รวมอักษรย่อภาษาไทย ตั้งแต่ ก - ฮ

 


อักษรย่อ (Abbreviation) เป็นเทคนิคในการเขียนคำให้สั้นลง แต่กระชับขึ้น แต่ยังสามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนและชัดเจนเหมือนการใช้คำแบบเต็ม ซึ่งเทคนิคการใช้อักษรย่อหรือตัวย่อ/คำย่อนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กันในทุกภาษาทั่วโลก โดยที่ภาษาไทยของเราเองก็มีอักษรย่อมากมาย ทั้งที่แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งทางเราได้รวบรวมคำย่อที่น่าสนใจเอาไว้เป็นหมวด ๆ ตั้งแต่ ก ถึง ฮ ไว้แล้ว ดังนี้ ...

อักษรย่อ หมวด ก.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ก. กรัม
ก.ก. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ก.ค. เดือนกรกฎาคม
ก.ต. คณะกรรมการตุลาการ
ก.ตร. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ก.พ. เดือนกุมภาพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก.พ.ด. กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก.พ.อ. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ก.ย. เดือนกันยายน
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.ว. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
กก. กิโลกรัม, พรรคก้าวไกล
กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกร. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
กคช. การเคหะแห่งชาติ
กจ จังหวัดกาญจนบุรี
กต. กระทรวงการต่างประเทศ
กทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ
กทม., กท กรุงเทพมหานคร
กนง. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
กบ จังหวัดกระบี่
กบง. คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
กบน. คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
กปน. การประปานครหลวง
กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค
กพ จังหวัดกำแพงเพชร
กพช. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฟน. การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กม. กิโลเมตร
กมธ. คณะกรรมาธิการ
กยศ. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรอ. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
กรอ. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กส จังหวัดกาฬสินธุ์
กสท. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กสม. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสส. คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ
กอนช. กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
กอ.รมน. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน


อักษรย่อ หมวด ข.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ขก. จังหวัดขอนแก่น
ขจก. ขบวนการโจรก่อการร้าย
ขรก. ข้าราชการ
ขส.ทบ. กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร. กรมการขนส่งทหารเรือ
ขส.ทอ. กรมการขนส่งทหารอากาศ
ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


อักษรย่อ หมวด ค.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ค.ร.ฟ. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค.ศ. คริสตศักราช
ค.ศ.ล. คอนกรีตเสริมเหล็ก
คกก. คณะกรรมการ, คณะกรรมการกฤษฎีกา
คจก. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
คตง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คตส. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
คมช. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ครน. คูณร่วมน้อย (คณิตศาสตร์)
ครป. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
ครม. คณะรัฐมนตรี
คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อักษรย่อ หมวด ฆ.
-

อักษรย่อ หมวด ง.
-

อักษรย่อ หมวด จ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
จ. จังหวัด
จ.จ. จตุตถจุลจอมเกล้า
จ.ช. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
จ.ต. จ่าตรี, จ่าอากาศตรี
จ.ท. จ่าโท, จ่าอากาศโท
จ.ป.ร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.ม. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
จ.ภ. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
จ.ส.ต. จ่านายสิบตำรวจ, จ่าสิบตรี
จ.ส.ท. จ่าสิบโท
จ.ส.อ. จ่าสิบเอก
จ.อ. จ่าเอก, จ่าอากาศเอก
จคม. โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา
จทบ. จังหวัดทหารบก
จนท. เจ้าหน้าที่
จบ จังหวัดจันทบุรี
จพง. เจ้าพนักงาน
จยย. จักรยานยนต์


อักษรย่อ หมวด ฉ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ฉก. เฉพาะกิจ
ฉช จังหวัดฉะเชิงเทรา

อักษรย่อ หมวด ช.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ช. ชาย / เพศชาย
ช.ค. ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ. เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ชน จังหวัดชัยนาท
ชพ จังหวัดชุมพร
ชม จังหวัดเชียงใหม่
ชม. ชั่วโมง
ชย จังหวัดชัยภูมิ
ชร จังหวัดเชียงราย
ชรบ. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ชล จังหวัดชลบุรี

อักษรย่อ หมวด ซ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ซ. ซอย
ซม. เซนติเมตร

อักษรย่อ หมวด ฌ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ฌกส. ฌาปนกิจสงเคราะห์

