ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร
10. จังหวัดยโสธร
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดเลย
13. จังหวัดศรีสะเกษ
14. จังหวัดสกลนคร
15. จังหวัดสุรินทร์
16. จังหวัดหนองคาย
17. จังหวัดหนองบัวลำภู
18. จังหวัดอำนาจเจริญ
19. จังหวัดอุดรธานี
20. จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่าภาคอื่น ๆ ทุกภาค กล่าวคือมีพื้นที่ทั้งหมด 168,854 ตารางกิโลเมตร (65,195 ตารางไมล์) คิดเป็น 33.17% ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 21,916,034 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2564) ซึ่งมากกว่าภาคอื่น ๆ เช่นกัน โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ภาคอีสานตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนที่สูง มีภูเขาสูงอยู่บ้างทางตอนบนและตอนล่างของภาค ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ โดยที่ภาคอีสานเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทำประมงสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล อีกด้วย

ส้มตำ อาหารประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ


ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ภาษาอีสานซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาลาว ในการสื่อสารระหว่างกัน และใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาเขียน ส่วนอาหารการกินนั้น ภาคอีสานนับได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอาหารไทยยอดนิยมมากมาย เช่น ปลาร้า ส้มตำ น้ำตก ลาบ ก้อย ซุปหน่อไม้ ข้าวเหนียวไก่ย่าง และต้มแซบ เป็นต้น

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติด ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคตะวันออก และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ส.ป.ป. ลาว
ทิศตะวันตก ติดกับภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีดังนี้
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
    - พื้นที่ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 975,570 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 2. อำเภอนามน
 3. อำเภอกมลาไสย
 4. อำเภอร่องคำ
 5. อำเภอกุฉินารายณ์
 6. อำเภอเขาวง
 7. อำเภอยางตลาด
 8. อำเภอห้วยเม็ก
 9. อำเภอสหัสขันธ์
 10. อำเภอคำม่วง
 11. อำเภอท่าคันโท
 12. อำเภอหนองกุงศรี
 13. อำเภอสมเด็จ
 14. อำเภอห้วยผึ้ง
 15. อำเภอสามชัย
 16. อำเภอนาคู
 17. อำเภอดอนจาน
 18. อำเภอฆ้องชัย
2. จังหวัดขอนแก่น
    - พื้นที่ 10,885.991 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,790,863 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2331 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองขอนแก่น
 2. อำเภอบ้านฝาง
 3. อำเภอพระยืน
 4. อำเภอหนองเรือ
 5. อำเภอชุมแพ
 6. อำเภอสีชมพู
 7. อำเภอน้ำพอง
 8. อำเภออุบลรัตน์
 9. อำเภอกระนวน
 10. อำเภอบ้านไผ่
 11. อำเภอเปือยน้อย
 12. อำเภอพล
 13. อำเภอแวงใหญ่
 14. อำเภอแวงน้อย
 15. อำเภอหนองสองห้อง
 16. อำเภอภูเวียง
 17. อำเภอมัญจาคีรี
 18. อำเภอชนบท
 19. อำเภอเขาสวนกวาง
 20. อำเภอภูผาม่าน
 21. อำเภอซำสูง
 22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 23. อำเภอหนองนาคำ
 24. อำเภอบ้านแฮด
 25. อำเภอโนนศิลา
 26. อำเภอเวียงเก่า
3. จังหวัดชัยภูมิ
