ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มี 20 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร
10. จังหวัดยโสธร
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดเลย
13. จังหวัดศรีสะเกษ
14. จังหวัดสกลนคร
15. จังหวัดสุรินทร์
16. จังหวัดหนองคาย
17. จังหวัดหนองบัวลำภู
18. จังหวัดอำนาจเจริญ
19. จังหวัดอุดรธานี
20. จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่าภาคอื่น ๆ ทุกภาค กล่าวคือมีพื้นที่ทั้งหมด 168,854 ตารางกิโลเมตร (65,195 ตารางไมล์) คิดเป็น 33.17% ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 21,826,920 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งมากกว่าภาคอื่น ๆ เช่นกัน โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทั้งศูนย์กลางความเจริญ การศึกษา การอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งของภาคอีสานอีกด้วยแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ภาคอีสานตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนที่สูง มีภูเขาสูงอยู่บ้างทางตอนบนและตอนล่างของภาค ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ โดยที่ภาคอีสานเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทำประมงสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล อีกด้วย

ส้มตำ อาหารประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ


ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ภาษาอีสานซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาลาว ในการสื่อสารระหว่างกัน และใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาเขียน ส่วนอาหารการกินนั้น ภาคอีสานนับได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอาหารไทยยอดนิยมมากมาย เช่น ปลาร้า ส้มตำ น้ำตก ลาบ ก้อย ซุปหน่อไม้ ข้าวเหนียวไก่ย่าง และต้มแซบ เป็นต้น และเนื่องจากในอดีตประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาว ดังนั้นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมหลายอย่างของภาคอีสานจึงมีความใกล้เคียงกับประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศลาวมาก

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติด ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคตะวันออก และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ส.ป.ป. ลาว
ทิศตะวันตก ติดกับภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีดังนี้