อักษรย่อ หมวด ญ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ญ. หญิง / เพศหญิง

อักษรย่อ หมวด ฎ.
-

อักษรย่อ หมวด ฏ.
-


อักษรย่อ หมวด ฐ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ฐปรพ. ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ

อักษรย่อ หมวด ฑ.
-

อักษรย่อ หมวด ฒ.
-

อักษรย่อ หมวด ณ.
-

อักษรย่อ หมวด ด.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
เดือน (เช่น ว/ด/ป)
ด.ช. เด็กชาย
ด.ญ. เด็กหญิง
ด.ต. นายดาบตำรวจ
ดร. ด็อกเตอร์ (คำเรียกผู้เรียนจบปริญญาเอก)
ดล. เดซิลิตร (100 ซีซี)


อักษรย่อ หมวด ต.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ต. ตำบล
ต.ค เดือนตุลาคม
ต.จ. ตติยจุลจอมเกล้า
ต.จ.ว. ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ต.ช. ตริตาภรณ์ช้างเผือก
ต.ม. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ต.ภ. ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ต.อ.จ. ตติยานุจุลจอมเกล้า
ตก จังหวัดตาก
ตง จังหวัดตรัง
ตจว. ต่างจังหวัด
ตม. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตร จังหวัดตราด
ตร. ตำรวจ
ตร.กม. ตารางกิโลเมตร
ตร.ซม. ตารางเซนติเมตร
ตร.ม. ตารางเมตร
ตร.ว. ตารางวา
ตรอ. สถานตรวจสภาพรถเอกชน


อักษรย่อ หมวด ถ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ถ. ถนน
ถ.พ. ความถ่วงจำเพาะ


อักษรย่อ หมวด ท.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ท.จ. ทุติยจุลจอมเกล้า
ท.จ.ว. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ท.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ท.ม. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ท.ภ. ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ทต. เทศบาลตำบล
ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทน. เทศบาลนคร
ทบ. กองทัพบก
ทม. เทศบาลเมือง
ทร. กองทัพเรือ
ทศท. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส. นายทหารคนสนิท
ทสปช. ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทอ. กองทัพอากาศ
ทอท. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย


อักษรย่อ หมวด ธ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ธ. ธนาคาร
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธ.ค. เดือนธันวาคม
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธสอ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์


อักษรย่อ หมวด น.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
น. นาฬิกา (บอกเวลา)
น.ช. นักโทษชาย
น.ญ. นักโทษหญิง
น.ต. นาวาตรี, นาวาอากาศตรี
น.ท. นาวาโท, นาวาอากาศโท
น.น. น้ำหนัก
น.ศ. นักศึกษา
น.ส.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
น.สพ. นายสัตวแพทย์
น.อ. นาวาเอก, นาวาอากาศเอก
นค จังหวัดหนองคาย
นฐ จังหวัดนครปฐม
นตท. นักเรียนเตรียมทหาร
นทท. นักท่องเที่ยว
นธ จังหวัดนราธิวาส
นน จังหวัดน่าน
นนร. นักเรียนนายร้อย
นบ จังหวัดนนทบุรี
นปข. หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นพ จังหวัดนครพนม
นพ. นายแพทย์
นภ จังหวัดหนองบัวลำภู
นม จังหวัดนครราชสีมา
นย จังหวัดนครนายก
นว จังหวัดนครสวรรค์
นร. นักเรียน, สำนักนายกรัฐมนตรี
นรข. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
นรม. นายกรัฐมนตรี
นศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นศ. นักศึกษา
นศท. นักศึกษาวิชาทหาร
นส. นางสาว
นสพ. หนังสือพิมพ์
นอภ. นายอำเภอ


อักษรย่อ หมวด บ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
บ. บาท
บ.ช. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
บ.ม. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
บ.ภ. เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
บก จังหวัดบึงกาฬ
บก.จร. กองบังคับการตำรวจจราจร
บก.ป. กองบังคับการปราบปราม
บจก. บริษัท จำกัด
บช.ก. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บช.น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บช.ภ. กองบัญชาการตำรวจภูธร
บมจ. บริษัทมหาชน จำกัด
บร จังหวัดบุรีรัมย์