    - พื้นที่ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,122,265 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 124 ตำบล 1617 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
 2. อำเภอบ้านเขว้า
 3. อำเภอคอนสวรรค์
 4. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 5. อำเภอหนองบัวแดง
 6. อำเภอจัตุรัส
 7. อำเภอบำเหน็จณรงค์
 8. อำเภอหนองบัวระเหว
 9. อำเภอเทพสถิต
 10. อำเภอภูเขียว
 11. อำเภอบ้านแท่น
 12. อำเภอแก้งคร้อ
 13. อำเภอคอนสาร
 14. อำเภอภักดีชุมพล
 15. อำเภอเนินสง่า
 16. อำเภอซับใหญ่
4. จังหวัดนครพนม
    - พื้นที่ 5,502.670 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 717,040 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครพนม
 2. อำเภอปลาปาก
 3. อำเภอท่าอุเทน
 4. อำเภอบ้านแพง
 5. อำเภอธาตุพนม
 6. อำเภอเรณูนคร
 7. อำเภอนาแก
 8. อำเภอศรีสงคราม
 9. อำเภอนาหว้า
 10. อำเภอโพนสวรรค์
 11. อำเภอนาทม
 12. อำเภอวังยาง
5. จังหวัดนครราชสีมา
    - พื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 72,634,154 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. อำเภอด่านขุนทด
 3. อำเภอบัวใหญ่
 4. อำเภอปักธงชัย
 5. อำเภอพิมาย
 6. อำเภอสีคิ้ว
 7. อำเภอปากช่อง
 8. อำเภอครบุรี
 9. อำเภอจักราช
 10. อำเภอโชคชัย
 11. อำเภอโนนสูง
 12. อำเภอประทาย
 13. อำเภอสูงเนิน
 14. อำเภอห้วยแถลง
 15. อำเภอชุมพวง
 16. อำเภอเสิงสาง
 17. อำเภอคง
 18. อำเภอโนนไทย
 19. อำเภอขามสะแกแสง
 20. อำเภอแก้งสนามนาง
 21. อำเภอวังน้ำเขียว
 22. อำเภอบ้านเหลื่อม
 23. อำเภอหนองบุญมาก
 24. อำเภอเทพารักษ์
 25. อำเภอพระทองคำ
 26. อำเภอสีดา
 27. อำเภอบัวลาย
 28. อำเภอโนนแดง
 29. อำเภอขามทะเลสอ
 30. อำเภอเมืองยาง
 31. อำเภอลำทะเมนชัย
 32. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6. จังหวัดบึงกาฬ
    - พื้นที่ 4,305 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 421,995 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
 2. อำเภอพรเจริญ
 3. อำเภอโซ่พิสัย
 4. อำเภอเซกา
 5. อำเภอปากคาด
 6. อำเภอบึงโขงหลง
 7. อำเภอศรีวิไล
 8. อำเภอบุ่งคล้า
7. จังหวัดบุรีรัมย์
    - พื้นที่ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,579,805 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล 2,212 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอคูเมือง
 3. อำเภอกระสัง
 4. อำเภอนางรอง
 5. อำเภอหนองกี่
 6. อำเภอละหานทราย
 7. อำเภอประโคนชัย
 8. อำเภอบ้านกรวด
 9. อำเภอพุทไธสง
 10. อำเภอลำปลายมาศ
 11. อำเภอสตึก
 12. อำเภอปะคำ
 13. อำเภอนาโพธิ์
 14. อำเภอหนองหงส์
 15. อำเภอพลับพลาชัย
 16. อำเภอห้วยราช
 17. อำเภอโนนสุวรรณ
 18. อำเภอชำนิ
 19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 20. อำเภอโนนดินแดง
 21. อำเภอบ้านด่าน
 22. อำเภอแคนดง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
8. จังหวัดมหาสารคาม
    - พื้นที่ 5,291.683 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 948,310 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองมหาสารคาม
 2. อำเภอแกดำ
 3. อำเภอโกสุมพิสัย
 4. อำเภอกันทรวิชัย
 5. อำเภอเชียงยืน
 6. อำเภอบรบือ
 7. อำเภอนาเชือก
 8. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 9. อำเภอวาปีปทุม
 10. อำเภอนาดูน
 11. อำเภอยางสีสุราช
 12. อำเภอกุดรัง
 13. อำเภอชื่นชม
9. จังหวัดมุกดาหาร
