จังหวัดสุรินทร์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสุรินทร์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสุรินทร์ มี 17 อำเภอ 159 ตำบล 2,011 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุรินทร์
2. อำเภอสำโรงทาบ
3. อำเภอสังขะ
4. อำเภอสนม
5. อำเภอศีขรภูมิ
6. อำเภอศรีณรงค์
7. อำเภอลำดวน
8. อำเภอรัตนบุรี
9. อำเภอพนมดงรัก
10. อำเภอปราสาท
11. อำเภอบัวเชด
12. อำเภอโนนนารายณ์
13. อำเภอท่าตูม
14. อำเภอชุมพลบุรี
15. อำเภอจอมพระ
16. อำเภอเขวาสินรินทร์
17. อำเภอกาบเชิง


ปราสาทตาเมือนธม โบราณสถานสำคัญของจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุรินทร์ มี 21 ตำบล 289 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลสวาย
 • ตำบลเมืองที
 • ตำบลตั้งใจ
 • ตำบลกาเกาะ
 • ตำบลเพี้ยราม
 • ตำบลแสลงพันธ์
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลตระแสง
 • ตำบลท่าสว่าง
 • ตำบลบุฤๅษี
 • ตำบลสลักได
 • ตำบลราม
 • ตำบลตาอ็อง
 • ตำบลนาบัว
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลเทนมีย์
 • ตำบลแกใหญ่
 • ตำบลเฉนียง
 • ตำบลคอโค
 • ตำบลนอกเมือง
2. อำเภอสำโรงทาบ มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
 • ตำบลสำโรงทาบ
 • ตำบลหมื่นศรี
 • ตำบลประดู่
 • ตำบลหนองไผ่ล้อม
 • ตำบลสะโน
 • ตำบลกระออม
 • ตำบลเสม็จ
 • ตำบลหนองฮะ
 • ตำบลเกาะแก้ว
 • ตำบลศรีสุข
3. อำเภอสังขะ มี 12 ตำบล 188 หมู่บ้าน
 • ตำบลสังขะ
 • ตำบลเทพรักษา
 • ตำบลขอนแตก
 • ตำบลบ้านชบ
 • ตำบลดม
 • ตำบลตาคง
 • ตำบลพระแก้ว
 • ตำบลทับทัน
 • ตำบลบ้านจารย์
 • ตำบลตาตุม
 • ตำบลสะกาด
 • ตำบลกระเทียม
4. อำเภอสนม มี 7 ตำบล 78 หมู่บ้าน
 • ตำบลสนม
 • ตำบลแคน
 • ตำบลนานวน
 • ตำบลหนองระฆัง
 • ตำบลโพนโก
 • ตำบลหนองอียอ
 • ตำบลหัวงัว
5. อำเภอศีขรภูมิ มี 15 ตำบล 228 หมู่บ้าน
 • ตำบลระแงง
 • ตำบลผักไหม
 • ตำบลหนองเหล็ก
 • ตำบลตรึม
 • ตำบลหนองขวาว
 • ตำบลจารพัต
 • ตำบลช่างปี่
 • ตำบลยาง
 • ตำบลกุดหวาย
 • ตำบลแตล
 • ตำบลขวาวใหญ่
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลตรมไพร
 • ตำบลคาละแมะ
 • ตำบลนารุ่ง
6. อำเภอศรีณรงค์ มี 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลณรงค์
 • ตำบลศรีสุข
 • ตำบลแจนแวน
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลตรวจ
7. อำเภอลำดวน มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลลำดวน
 • ตำบลตระเปียงเตีย
 • ตำบลโชคเหนือ
 • ตำบลตรำดม
 • ตำบลอู่โลก
8. อำเภอรัตนบุรี มี 12 ตำบล 163 หมู่บ้าน
 • ตำบลรัตนบุรี
 • ตำบลทับใหญ่
 • ตำบลธาตุ
 • ตำบลยางสว่าง
 • ตำบลแก
 • ตำบลกุดขาคีม
 • ตำบลดอนแรด
 • ตำบลน้ำเขียว
 • ตำบลหนองบัวทอง
 • ตำบลเบิด
 • ตำบลไผ่
 • ตำบลหนองบัวบาน
9. อำเภอพนมดงรัก มี 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 • ตำบลบักได
 • ตำบลตาเมียง
 • ตำบลโคกกลาง
 • ตำบลจีกแดก
10. อำเภอปราสาท มี 18 ตำบล 241 หมู่บ้าน
 • ตำบลกังแอน
 • ตำบลกันตวจระมวล
 • ตำบลปรือ
 • ตำบลทมอ
 • ตำบลประทัดบุ
