อักษรย่อภาษาไทย ก-ฮอักษรย่อ (Abbreviation) เป็นเทคนิคในการเขียนคำให้สั้นลง แต่กระชับขึ้น แต่ยังสามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนและชัดเจนเหมือนการใช้คำแบบเต็ม ซึ่งเทคนิคการใช้อักษรย่อหรือตัวย่อ/คำย่อนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กันในทุกภาษาทั่วโลก โดยที่ภาษาไทยของเราเองก็มีอักษรย่อมากมาย ทั้งที่แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งทางเราได้รวบรวมคำย่อที่น่าสนใจเอาไว้เป็นหมวด ๆ ทั้งแต่ ก-ฮ ไว้แล้ว ดังนี้ ...

อักษรย่อ หมวด ก.
ก.        ย่อมาจาก    กรัม
ก.ก.     ย่อมาจาก    คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ก.ค.     ย่อมาจาก    กรกฎาคม
ก.ต.    ย่อมาจาก    คณะกรรมการตุลาการ
ก.ตร.   ย่อมาจาก    คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ก.พ.    ย่อมาจาก    กุมภาพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก.พ.ด. ย่อมาจาก    กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ก.พ.ร.  ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก.พ.อ.  ย่อมาจาก    คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ก.ย.     ย่อมาจาก    เดือนกันยายน
ก.ล.ต.  ย่อมาจาก    คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.ว.     ย่อมาจาก    คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
กก.      ย่อมาจาก    กิโลกรัม
กกต.   ย่อมาจาก    คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกร.    ย่อมาจาก    คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
กคช.    ย่อมาจาก    การเคหะแห่งชาติ
กต.      ย่อมาจาก    กระทรวงการต่างประเทศ
กทช.    ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กทท.    ย่อมาจาก    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทบ.    ย่อมาจาก    กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ
กทม.    ย่อมาจาก    กรุงเทพมหานคร
กนง.    ย่อมาจาก    คณะกรรมการนโยบายการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
กบง.    ย่อมาจาก    คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
กบน.    ย่อมาจาก    คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
กปน.    ย่อมาจาก    การประปานครหลวง
กปภ.    ย่อมาจาก    การประปาส่วนภูมิภาค
กพช.    ย่อมาจาก    คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฟน.    ย่อมาจาก    การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.    ย่อมาจาก    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.    ย่อมาจาก    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กม.       ย่อมาจาก    กิโลเมตร
กมธ.     ย่อมาจาก    คณะกรรมาธิการ
กยศ.     ย่อมาจาก    กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรอ.       ย่อมาจาก    กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
กรอ.       ย่อมาจาก    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กศน.      ย่อมาจาก    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กสท.      ย่อมาจาก    การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กสทช.   ย่อมาจาก    คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กสม.      ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสส.       ย่อมาจาก    คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กอช.       ย่อมาจาก    กองทุนการออมแห่งชาติ
กอนช.     ย่อมาจาก    กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
กอ.รมน.  ย่อมาจาก   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

อักษรย่อ หมวด ข.
ขก.       ย่อมาจาก    จังหวัดขอนแก่น
ขจก.     ย่อมาจาก    ขบวนการโจรก่อการร้าย
ขรก.      ย่อมาจาก    ข้าราชการ
ขส.ทบ. ย่อมาจาก    กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร.  ย่อมาจาก    กรมการขนส่งทหารเรือ
ขส.ทอ. ย่อมาจาก    กรมการขนส่งทหารอากาศ
ขสมก.   ย่อมาจาก    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

อักษรย่อ หมวด ค.
ค.ร.ฟ.     ย่อมาจาก    คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค.ศ.        ย่อมาจาก    คริสตศักราช
ค.ศ.ล.     ย่อมาจาก    คอนกรีตเสริมเหล็ก
คกก.       ย่อมาจาก    คณะกรรมการ, คณะกรรมการกฤษฎีกา
คจก.       ย่อมาจาก    โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
คตง.       ย่อมาจาก    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คตส.       ย่อมาจาก    คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
คมช.       ย่อมาจาก    คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ครน.        ย่อมาจาก    คูณร่วมน้อย (คณิตศาสตร์)
ครป.        ย่อมาจาก    
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
ครม.        ย่อมาจาก    คณะรัฐมนตรี
คสช.        ย่อมาจาก    คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อักษรย่อ หมวด ฆ.
-

