จังหวัดยโสธร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดยโสธร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดยโสธร มี 9 อำเภอ 79 ตำบล 835 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดยโสธร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองยโสธร
2. อำเภอทรายมูล
3. อำเภอกุดชุม
4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
5. อำเภอป่าติ้ว
6. อำเภอมหาชนะชัย
7. อำเภอค้อวัง
8. อำเภอเลิงนกทา
9. อำเภอไทยเจริญ


พระธาตุกู่จาน
ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดยโสธร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองยโสธร มี 18 ตำบล 190 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลตาดทอง
 • ตำบลเดิด
 • ตำบลทุ่งแต้
 • ตำบลน้ำคำใหญ่
 • ตำบลสำราญ
 • ตำบลหนองเป็ด
 • ตำบลค้อเหนือ
 • ตำบลหนองเรือ
 • ตำบลดู่ทุ่ง
 • ตำบลทุ่งนางโอก
 • ตำบลขั้นไดใหญ่
 • ตำบลขุมเงิน
 • ตำบลสิงห์
 • ตำบลหนองคู
 • ตำบลนาสะไมย์
 • ตำบลหนองหิน
 • ตำบลเขื่องคำ
2. อำเภอทรายมูล มี 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลนาเวียง
 • ตำบลไผ่
 • ตำบลดู่ลาด
 • ตำบลดงมะไฟ
3. อำเภอกุดชุม มี 9 ตำบล 128 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุดชุม
 • ตำบลโนนเปือย
 • ตำบลกำแมด
 • ตำบลนาโส่
 • ตำบลหนองแหน
 • ตำบลห้วยแก้ง
 • ตำบลคำน้ำสร้าง
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลหนองหมี
4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว มี 13 ตำบล 114 หมู่บ้าน
 • ตำบลลุมพุก
 • ตำบลดงแคนใหญ่
 • ตำบลแคนน้อย
 • ตำบลย่อ
 • ตำบลดงเจริญ
 • ตำบลสงเปือย
 • ตำบลเหล่าไฮ
 • ตำบลโพนทัน
 • ตำบลกุดกุง
 • ตำบลทุ่งมน
 • ตำบลนาแก
 • ตำบลกู่จาน
 • ตำบลนาคำ
5. อำเภอป่าติ้ว มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธิ์ไทร
 • ตำบลศรีฐาน
 • ตำบลกระจาย
 • ตำบลเชียงเพ็ง
 • ตำบลโคกนาโก
6. อำเภอมหาชนะชัย มี 10 ตำบล 103 หมู่บ้าน
 • ตำบลฟ้าหยาด
 • ตำบลหัวเมือง
 • ตำบลสงยาง
 • ตำบลคูเมือง
 • ตำบลพระเสาร์
 • ตำบลผือฮี
 • ตำบลบึงแก
 • ตำบลบากเรือ
 • ตำบลโนนทราย
 • ตำบลม่วง
7. อำเภอค้อวัง มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลค้อวัง
 • ตำบลน้ำอ้อม
 • ตำบลฟ้าห่วน
 • ตำบลกุดน้ำใส
8. อำเภอเลิงนกทา มี 10 ตำบล 145 หมู่บ้าน
 • ตำบลสวาท
 • ตำบลบุ่งค้า
 • ตำบลศรีแก้ว
 • ตำบลห้องแซง
 • ตำบลสร้างมิ่ง
 • ตำบลสามัคคี
 • ตำบลโคกสำราญ
 • ตำบลกุดเชียงหมี
 • ตำบลกุดแห่
 • ตำบลสามแยก
9. อำเภอไทยเจริญ มี 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน

 • ตำบลไทยเจริญ
 • ตำบลคำเตย
 • ตำบลน้ำคำ
 • ตำบลคำไผ่
 • ตำบลส้มผ่อ

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร)
 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขายโสธร
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขายโสธร


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดยโสธร


เกร็ดความรู้จังหวัดยโสธร

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 4,161.664 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 528,878 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 127.08 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวแดง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นยางนา
อักษรย่อ : ยส, YST
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045 712 722


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