    - พื้นที่ 4,339.830 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 351,484 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองมุกดาหาร
 2. อำเภอนิคมคำสร้อย
 3. อำเภอดอนตาล
 4. อำเภอดงหลวง
 5. อำเภอคำชะอี
 6. อำเภอหว้านใหญ่
 7. อำเภอหนองสูง
10. จังหวัดยโสธร
    - พื้นที่ 4,161.664 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 533,394 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 79 ตำบล 835 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองยโสธร
 2. อำเภอทรายมูล
 3. อำเภอกุดชุม
 4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 5. อำเภอป่าติ้ว
 6. อำเภอมหาชนะชัย
 7. อำเภอค้อวัง
 8. อำเภอเลิงนกทา
 9. อำเภอไทยเจริญ
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
    - พื้นที่ 8,299.449 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,296,013 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 2. อำเภอธวัชบุรี
 3. อำเภอจังหาร
 4. อำเภอเชียงขวัญ
 5. อำเภอศรีสมเด็จ
 6. อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
 7. อำเภอเมืองสรวง
 8. อำเภอทุ่งเขาหลวง
 9. อำเภอเสลภูมิ
 10. อำเภออาจสามารถ
 11. อำเภอโพธิ์ชัย
 12. อำเภอเกษตรวิสัย
 13. อำเภอโพนทอง
 14. อำเภอสุวรรณภูมิ
 15. อำเภอปทุมรัตต์
 16. อำเภอพนมไพร
 17. อำเภอเมยวดี
 18. อำเภอหนองฮี
 19. อำเภอหนองพอก
 20. อำเภอโพนทราย
12. จังหวัดเลย
    - พื้นที่ 11,424.612 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 638,732 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 90 ตำบล 840 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองเลย
 2. อำเภอนาด้วง
 3. อำเภอเชียงคาน
 4. อำเภอปากชม
 5. อำเภอด่านซ้าย
 6. อำเภอนาแห้ว
 7. อำเภอภูเรือ
 8. อำเภอท่าลี่
 9. อำเภอวังสะพุง
 10. อำเภอภูกระดึง
 11. อำเภอภูหลวง
 12. อำเภอผาขาว
 13. อำเภอเอราวัณ
 14. อำเภอหนองหิน
13. จังหวัดศรีสะเกษ
    - พื้นที่ 8,839.976 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,457,556 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 206 ตำบล 2,557 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. อำเภอยางชุมน้อย
 3. อำเภอกันทรารมย์
 4. อำเภอกันทรลักษ์
 5. อำเภอขุขันธ์
 6. อำเภอไพรบึง
 7. อำเภอปรางค์กู่
 8. อำเภอขุนหาญ
 9. อำเภอราษีไศล
 10. อำเภออุทุมพรพิสัย
 11. อำเภอบึงบูรพ์
 12. อำเภอห้วยทับทัน
 13. อำเภอโนนคูณ
 14. อำเภอศรีรัตนะ
 15. อำเภอน้ำเกลี้ยง
 16. อำเภอวังหิน
 17. อำเภอภูสิงห์
 18. อำเภอเมืองจันทร์
 19. อำเภอเบญจลักษ์
 20. อำเภอพยุห์
 21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 22. อำเภอศิลาลาด
14. จังหวัดสกลนคร
    - พื้นที่ 9,605.764 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,146,286 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล 1323 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสกลนคร
 2. อำเภอกุสุมาลย์
 3. อำเภอกุดบาก
 4. อำเภอพรรณานิคม
 5. อำเภอพังโคน
 6. อำเภอวาริชภูมิ
 7. อำเภอนิคมน้ำอูน
 8. อำเภอวานรนิวาส
 9. อำเภอคำตากล้า
 10. อำเภอบ้านม่วง
 11. อำเภออากาศอำนวย
 12. อำเภอสว่างแดนดิน
 13. อำเภอส่องดาว
 14. อำเภอเต่างอย
 15. อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 16. อำเภอเจริญศิลป์
 17. อำเภอโพนนาแก้ว
