รวมสายด่วนและเบอร์ฉุกเฉินในประเทศไทย

สายด่วน หรือ Hotline หรือเบอร์ฉุกเฉินนั้น มักเป็นเบอร์ที่สั้น จำง่าย เพื่อให้สามารถโทรได้อย่างทันท่วงที และเบอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่โทรฟรีและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มาดูกันว่าประเทศไทยของเรามีส่ายด่วนและเบอร์ฉุกเฉินอะไรบ้าง ...


สายด่วน - เหตุด่วนเหตุร้าย

สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
191 รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด
192 ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ
199 แจ้งอัคคีภัยและสัตว์ร้ายเข้าบ้าน
1146 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว
1177 ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง
1192 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
1195 สายด่วนกองปราบปราม
1196 อุบัติเหตุทางน้ำ
1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ
1374 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
1650 ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี
1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สายด่วน - เหตุฉุกเฉิน กูชีพ กู้ภัย
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1300 ศูนย์ประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
1418 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1555 หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร
1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1691 ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
1860 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สายด่วน - บริการทางการแพทย์
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1167 สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์
1323 สายด่วนกรมสุขภาพจิต
1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
1556 สายด่วนองค์การอาหารและยา
1600 สายด่วนเลิกบุหรี่
1665 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
1667 สายด่วนกัญชา กรมสุขภาพจิต
1668 สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
1772 ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท

สายด่วน - สาธารณูปโภค
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1125 การประปานครหลวง
1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1130 การไฟฟ้านครหลวง
1460 ชลประทานบริการประชาชน
1160 การประปาส่วนภูมิภาค

สายด่วน - หน่วยงานราชการ
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1102 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
1164 กรมศุลกากร
1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1182 ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
1186 สายด่วนประกันภัย
1385 กรมการค้าต่างประเทศ
1506 สำนักงานประกันสังคม
1548 สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
1567 ศูนย์ดำรงธรรม
1579 กระทรวงศึกษาธิการ
1672 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1694 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
1689 กระทรวงการคลัง
1695 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน
1713 กรมสรรพสามิต
1765 กระทรวงวัฒนธรรม
1767 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1123 กระทรวงคมนาคม
1135 แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ
1139 ศูนย์สนับสนุนการปฎบัติงานด้านการข่าว
1170 ศูนย์บริการช้อมูลข่าวสารเการะทรวงกษตรและสหกรณ์
1178 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน
1200 ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กทช.
1315 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
1322 ศูนย์บริการข่าวสาร CAT Contact Center
1332 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร
1360 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน
1597 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1599 ศูนย์อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1648 สายด่วนองค์การเภสัชกรรม
1667 สายด่วนสุขภาพจิต

สายด่วน - สถาบันการเงิน
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1115 ธนาคารออมสิน
1188 สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน
1357 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1333 ธนาคารกรุงเทพ
1551 ธนาคารกรุงไทย
1572 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1558 ธนาคารทหารไทย
1588 ธนาคารซิตี้แบงก์
1595 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)
1770 ธนาคารธนชาต
0-2626-7777 ธนาคารไทยธนาคาร
0-2777-7777 ธนาคารไทยพาณิชย์
0-2645-9000 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
0-2285-1555 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
0-2828-8000 ธนาคารนครหลวงไทย

สายด่วน - การขนส่ง
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1193 ตำรวจทางหลวง
1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
1199 กรมเจ้าท่า
1384 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
1490 บริษัท ขนส่ง จำกัด
1543 ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน
1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1584 กรมการขนส่งทางบก
1586 ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง
1590 การรถไฟแห่งประเทศไทย
1126 บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
1318 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
1566 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1771 บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
1661 สหกรณ์แท็กซี่สยาม
1681 TAXI-RADIO
1690 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
1573 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย
02-132-1888 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
02-535-1192 ท่าอากาศยานดอนเมือง
02-568-8803 กรมการบินพลเรือน
0-2716-4044 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
02-617-7300 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
02-617-7300 รถไฟฟ้า บีทีเอส (BTS)
02-624-5200 รถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที(MRT)
02-936-2582 สถานีขนส่งสายอีสาน
02-936-2582 สถานีขนส่งสายเหนือ
02-422-4400 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
02-391-4164 สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)

สายด่วน - โทรคมนาคม
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1100 TOT
1175 AIS
1331 TRUE
1678 DTAC
1113 บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์
1133 บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT
1188 บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง
1141 TOT Smart Call

สายด่วน - โควิด-19
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
1668 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
1323 สายด่วนสุขภาพจิต
1111 ศูนย์บริการข้อมูลสอบถามติดตามสถานการณ์โควิด-19 แนะนำ ร้องเรียน
1442 กรมควบคุมโรค
1506 สำนักงานประกันสังคม
1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1569 กรมการค้าภายใน (ราคาสินค้าและการฉวยโอกาส)

สายด่วน - อื่น ๆ
สายด่วน
หน่วยงาน/เหตุที่แจ้ง
181 สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย
1545 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1137 สถานีวิทยุ จส.100
1644 สถานีวิทยุ สวพ.91
1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
1761 สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
1192 ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี
1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
1717 สายด่วนเมาไม่ขับ

ถึงแม้สายด่วนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะให้บริการฟรีและเปิดบริการ 24 ชั่วโมง แต่ควรจะโทรเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ไม่ควรโทรเล่นหรือโทรไปก่อกวนเจ้าหน้าที่ เพราะจะทำให้ผู้ที่จำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ เสียโอกาส และติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