อักษรย่อ หมวด ง.
-

อักษรย่อ หมวด จ.
จ.         ย่อมาจาก    จังหวัด
จ.จ.      ย่อมาจาก    จตุตถจุลจอมเกล้า
จ.ช.      ย่อมาจาก    จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
จ.ต.      ย่อมาจาก    จ่าตรี, จ่าอากาศตรี
จ.ท.      ย่อมาจาก    จ่าโท, จ่าอากาศโท
จ.ป.ร.    ย่อมาจาก    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.ม.      ย่อมาจาก    จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
จ.ภ.      ย่อมาจาก    จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
จ.ส.ต.   ย่อมาจาก    จ่าสิบตำรวจ, จ่าสิบตรี
จ.ส.ท.   ย่อมาจาก    จ่าสิบโท
จ.ส.อ.    ย่อมาจาก    จ่าสิบเอก
จ.อ.       ย่อมาจาก    จ่าเอก, จ่าอากาศเอก
จคม.     ย่อมาจาก    โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา
จทบ.     ย่อมาจาก    จังหวัดทหารบก
จนท.     ย่อมาจาก    เจ้าหน้าที่
จพง.      ย่อมาจาก    เจ้าพนักงาน
จยย.      ย่อมาจาก    
จักรยานยนต์

อักษรย่อ หมวด ฉ.
ฉก.        ย่อมาจาก    เฉพาะกิจ
ฉช.        ย่อมาจาก    จังหวัดฉะเชิงเทรา

อักษรย่อ หมวด ช.
ช.
            ย่อมาจาก    ชาย / เพศชาย
ช.ค.        ย่อมาจาก    ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ.     ย่อมาจาก    เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ชม           ย่อมาจาก    จังหวัดเชียงใหม่
ชม.          ย่อมาจาก    ชั่วโมง
ชร            ย่อมาจาก    จังหวัดเชียงราย
ชรบ.        ย่อมาจาก    
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

อักษรย่อ หมวด ซ.
ซ.            ย่อมาจาก    ซอย
ซม.          ย่อมาจาก    เซนติเมตร

อักษรย่อ หมวด ฌ.
ฌกส.        ย่อมาจาก    ฌาปนกิจสงเคราะห์

อักษรย่อ หมวด ญ.
ญ.             ย่อมาจาก    หญิง / เพศหญิง

อักษรย่อ หมวด ฎ.
-

อักษรย่อ หมวด ฏ.
-

อักษรย่อ หมวด ฐ.
ฐปรพ.    ย่อมาจาก    ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ

อักษรย่อ หมวด ฑ.
-

อักษรย่อ หมวด ฒ.
-

อักษรย่อ หมวด ณ.
-

อักษรย่อ หมวด ด.
            ย่อมาจาก    เดือน (เช่น ว/ด/ป)
ด.ช.        ย่อมาจาก    เด็กชาย
ด.ญ.       ย่อมาจาก    เด็กหญิง
ด.ต.        ย่อมาจาก    นายดาบตำรวจ
ดร.          ย่อมาจาก    ด็อกเตอร์ (คำเรียกผู้เรียนจบปริญญาเอก)
ดล.          ย่อมาจาก    เดซิลิตร (100 ซีซี)

อักษรย่อ หมวด ต.
ต.
           ย่อมาจาก    ตำบล
ต.ค.        ย่อมาจาก    ตุลาคม
ต.จ.        ย่อมาจาก    ตติยจุลจอมเกล้า
ต.จ.ว.     ย่อมาจาก    ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ต.ช.        ย่อมาจาก    ตริตาภรณ์ช้างเผือก
ต.ม.        ย่อมาจาก    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ต.ภ.        ย่อมาจาก    ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ต.อ.จ.     ย่อมาจาก    ตติยานุจุลจอมเกล้า
ตจว.       ย่อมาจาก    ต่างจังหวัด
ตม.         ย่อมาจาก    ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตร.          ย่อมาจาก    ตำรวจ
ตร.กม.    ย่อมาจาก    ตารางกิโลเมตร
ตร.ซม.    ย่อมาจาก    ตารางเซนติเมตร
ตร.ม.       ย่อมาจาก    ตารางเมตร
ตร.ว.       ย่อมาจาก    ตารางวา
ตรอ.        ย่อมาจาก    สถานตรวจสภาพรถเอกชน

อักษรย่อ หมวด ถ.
ถ.            ย่อมาจาก    ถนน
ถ.พ.        ย่อมาจาก    ความถ่วงจำเพาะ

