ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดระยอง
7. จังหวัดสระแก้วแผนที่ภาคตะวันออก


ภาคตะวันออกนั้นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 34,380 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,270 ตารางไมล์ มีประชากร 4,932,399 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับกับเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม และงานภาคบริการ โดยที่ภาคตะวันออกนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่สำคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดี เช่น ทุเรียน เงาะ และมังคุด เป็นต้น อีกทั้งยังมีชายหาดมากมาย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี มีแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด และแม่น้ำบางปะกง


พัทยา เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อยู่ในจังหวัดชลบุรี


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศกัมพูชา


รายละเอียดจังหวัดในภาคตะวันออกทั้ง 7 จังหวัด มีดังนี้ ...

1. จังหวัดจันทบุรี
    - พื้นที่ 6,338.00 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 536,144 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
    - พื้นที่ 5,351.00 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 726,687 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน
3. จังหวัดชลบุรี
    - พื้นที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,594,798 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน
4. จังหวัดตราด
    - พื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 227,808 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 38 ตำบล 261 หมู่บ้าน
5. จังหวัดปราจีนบุรี
    - พื้นที่ 4,762.362 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 497,778 คน (พ.ศ. 2564, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 65 ตำบล 708 หมู่บ้าน
6. จังหวัดระยอง
    - พื้นที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 759,386 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 442 หมู่บ้าน
7. จังหวัดสระแก้ว
    - พื้นที่ 7,195.436 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 562,816 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