1. จังหวัดกาฬสินธุ์
    - พื้นที่ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 972,101 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน
2. จังหวัดขอนแก่น
    - พื้นที่ 10,885.991 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,784,641 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2331 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองขอนแก่น
 2. อำเภออุบลรัตน์
 3. อำเภอหนองสองห้อง
 4. อำเภอหนองเรือ
 5. อำเภอหนองนาคำ
 6. อำเภอสีชมพู
 7. อำเภอแวงใหญ่
 8. อำเภอแวงน้อย
 9. อำเภอเวียงเก่า
 10. อำเภอมัญจาคีรี
 11. อำเภอภูเวียง
 12.  อำเภอภูผาม่าน
 13. อำเภอพล
 14. อำเภอพระยืน
 15. อำเภอเปือยน้อย
 16. อำเภอบ้านแฮด
 17. อำเภอบ้านฝาง
 18. อำเภอบ้านไผ่
 19. อำเภอโนนศิลา
 20. อำเภอน้ำพอง
 21. อำเภอซำสูง
 22. อำเภอชุมแพ
 23. อำเภอชนบท
 24. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 25. อำเภอเขาสวนกวาง
 26. อำเภอกระนวน
3. จังหวัดชัยภูมิ
    - พื้นที่ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,117,925 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 124 ตำบล 1617 หมู่บ้าน
4. จังหวัดนครพนม
    - พื้นที่ 5,502.670 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 716,647 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน
5. จังหวัดนครราชสีมา
    - พื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 2,630,058 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. อำเภอแก้งสนามนาง
 3. อำเภอขามทะเลสอ
 4. อำเภอขามสะแกแสง
 5. อำเภอคง
 6. อำเภอครบุรี
 7. อำเภอจักราช
 8. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 9. อำเภอชุมพวง
 10. อำเภอโชคชัย
 11. อำเภอด่านขุนทด
 12. อำเภอเทพารักษ์
 13. อำเภอโนนแดง
 14. อำเภอโนนไทย
 15. อำเภอโนนสูง
 16. อำเภอบัวลาย
 17. อำเภอบัวใหญ่
 18. อำเภอบ้านเหลื่อม
 19. อำเภอประทาย
 20. อำเภอปักธงชัย
 21. อำเภอปากช่อง
 22. อำเภอพระทองคำ
 23. อำเภอพิมาย
 24. อำเภอเมืองยาง
 25. อำเภอลำทะเมนชัย
 26. อำเภอวังน้ำเขียว
 27. อำเภอสีคิ้ว
 28. อำเภอสีดา
 29. อำเภอสูงเนิน
 30. อำเภอเสิงสาง
 31. อำเภอหนองบุญมาก
 32. อำเภอห้วยแถลง
6. จังหวัดบึงกาฬ
    - พื้นที่ 4,305 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 421,684 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน
7. จังหวัดบุรีรัมย์
    - พื้นที่ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,576,915 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล 2,212 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอห้วยราช
 3. อำเภอหนองหงส์
 4. อำเภอหนองกี่
 5. อำเภอสตึก
 6. อำเภอลำปลายมาศ
 7. อำเภอละหานทราย
 8. อำเภอพุทไธสง
 9. อำเภอพลับพลาชัย
 10. อำเภอปะคำ
 11. อำเภอประโคนชัย
 12. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 13. อำเภอบ้านด่าน
 14. อำเภอบ้านกรวด
 15. อำเภอโนนสุวรรณ
 16. อำเภอโนนดินแดง
 17. อำเภอนาโพธิ์
 18. อำเภอนางรอง
 19. อำเภอชำนิ
 20. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 21. อำเภอแคนดง
 22. อำเภอคูเมือง
 23. อำเภอกระสัง
8. จังหวัดมหาสารคาม
    - พื้นที่ 5,291.683 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 944,615 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้าน
9. จังหวัดมุกดาหาร
    - พื้นที่ 4,339.830 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 351,588 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน
10. จังหวัดยโสธร
    - พื้นที่ 4,161.664 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 531,599 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 79 ตำบล 835 หมู่บ้าน
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
    - พื้นที่ 8,299.449 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,291,131 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 2. อำเภอเกษตรวิสัย
 3. อำเภอปทุมรัตต์
 4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 5. อำเภอธวัชบุรี
 6. อำเภอพนมไพร
 7. อำเภอโพนทอง
 8. อำเภอโพธิ์ชัย
 9. อำเภอหนองพอก
 10. อำเภอเสลภูมิ
 11. อำเภอสุวรรณภูมิ
 12. อำเภอเมืองสรวง
 13. อำเภอโพนทราย
 14. อำเภออาจสามารถ
 15. อำเภอเมยวดี
 16. อำเภอศรีสมเด็จ
 17. อำเภอจังหาร
 18. อำเภอเชียงขวัญ
 19. อำเภอหนองฮี
 20. อำเภอทุ่งเขาหลวง
12. จังหวัดเลย
    - พื้นที่ 11,424.612 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 637,341 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 90 ตำบล 840 หมู่บ้าน
13. จังหวัดศรีสะเกษ
    - พื้นที่ 8,839.976 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,454,730 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 206 ตำบล 2,557 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. อำเภอยางชุมน้อย
 3. อำเภอกันทรารมย์
 4. อำเภอกันทรลักษ์
 5. อำเภอขุขันธ์
 6. อำเภอไพรบึง
 7. อำเภอปรางค์กู่
 8. อำเภอขุนหาญ
 9. อำเภอราษีไศล
 10. อำเภออุทุมพรพิสัย
 11. อำเภอบึงบูรพ์
 12. อำเภอห้วยทับทัน
 13. อำเภอโนนคูณ
 14. อำเภอศรีรัตนะ
 15. อำเภอน้ำเกลี้ยง
 16. อำเภอวังหิน
 17. อำเภอภูสิงห์
 18. อำเภอเมืองจันทร์
 19. อำเภอเบญจลักษ์
 20. อำเภอพยุห์
 21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 22. อำเภอศิลาลาด
14. จังหวัดสกลนคร
    - พื้นที่ 9,605.764 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,145,187 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล 1323 หมู่บ้าน
15. จังหวัดสุรินทร์
    - พื้นที่ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,372,910 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ 159 ตำบล 2,011 หมู่บ้าน
16. จังหวัดหนองคาย
    - พื้นที่ 3,027.280 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 515,795 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู๋บ้าน
17. จังหวัดหนองบัวลำภู
    - พื้นที่ 3,859.086 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 508,325 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 59 ตำบล 636 หมู่บ้าน
18. จังหวัดอำนาจเจริญ
    - พื้นที่ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 375,382 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 56 ตำบล 653 หมู่บ้าน
19. จังหวัดอุดรธานี
    - พื้นที่ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,563,048 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,862 หมู่บ้าน
20. จังหวัดอุบลราชธานี
    - พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,869,806 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,704 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 2. อำเภอศรีเมืองใหม่
 3. อำเภอโขงเจียม
 4. อำเภอเขื่องใน
 5. อำเภอเขมราฐ
 6. อำเภอเดชอุดม
 7. อำเภอนาจะหลวย
 8. อำเภอน้ำยืน
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอตระการพืชผล
 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 12. อำเภอม่วงสามสิบ
 13. อำเภอวารินชำราบ
 14. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 15. อำเภอตาลสุม
 16. อำเภอโพธิ์ไทร
 17. อำเภอสำโรง
 18. อำเภอดอนมดแดง
 19. อำเภอสิรินธร
 20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 21. อำเภอนาเยีย
 22. อำเภอนาตาล
 23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 25. อำเภอน้ำขุ่น

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