อักษรย่อ หมวด ท.
ท.จ.       ย่อมาจาก    ทุติยจุลจอมเกล้า
ท.จ.ว.    ย่อมาจาก    ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ท.ช.       ย่อมาจาก    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ท.ม.       ย่อมาจาก    ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ท.ภ.       ย่อมาจาก    ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ทต.        ย่อมาจาก    เทศบาลตำบล
ททท.     ย่อมาจาก    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทน.        ย่อมาจาก    เทศบาลนคร
ทบ.        ย่อมาจาก    กองทัพบก
ทม.        ย่อมาจาก    เทศบาลเมือง
ทร.         ย่อมาจาก    กองทัพเรือ
ทศท.      ย่อมาจาก    องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทส.         ย่อมาจาก    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส.         ย่อมาจาก    นายทหารคนสนิท
ทสปช.    ย่อมาจาก    ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทอ.         ย่อมาจาก    กองทัพอากาศ
ทอท.      ย่อมาจาก    
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

อักษรย่อ หมวด ธ.
ธ.           ย่อมาจาก    ธนาคาร
ธ.ก.ส.    ย่อมาจาก    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธ.ค.        ย่อมาจาก    เดือนธันวาคม
ธปท.      ย่อมาจาก    ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธพว.       ย่อมาจาก    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธสอ.       ย่อมาจาก    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธอส.       ย่อมาจาก    ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อักษรย่อ หมวด น.
น.        ย่อมาจาก    นาฬิกา (บอกเวลา)
น.ช.     ย่อมาจาก    นักโทษชาย
น.ญ.    ย่อมาจาก    นักโทษหญิง
น.ต.     ย่อมาจาก    นาวาตรี, นาวาอากาศตรี
น.ท.     ย่อมาจาก    นาวาโท, นาวาอากาศโท
น.น.      ย่อมาจาก    น้ำหนัก
น.ศ.      ย่อมาจาก    นักศึกษา
น.ส.3    ย่อมาจาก    หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
น.สพ.    ย่อมาจาก    นายสัตวแพทย์
น.อ.       ย่อมาจาก    นาวาเอก, นาวาอากาศเอก
นค         ย่อมาจาก    จังหวัดหนองคาย
นฐ         ย่อมาจาก    จังหวัดนครปฐม
นตท.     ย่อมาจาก    นักเรียนเตรียมทหาร
นทท.    ย่อมาจาก    นักท่องเที่ยว
นธ         ย่อมาจาก    จังหวัดนราธิวาส
นนร.      ย่อมาจาก    นักเรียนนายร้อย
นบ        ย่อมาจาก    จังหวัดนนทบุรี
นปข.     ย่อมาจาก    หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นพ.       ย่อมาจาก    นายแพทย์
นภ        ย่อมาจาก    จังหวัดหนองบัวลำภู
นม        ย่อมาจาก    จังหวัดนครราชสีมา
นย        ย่อมาจาก    จังหวัดนครนายก
นว        ย่อมาจาก    จังหวัดนครนายก
นร.        ย่อมาจาก    นักเรียน, สำนักนายกรัฐมนตรี
นรข.     ย่อมาจาก    หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
นรม.      ย่อมาจาก    นายกรัฐมนตรี
นศ        ย่อมาจาก    จังหวัดนครศรีธรรมราช
นศ.       ย่อมาจาก    นักศึกษา
นศท.    ย่อมาจาก    นักศึกษาวิชาทหาร
นส.       ย่อมาจาก    นางสาว
นสพ.     ย่อมาจาก    หนังสือพิมพ์
นอภ.     ย่อมาจาก    นายอำเภอ

อักษรย่อ หมวด บ.
บ.        ย่อมาจาก    บาท
บ.ช. 
   ย่อมาจาก    เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
บ.ม.     ย่อมาจาก    เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
บ.ภ.     ย่อมาจาก    เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
บก.จร. ย่อมาจาก    กองบังคับการตำรวจจราจร
บก.ป.   ย่อมาจาก    กองบังคับการปราบปราม
บจก.    ย่อมาจาก    บริษัท จำกัด
บช.ก.   ย่อมาจาก    กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บช.น.   ย่อมาจาก    กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บช.ภ.   ย่อมาจาก    กองบัญชาการตำรวจภูธร
บมจ.    ย่อมาจาก    บริษัทมหาชน จำกัด