 • ตำบลไพล
 • ตำบลสมุด
 • ตำบลทุ่งมน
 • ตำบลบ้านพลวง
 • ตำบลตาเบา
 • ตำบลตานี
 • ตำบลหนองใหญ่
 • ตำบลปราสาททนง
 • ตำบลโคกยาง
 • ตำบลเชื้อเพลิง
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลโชคนาสาม
 • ตำบลบ้านไทร
11. อำเภอบัวเชด มี 6 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลบัวเชด
 • ตำบลสำเภาลูน
 • ตำบลสะเดา
 • ตำบลอาโพน
 • ตำบลตาวัง
 • ตำบลจรัส
12. อำเภอโนนนารายณ์ มี 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลหนองเทพ
 • ตำบลคำผง
 • ตำบลระเวียง
 • ตำบลโนน
13. อำเภอท่าตูม มี 10 ตำบล 165 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าตูม
 • ตำบลเมืองแก
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลกระโพ
 • ตำบลบัวโคก
 • ตำบลพรมเทพ
 • ตำบลทุ่งกุลา
 • ตำบลโพนครก
 • ตำบลหนองเมธี
 • ตำบลบะ
14. อำเภอชุมพลบุรี มี 9 ตำบล 122 หมู่บ้าน
 • ตำบลชุมพลบุรี
 • ตำบลสระขุด
 • ตำบลยะวึก
 • ตำบลนาหนองไผ่
 • ตำบลไพรขลา
 • ตำบลหนองเรือ
 • ตำบลศรีณรงค์
 • ตำบลกระเบื้อง
 • ตำบลเมืองบัว
15. อำเภอจอมพระ มี 9 ตำบล 105 หมู่บ้าน
 • ตำบลจอมพระ
 • ตำบลกระหาด
 • ตำบลบุแกรง
 • ตำบลเป็นสุข
 • ตำบลเมืองลีง
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลหนองสนิท
 • ตำบลลุ่มระวี
 • ตำบลบ้านผือ
16. อำเภอเขวาสินรินทร์ มี 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขวาสินรินทร์
 • ตำบลปราสาททอง
 • ตำบลบึง
 • ตำบลบ้านแร่
 • ตำบลตากูก
17. อำเภอกาบเชิง มี 6 ตำบล 86 หมู่บ้าน
 • ตำบลกาบเชิง
 • ตำบลโคกตะเคียน
 • ตำบลตะเคียน
 • ตำบลคูตัน
 • ตำบลแนงมุด
 • ตำบลด่าน

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสุรินทร์


อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์
 • โลตัส สาขาสุรินทร์
 • โลตัส สาขาสังขะ
 • โลตัส สาขาปราสาท
 • โลตัส สาขาท่าตูม
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์
 • สยามแม็คโคร สาขาสุรินทร์
 • สุรินทร์พลาซ่า อำเภอเมืองสุรินทร์
 • เมย์ ซุปเปอร์สโตร์ สาขาใหญ่ สุรินทร์
 • เมย์ ซุปเปอร์สโตร์ สาขาจอมพระ
 • เมย์ ซุปเปอร์สโตร์ สาขาศีขรภูมิ

เกร็ดความรู้จังหวัดสุรินทร์

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 8,124.06 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,367,842 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 168.37 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกันเกรา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกันเกรา
อักษรย่อ : สร, SRN
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 2 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 29 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 467,661.11 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 32000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลาว่าการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044 511 387


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