จังหวัดอำนาจเจริญ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดอำนาจเจริญ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดอำนาจเจริญ มี 7 อำเภอ 56 ตำบล 653 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
2. อำเภอชานุมาน
3. อำเภอปทุมราชวงศา
4. อำเภอพนา
5. อำเภอเสนางคนิคม
6. อำเภอหัวตะพาน
7. อำเภอลืออำนาจตราประจำจังหวัดอำนาจเจริญ


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสุอำนาจเจริญ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มี 19 ตำบล 212 หมู่บ้าน

 • ตำบลบุ่ง
 • ตำบลนาแต้
 • ตำบลไก่คำ
 • ตำบลนายม
 • ตำบลนาจิก
 • ตำบลดอนเมย
 • ตำบลปลาค้าว
 • ตำบลกุดปลาดุก
 • ตำบลเหล่าพรวน
 • ตำบลหนองมะแซว
 • ตำบลสร้างนกทา
 • ตำบลห้วยไร่
 • ตำบลคึมใหญ่
 • ตำบลโนนหนามแท่ง
 • ตำบลนาผือ
 • ตำบลโนนโพธิ์
 • ตำบลน้ำปลีก
 • ตำบลนาหมอม้า
 • ตำบลนาวัง
2. อำเภอชานุมาน มี 5 ตำบล 62หมู่บ้าน
 • ตำบลชานุมาน
 • ตำบลโคกก่ง
 • ตำบลโคกสาร
 • ตำบลป่าก่อ
 • ตำบลคำเขื่อนแก้ว
3. อำเภอปทุมราชวงศา มี 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาหว้า
 • ตำบลนาป่าแซง
 • ตำบลหนองข่า
 • ตำบลโนนงาม
 • ตำบลคำโพน
 • ตำบลห้วย
 • ตำบลลือ
4. อำเภอพนา มี 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลพนา
 • ตำบลพระเหลา
 • ตำบลไม้กลอน
 • ตำบลจานลาน
5. อำเภอเสนางคนิคม มี 6 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 • ตำบลเสนางคนิคม
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลหนองไฮ
 • ตำบลไร่สีสุก
 • ตำบลหนองสามสี
 • ตำบลนาเวียง
6. อำเภอหัวตะพาน มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลหัวตะพาน
 • ตำบลรัตนวารี
 • ตำบลเค็งใหญ่
 • ตำบลคำพระ
 • ตำบลจิกดู่
 • ตำบลหนองแก้ว
 • ตำบลสร้างถ่อน้อย
 • ตำบลโพนเมืองน้อย
7. อำเภอลืออำนาจ มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลอำนาจ
 • ตำบลโคกกลาง
 • ตำบลเปือย
 • ตำบลดงมะยาง
 • ตำบลแมด
 • ตำบลไร่ขี
 • ตำบลดงบัง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำนาจเจริญ

ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ

ความรู้รอบตัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 3,161.248 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 374,137 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 118.35 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาวเหลือง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตะเคียนหิน
อักษรย่อ : อจ, ACR
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)
วนอุทยาน : 2 แห่ง (วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง และ วนอุทยานดอนเจ้าปู่)

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ :  045 511 443


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