อักษรย่อ หมวด ป.
ป.จ.     ย่อมาจาก    ปฐมจุลจอมเกล้า
ป.จ.ว.  ย่อมาจาก    ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
ป.ช.     ย่อมาจาก    ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ป.ป.ท. ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ป.ภ.     ย่อมาจาก    ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
ป.ม.     ย่อมาจาก    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ป.วิ.อ.  ย่อมาจาก    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปกส.    ย่อมาจาก    สำนักงานประกันสังคม
ปชป.    ย่อมาจาก    พรรคประชาธิปัตย์
ปตอ.    ย่อมาจาก    ปืนต่อสู้อากาศยาน
ปธ.       ย่อมาจาก    ประธาน
ปธน.     ย่อมาจาก    ประธานาธิบดี
ปปง.     ย่อมาจาก    สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปปช.    ย่อมาจาก    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปรส.     ย่อมาจาก    องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน, ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง

อักษรย่อ หมวด ผ.
ผกก.    ย่อมาจาก    ผู้กำกับ, ผู้กำกับการ
ผกค.    ย่อมาจาก    ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผจก.    ย่อมาจาก    ผู้จัดการ
ผช.      ย่อมาจาก    ผู้ช่วย
ผบก.    ย่อมาจาก    ผู้บังคับการ
ผบช.    ย่อมาจาก    ผู้บัญชาการ
ผบช.น. ย่อมาจาก    ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ผบช.ภ. ย่อมาจาก    ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
ผอ.       ย่อมาจาก    ผู้อำนวยการ

อักษรย่อ หมวด ฝ.
-

อักษรย่อ หมวด พ.
พ.            ย่อมาจาก    วันพุธ
พ.ค.         ย่อมาจาก    พฤษภาคม
พ.จ.ต.
      ย่อมาจาก    พันจ่าตรี
พ.จ.ท.      ย่อมาจาก    พันจ่าโท
พ.จ.อ.       ย่อมาจาก    พันจ่าเอก
พ.ต.          ย่อมาจาก    พันตรี
พ.ต.ต.      ย่อมาจาก    พันตำรวจตรี
พ.ต.ท.      ย่อมาจาก    พันตำรวจโท
พ.ต.อ.       ย่อมาจาก    พันตำรวจเอก
พ.ท.          ย่อมาจาก    พันโท
พ.ย.           ย่อมาจาก    พฤศจิกายน
พ.ร.ก.        ย่อมาจาก    พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ.        ย่อมาจาก    พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.บ.        ย่อมาจาก    พระราชบัญญัติ
พ.ร.ป.        ย่อมาจาก    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พ.อ.           ย่อมาจาก    พันเอก
พ.อ.ต.        ย่อมาจาก    พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท.        ย่อมาจาก    พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ.        ย่อมาจาก    พันจ่าอากาศเอก
พฤ.             ย่อมาจาก    วันพฤหัสบดี
พกส.          ย่อมาจาก    พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พกส.          ย่อมาจาก    พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขร.           ย่อมาจาก    พนักงานขับรถ
พท.            ย่อมาจาก    พรรคเพื่อไทย
พปชร.        ย่อมาจาก    พรรคพลังประชารัฐ
พล.ต.ต.      ย่อมาจาก    พลตำรวจตรี
พล.ต.ท.      ย่อมาจาก    พบตำรวจโท
พล.ต.อ.       ย่อมาจาก    พลตำรวจเอก
พล.ร.ต.       ย่อมาจาก    พลเรือตรี
พล.ร.ท.       ย่อมาจาก    พลเรือโท
พล.ร.อ.        ย่อมาจาก    พลเรือเอก
พล.อ.ต.       ย่อมาจาก    พลอากาศตรี
พล.อ.ท.       ย่อมาจาก    พลเรือโท
พล.อ.อ.        ย่อมาจาก    พลเรือเอก

อักษรย่อ หมวด ฟ.
ฟ.         ย่อมาจาก    ฟุต

อักษรย่อ หมวด ภ.
ภ.ง.ด.  ย่อมาจาก    ภาษีเงินได้
ภ.พ.     ย่อมาจาก    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภท.      ย่อมาจาก    พรรคภูมิใจไทย

อักษรย่อ หมวด ม.
ม.จ.          ย่อมาจาก    หม่อมเจ้า
ม.ป.ช.      ย่อมาจาก    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ม.ร.ว.        ย่อมาจาก    หม่อมราชวงศ์
ม.ล.          ย่อมาจาก    หม่อมหลวง
ม.ว.ม.       ย่อมาจาก    
มหาวชิรมงกุฎ
มิ.ย.          ย่อมาจาก    มิถุนายน
เม.ย.         ย่อมาจาก    เมษายน
มทบ.        ย่อมาจาก    มณฑลทหารบก
ทพบ.        ย่อมาจาก    มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มว.            ย่อมาจาก    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มอก.         ย่อมาจาก    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อักษรย่อ หมวด ย.
ยธ.        ย่อมาจาก    กระทรวงยุติธรรม
ยธ.        ย่อมาจาก    กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยศ.ทบ.  ย่อมาจาก    กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร.  ย่อมาจาก    กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ.  ย่อมาจาก    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