 18. อำเภอภูพาน
15. จังหวัดสุรินทร์
    - พื้นที่ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,376,230 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ 159 ตำบล 2,011 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสุรินทร์
 2. อำเภอเขวาสินรินทร์
 3. อำเภอจอมพระ
 4. อำเภอลำดวน
 5. อำเภอปราสาท
 6. อำเภอศีขรภูมิ
 7. อำเภอสังขะ
 8. อำเภอสนม
 9. อำเภอท่าตูม
 10. อำเภอสำโรงทาบ
 11. อำเภอกาบเชิง
 12. อำเภอศรีณรงค์
 13. อำเภอรัตนบุรี
 14. อำเภอบัวเชด
 15. อำเภอโนนนารายณ์
 16. อำเภอพนมดงรัก
 17. อำเภอชุมพลบุรี
16. จังหวัดหนองคาย
    - พื้นที่ 3,027.280 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 516,843 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู๋บ้าน
 1. อำเภอเมืองหนองคาย
 2. อำเภอท่าบ่อ
 3. อำเภอโพนพิสัย
 4. อำเภอศรีเชียงใหม่
 5. อำเภอสังคม
 6. อำเภอสระใคร
 7. อำเภอเฝ้าไร่
 8. อำเภอรัตนวาปี
 9. อำเภอโพธิ์ตาก
17. จังหวัดหนองบัวลำภู
    - พื้นที่ 3,859.086 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 509,001 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 59 ตำบล 636 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 2. อำเภอนากลาง
 3. อำเภอโนนสัง
 4. อำเภอศรีบุญเรือง
 5. อำเภอสุวรรณคูหา
 6. อำเภอนาวัง
18. จังหวัดอำนาจเจริญ
    - พื้นที่ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 376,350 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 56 ตำบล 653 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 2. อำเภอชานุมาน
 3. อำเภอปทุมราชวงศา
 4. อำเภอพนา
 5. อำเภอเสนางคนิคม
 6. อำเภอหัวตะพาน
 7. อำเภอลืออำนาจ
19. จังหวัดอุดรธานี
    - พื้นที่ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,566,510 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,862 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอุดรธานี
 2. อำเภอบ้านผือ
 3. อำเภอบ้านดุง
 4. อำเภอเพ็ญ
 5. อำเภอกุดจับ
 6. อำเภอน้ำโสม
 7. อำเภอวังสามหมอ
 8. อำเภอหนองหาน
 9. อำเภอหนองวัวซอ
 10. อำเภอกุมภวาปี
 11. อำเภอหนองแสง
 12. อำเภอนายูง
 13. อำเภอศรีธาตุ
 14. อำเภอโนนสะอาด
 15. อำเภอไชยวาน
 16. อำเภอสร้างคอม
 17. อำเภอทุ่งฝน
 18. อำเภอพิบูลย์รักษ์
 19. อำเภอกู่แก้ว
 20. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
20. จังหวัดอุบลราชธานี
    - พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,868,519 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,704 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 2. อำเภอศรีเมืองใหม่
 3. อำเภอโขงเจียม
 4. อำเภอเขื่องใน
 5. อำเภอเขมราฐ
 6. อำเภอเดชอุดม
 7. อำเภอนาจะหลวย
 8. อำเภอน้ำยืน
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอตระการพืชผล
 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 12. อำเภอม่วงสามสิบ
 13. อำเภอวารินชำราบ
 14. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 15. อำเภอตาลสุม
 16. อำเภอโพธิ์ไทร
 17. อำเภอสำโรง
 18. อำเภอดอนมดแดง
 19. อำเภอสิรินธร
 20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 21. อำเภอนาเยีย
 22. อำเภอนาตาล
 23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 25. อำเภอน้ำขุ่น


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...