อักษรย่อ หมวด ป.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ป.จ. ปฐมจุลจอมเกล้า
ป.จ.ว. ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ป.ธ. เปรียญธรรม
ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป.ภ. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ป.วิ.อ. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปกส. สำนักงานประกันสังคม
ปข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปจ จังหวัดปราจีนบุรี
ปชป. พรรคประชาธิปัตย์
ปตอ. ปืนต่อสู้อากาศยาน
ปท จังหวัดปทุมธานี
ปธ. ประธาน
ปธน. ประธานาธิบดี
ปน จังหวัดปัตตานี
ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปปช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปป. กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปรส. องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน, ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง


อักษรย่อ หมวด ผ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ผกก. ผู้กำกับ, ผู้กำกับการ
ผกค. ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผจก. ผู้จัดการ
ผช. ผู้ช่วย
ผช. ผบ.ทบ. ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ผช. ผบ.ทร. ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
ผช. ผบ.ทอ. ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผบ.ทบ. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผบ.สส. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผบก. ผู้บังคับการ
ผบช. ผู้บัญชาการ
ผบช.น. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ผบช.ภ. ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
ผอ. ผู้อำนวยการ

อักษรย่อ หมวด ฝ.
-

อักษรย่อ หมวด พ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
พ. วันพุธ
พ.ค. เดือนพฤษภาคม
พ.จ.ต. พันจ่าตรี
พ.จ.ท. พันจ่าโท
พ.จ.อ. พันจ่าเอก
พ.ต. พันตรี
พ.ต.ต. พันตำรวจตรี
พ.ต.ท. พันตำรวจโท
พ.ต.อ. พันตำรวจเอก
พ.ท. พันโท
พ.ย. เดือนพฤศจิกายน
พ.ร.ก. พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ. พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ
พ.ร.ป. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พ.อ. พันเอก
พ.อ.ต. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ. พันจ่าอากาศเอก
พฤ. วันพฤหัสบดี
พกส. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พกส. พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขร. พนักงานขับรถ
พง จังหวัดพังงา
พจ จังหวัดพิจิตร
พช จังหวัดเพชรบูรณ์
พท จังหวัดพัทลุง
พท. พรรคเพื่อไทย
พบ จังหวัดเพชรบุรี
พปชร. พรรคพลังประชารัฐ
พย จังหวัดพะเยา
พร จังหวัดแพร่
พล จังหวัดพิษณุโลก
พล.ต.ต. พลตำรวจตรี
พล.ต.ท. พลตำรวจโท
พล.ต.อ. พลตำรวจเอก
พล.ร.ต. พลเรือตรี
พล.ร.ท. พลเรือโท
พล.ร.อ. พลเรือเอก
พล.อ.ต. พลอากาศตรี
พล.อ.ท. พลอากาศโท
พล.อ.อ. พลอากาศเอก
พล.ต. พลตรี
พล.ท. พลโท
พล.อ. พลเอก


อักษรย่อ หมวด ฟ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ฟ. ฟุต


อักษรย่อ หมวด ภ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ภ.ง.ด. ภาษีเงินได้
ภ.พ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภก จังหวัดภูเก็ต
ภท. พรรคภูมิใจไทย


อักษรย่อ หมวด ม.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ม.จ. หม่อมเจ้า
ม.ป.ช. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ม.ร.ว. หม่อมราชวงศ์
ม.ล. หม่อมหลวง
ม.ว.ม. มหาวชิรมงกุฎ
มิ.ย. เดือนมิถุนายน
เม.ย. เดือนเมษายน
มค จังหวัดมหาสารคาม
มทบ. มณฑลทหารบก
ทพบ. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มว. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มส จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มห จังหวัดมุกดาหาร
มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


อักษรย่อ หมวด ย.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ยธ. กระทรวงยุติธรรม
ยธ. กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยล จังหวัดยะลา
ยศ.ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ยส จังหวัดยโสธร


อักษรย่อ หมวด ร.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ร. รัชกาล (เช่น ร.9 หมายถึง รัชกาลที่ 9)
ร.ต. ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ร.ต.ต. ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท. ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ. ร้อยตำรวจเอก
ร.ท. ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
ร.น. ราชนาวี
ร.อ. ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
รง. โรงงาน
รธน. รัฐธรรมนูญ
รน จังหวัดระนอง
รบ จังหวัดราชบุรี
รพ. โรงพยาบาล
รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รมช. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รมต. รัฐมนตรี
รมว. รัฐมนตรีว่าการ
รย จังหวัดระยอง
รสพ. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
รอ จังหวัดร้อยเอ็ด