อักษรย่อ หมวด ร.
ร.           ย่อมาจาก    รัชกาล (เช่น ร.9 หมายถึง รัชกาลที่ 9)
ร.ต.       ย่อมาจาก    ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ร.ต.ต.    ย่อมาจาก    ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท.    ย่อมาจาก    ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ.    ย่อมาจาก    ร้อยตำรวจเอก
ร.ท.       ย่อมาจาก    ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
ร.น.        ย่อมาจาก    ราชนาวี
ร.อ.        ย่อมาจาก    ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
รง.          ย่อมาจาก    โรงงาน
รธน.       ย่อมาจาก    รัฐธรรมนูญ
รพ.         ย่อมาจาก    โรงพยาบาล
รพ.สต.   ย่อมาจาก    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รมช.       ย่อมาจาก    รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รมต.       ย่อมาจาก    รัฐมันตรี
รมว.        ย่อมาจาก    รัฐมนตรีว่าการ
รสพ.       ย่อมาจาก    
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

อักษรย่อ หมวด ล.
ล.            ย่อมาจาก    ลิตร
ลบ          ย่อมาจาก    จังหวัดลพบุรี
ลบ.ซม.   ย่อมาจาก    
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลบ.ม.      ย่อมาจาก    ลูกบาศก์เมตร
ลบ.กม.    ย่อมาจาก    ลูกบาศก์กิโลเมตร
ลป           ย่อมาจาก    จังหวัดลำปาง
ลพ          ย่อมาจาก    จังหวัดลำพูน
ลย           ย่อมาจาก    จังหวัดเลย

อักษรย่อ หมวด ว.
ว.ช.        ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ว.ด.ป.    ย่อมาจาก    วัน เดือน ปี
วค.         ย่อมาจาก    วิทยาลัยครู
วท.         ย่อมาจาก    วิทยาลัยเทคนิค
วปอ.       ย่อมาจาก    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วว.          ย่อมาจาก    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วอศ.       ย่อมาจาก    วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อักษรย่อ หมวด ศ.
ศ.          ย่อมาจาก    วันศุกร์, ศาสตราจารย์
ศก         ย่อมาจาก    จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ.        ย่อมาจาก    กระทรวงศึกษาธิการ
ศน.        ย่อมาจาก    ศึกษานิเทศก์
ศนท.     ย่อมาจาก    
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศบค.      ย่อมาจาก    ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศปก.      ย่อมาจาก    ศูนย์ปฏิบัติการ
ศพฐ.      ย่อมาจาก    ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
ศรภ.       ย่อมาจาก    ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
ศวฝ.       ย่อมาจาก    ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ศสพ.      ย่อมาจาก    ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ.บต.   ย่อมาจาก    
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.ปส.   ย่อมาจาก    ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ศอ.รส.    ย่อมาจาก    ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ศอฉ.       ย่อมาจาก    ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

อักษรย่อ หมวด ษ.
-

อักษรย่อ หมวด ส.
ส.           ย่อมาจาก    วันเสาร์
เสธ.
       ย่อมาจาก    เสนาธิการ
ส.ก.        ย่อมาจาก    สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส.ข.        ย่อมาจาก    สมาชิกสภาเขต
ส.ค.        ย่อมาจาก    เดือนสิงหาคม
ส.ค.ส.     ย่อมาจาก    ส่งความสุข
ส.ต.        ย่อมาจาก    สิบตรี
ส.ต.ต.    ย่อมาจาก    สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท.    ย่อมาจาก    สิบตำรวจโท
ส.ต.อ.    ย่อมาจาก    สิบตำรวจเอก
ส.ท.       ย่อมาจาก    สมาชิกสภาเทศบาล, สิบโท
ส.ส.       ย่อมาจาก    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ว.        ย่อมาจาก    สมาชิกวุฒิสภา
ส.ห.        ย่อมาจาก    สารวัตรทหาร
ส.อ.        ย่อมาจาก    สิบเอก
ส.อ.ท.    ย่อมาจาก    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส.อบต.   ย่อมาจาก    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
สก          ย่อมาจาก    จังหวัดสระแก้ว
สกนช.    ย่อมาจาก    สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สกว.       ย่อมาจาก    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ.      ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สข         ย่อมาจาก    จังหวัดสงขลา
สค         ย่อมาจาก    จังหวัดสมุทรสาคร
สคบ.      ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สจ.        ย่อมาจาก    สมาชิกสภาจังหวัด
สจร.       ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สจล.      ย่อมาจาก    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
สช.        ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สฎ         ย่อมาจาก    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สดร.      ย่อมาจาก    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สต         ย่อมาจาก    จังหวัดสูล
สตง.      ย่อมาจาก    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สตช.     ย่อมาจาก    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สท         ย่อมาจาก    จังหวัดสุโขทัย
สทท.     ย่อมาจาก    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทน.     ย่อมาจาก    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สทศ.     ย่อมาจาก    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สธ.        ย่อมาจาก    กระทรวงสาธารณสุข
สธค.      ย่อมาจาก    สำนักงานธนานุเคราะห์, สถานธนานุเคราะห์
สน         ย่อมาจาก    จังหวัดสกลนคร
สน.        ย่อมาจาก    สถานีตำรวจนครบาล
สนข.      ย่อมาจาก    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สนง.      ย่อมาจาก    สำนักงาน
สนช.      ย่อมาจาก    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สนญ.     ย่อมาจาก    สำนักงานใหญ่
สนนท.   ย่อมาจาก    สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สบ         ย่อมาจาก    จังหวัดสระบุรี
สบยช.   ย่อมาจาก    สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
สบส.      ย่อมาจาก    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สพฐ.     ย่อมาจาก    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.     ย่อมาจาก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สปก.      ย่อมาจาก    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สปจ.      ย่อมาจาก    สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช.      ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปส.     ย่อมาจาก    สำนักงานประกันสังคม
สปสช.   ย่อมาจาก    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สพ         ย่อมาจาก    จังหวัดสุพรรณบุรี
สภ.        ย่อมาจาก    สถานีตำรวจภูธร
สมอ.      ย่อมาจาก    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สร           ย่อมาจาก    จังหวัดสุรินทร์
สว.จร.     ย่อมาจาก    สารวัตรจราจร
สว.ญ.     ย่อมาจาก    สารวัตรใหญ่  
สว.สส.    ย่อมาจาก    สารวัตรสืบสวน
สวท.       ย่อมาจาก    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวทช.    ย่อมาจาก    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวป.        ย่อมาจาก    สารวัตรปราบปราม
สวล.       ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สวส.       ย่อมาจาก    สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
สศช.       ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สส          ย่อมาจาก    จังหวัดสมุทรสงคราม
สสจ.       ย่อมาจาก    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สสวท.    ย่อมาจาก    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสร.       ย่อมาจาก    สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสส.      ย่อมาจาก    
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สห         ย่อมาจาก    จังหวัดสิงห์บุรี
สอค.      ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สอน.      ย่อมาจาก    สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สอบ.       ย่อมาจาก    
สภาองค์กรของผู้บริโภค

อักษรย่อ หมวด ห.
หจก.    ย่อมาจาก    ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน.      ย่อมาจาก    หัวหน้า
หรม.     ย่อมาจาก    หารร่วมมาก (คณิตศาสตร์)
หสน.    ย่อมาจาก    
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

อักษรย่อ หมวด ฬ.
-

อักษรย่อ หมวด อ.
อ.            ย่อมาจาก    อำเภอ, อาจารย์, วันอังคาร, วันอาทิตย์
อคส.       ย่อมาจาก    องค์การคลังสินค้า
อช.         ย่อมาจาก    อุทยานแห่งชาติ
อบจ.       ย่อมาจาก    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต.       ย่อมาจาก    องค์การบริหารส่วนตำบล
อภ.         ย่อมาจาก    องค์การเภสัชกรรม
อว.          ย่อมาจาก    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อสม.       ย่อมาจาก    อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อสมท.    ย่อมาจาก    องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อสร.        ย่อมาจาก    องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อสส.       ย่อมาจาก    
อัยการสูงสุด, สำนักงานอัยการสูงสุด

อักษรย่อ หมวด ฮ.
ฮ.        ย่อมาจาก    เฮลิคอปเตอร์
ฮ.ศ.     ย่อมาจาก    ฮิจเราะห์ศักราช

อักษรย่อ/คำย่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ทางเราจะนำมาอัพเดทให้ทราบกันอย่างสม่ำเสมอต่อไป ^-^SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...