อักษรย่อ หมวด ล.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ล. ลิตร
ลบ จังหวัดลพบุรี
ลบ.ซม. ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลบ.ม. ลูกบาศก์เมตร
ลบ.กม. ลูกบาศก์กิโลเมตร
ลป จังหวัดลำปาง
ลพ จังหวัดลำพูน
ลย จังหวัดเลย


อักษรย่อ หมวด ว.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ว.ช. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ว.ด.ป. วัน เดือน ปี
วค. วิทยาลัยครู
วท. วิทยาลัยเทคนิค
วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วอศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษา


อักษรย่อ หมวด ศ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ศ. วันศุกร์, ศาสตราจารย์
ศก จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
ศน. ศึกษานิเทศก์
ศนท. ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศบค. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศปก. ศูนย์ปฏิบัติการ
ศพฐ. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
ศรภ. ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
ศวฝ. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ศสพ. ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ.บต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.ปส. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ศอ.รส. ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ศอฉ. ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

อักษรย่อ หมวด ษ.
-

อักษรย่อ หมวด ส.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ส. วันเสาร์
เสธ. เสนาธิการ
ส.ก. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส.ข. สมาชิกสภาเขต
ส.ค. เดือนสิงหาคม
ส.ค.ส. ส่งความสุข
ส.ต. สิบตรี
ส.ต.ต. สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท. สิบตำรวจโท
ส.ต.อ. สิบตำรวจเอก
ส.ท. สมาชิกสภาเทศบาล, สิบโท
ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ว. สมาชิกวุฒิสภา
ส.ห. สารวัตรทหาร
ส.อ. สิบเอก
ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส.อบต. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
สก จังหวัดสระแก้ว
สกนช. สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สข จังหวัดสงขลา
สค จังหวัดสมุทรสาคร
สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สจ. สมาชิกสภาจังหวัด
สจก. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
สจจ. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สจร. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
สช. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สฎ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สดร. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สต จังหวัดสตูล
สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สท จังหวัดสุโขทัย
สทท. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
สธค. สำนักงานธนานุเคราะห์, สถานธนานุเคราะห์
สน จังหวัดสกลนคร
สน. สถานีตำรวจนครบาล
สนข. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สนง. สำนักงาน
สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สนญ. สำนักงานใหญ่
สนนท. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สบ จังหวัดสระบุรี
สบยช. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
สบส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สป จังหวัดสมุทรปราการ
สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สปจ. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปส. สำนักงานประกันสังคม
สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สพ จังหวัดสุพรรณบุรี
สภ. สถานีตำรวจภูธร
สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สร จังหวัดสุรินทร์
สว.จร. สารวัตรจราจร
สว.ญ. สารวัตรใหญ่
สว.สส. สารวัตรสืบสวน
สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวป. สารวัตรปราบปราม
สวล. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สวส. สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สส จังหวัดสมุทรสงคราม
สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสร. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สห จังหวัดสิงห์บุรี
สอค. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สอน. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สอบ. สภาองค์กรของผู้บริโภค


อักษรย่อ หมวด ห.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน. หัวหน้า
หรม. หารร่วมมาก (คณิตศาสตร์)
หสน. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

อักษรย่อ หมวด ฬ.
-

อักษรย่อ หมวด อ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
อ. อำเภอ, อาจารย์, วันอังคาร, วันอาทิตย์
อคส. องค์การคลังสินค้า
อจ จังหวัดอำนาจเจริญ
อช. อุทยานแห่งชาติ
อด จังหวัดอุดรธานี
อต จังหวัดอุตรดิตถ์
อท จังหวัดอ่างทอง
อน จังหวัดอุทัยธานี
อบ จังหวัดอุบลราชธานี
อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล
อภ. องค์การเภสัชกรรม
อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อสมท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อสร. องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อสส. อัยการสูงสุด, สำนักงานอัยการสูงสุด


อักษรย่อ หมวด ฮ.

อักษรย่อ
ย่อมาจาก
ฮ. เฮลิคอปเตอร์
ฮ.ศ. ฮิจเราะห์ศักราช

อักษรย่อ/คำย่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ทางเราจะนำมาอัพเดทให้ทราบกันอย่างสม่ำเสมอต่อไป ^-^


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