จังหวัดอุดรธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดอุดรธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดอุดรธานีมี 20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอุดรธานี
2. อำเภอกุดจับ
3. อำเภอหนองวัวซอ
4. อำเภอกุมภวาปี
5. อำเภอโนนสะอาด
6. อำเภอหนองหาน
7. อำเภอทุ่งฝน
8. อำเภอไชยวาน
9. อำเภอศรีธาตุ
10. อำเภอวังสามหมอ
11. อำเภอบ้านดุง
12. อำเภอบ้านผือ
13. อำเภอน้ำโสม
14. อำเภอเพ็ญ
15. อำเภอสร้างคอม
16. อำเภอหนองแสง
17. อำเภอนายูง
18. อำเภอพิบูลย์รักษ์
19. อำเภอกู่แก้ว
20. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
มรดกโลกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีและประเทศไทย


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอุดรธานี มี 21 ตำบล 252 หมู่บ้าน

 • ตำบลหมากแข้ง
 • ตำบลโนนสูง
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลนิคมสงเคราะห์
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลบ้านขาว
 • ตำบลนากว้าง
 • ตำบลบ้านตาด
 • ตำบลหนองขอนกว้าง
 • ตำบลหมูม่น
 • ตำบลบ้านจั่น
 • ตำบลเชียงยืน
 • ตำบลนาข่า
 • ตำบลหนองนาคำ
 • ตำบลหนองไฮ
 • ตำบลกุดสระ
 • ตำบลสามพร้าว
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลเชียงพิณ
 • ตำบลบ้านเลื่อม
2. อำเภอกุดจับ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุดจับ
 • ตำบลตาลเลียน
 • ตำบลสร้างก่อ
 • ตำบลเชียงเพ็ง
 • ตำบลเมืองเพีย
 • ตำบลปะโค
 • ตำบลสร้างก่อ
3. อำเภอหนองวัวซอ มี 8 ตำบล 78 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองวัวซอ
 • ตำบลหมากหญ้า
 • ตำบลโนนหวาย
 • ตำบลหนองอ้อ
 • ตำบลหนองบัวบาน
 • ตำบลอูบมุง
 • ตำบลน้ำพ่น
 • ตำบลกุดหมากไฟ
4. อำเภอมภวาปี มี 13 ตำบล 174 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุมภวาปี
 • ตำบลพันดอน
 • ตำบลห้วยเกิ้ง
 • ตำบลปะโค
 • ตำบลเวียงคำ
 • ตำบลเชียงแหว
 • ตำบลหนองหว้า
 • ตำบลแชแล
 • ตำบลเสอเพลอ
 • ตำบลตูมใต้
 • ตำบลสีออ
 • ตำบลท่าลี่
 • ตำบลผาสุก
5. อำเภอโนนสะอาด มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลหนองกุงศรี
 • ตำบลบุ่งแก้ว
 • ตำบลโคกกลาง
 • ตำบลทมนางาม
 • ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
6. อำเภอหนองหาน มี 12 ตำบล 161 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองหาน
 • ตำบลหนองเม็ก
 • ตำบลหนองสระปลา
 • ตำบลพังงู
 • ตำบลดอนหายโศก
 • ตำบลสะแบง
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลสร้อยพร้าว
 • ตำบลผักตบ
 • ตำบลบ้านเชียง
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลบ้านยา
7. อำเภอทุ่งฝน มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งฝน
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลนาทม
 • ตำบลนาชุมแสง
8. อำเภอไชยวาน มี 4 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลไชยวาน
 • ตำบลโพนสูง
 • ตำบลหนองหลัก
 • ตำบลคำเลาะ
9. อำเภอศรีธาตุ มี 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีธาตุ
 • ตำบลหัวนาคำ
 • ตำบลจำปี
 • ตำบลตาดทอง
 • ตำบลบ้านโปร่ง
 • ตำบลนายูง
 • ตำบลหนองนกเขียน
10. อำเภอวังสามหมอ มี 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังสามหมอ
 • ตำบลคำโคกสูง
 • ตำบลหนองกุงทับม้า
 • ตำบลผาสุก
 • ตำบลหนองหญ้าไซ
 • ตำบลบะยาว
11. อำเภอบ้านดุง มี 13 ตำบล 147 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านดุง
 • ตำบลศรีสุทโธ
 • ตำบลนาคำ
 • ตำบลดงเย็น
 • ตำบลบ้านตาด
 • ตำบลโพนสูง
 • ตำบลบ้านม่วง
 • ตำบลอ้อมกอ
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลบ้านจันทน์
 • ตำบลถ่อนนาลับ
 • ตำบลนาไหม
 • ตำบลบ้านชัย
12. อำเภอบ้านผือ มี 13 ตำบล 164 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านผือ
 • ตำบลคำบง
 • ตำบลกลางใหญ่
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลหายโศก
 • ตำบลบ้านค้อ
 • ตำบลเขือน้ำ
 • ตำบลหนองหัวคู
 • ตำบลโนนทอง
 • ตำบลคำด้วง
 • ตำบลข้าวสาร
 • ตำบลเมืองพาน
 • ตำบลจำปาโมง
13. อำเภอน้ำโสม มี 7 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลน้ำโสม
 • ตำบลนางัว
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลสามัคคี
 • ตำบลบ้านหยวก
 • ตำบลศรีสำราญ
 • ตำบลโสมเยี่ยม
14. อำเภอเพ็ญ มี 11 ตำบล 165 หมู่บ้าน
 • ตำบลเพ็ญ
 • ตำบลบ้านธาตุ
 • ตำบลนาพู่
 • ตำบลสร้างแป้น
 • ตำบลเชียงหวาง
 • ตำบลโคกกลาง
 • ตำบลสุมเส้า
 • ตำบลเตาไห
 • ตำบลนาบัว
 • ตำบลจอมศรี
 • ตำบลบ้านเหล่า
15. อำเภอสร้างคอม มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลสร้างคอม
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลบ้านยวด
 • ตำบลบ้านหินโงม
 • ตำบลเชียงดา
 • ตำบลนาสะอาด
16. อำเภอหนองแสง มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองแสง
 • ตำบลแสงสว่าง
 • ตำบลทับกุง
 • ตำบลนาดี
17. อำเภอนายูง มี 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน
 • ตำบลนายูง
 • ตำบลโนนทอง
 • ตำบลบ้านก้อง
 • ตำบลนาแค
18. อำเภอพิบูลย์รักษ์ มี 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านแดง
 • ตำบลดอนกลอย
 • ตำบลนาทราย
19. อำเภอกู่แก้ว มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านจีต
 • ตำบลคอนสาย
 • ตำบลโนนทองอินทร์
 • ตำบลค้อใหญ่
20. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม มี 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาม่วง
 • ตำบลอุ่มจาน
 • ตำบลห้วยสามพาด

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม
 • อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 • วิทยาลัยสันตพล

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาอุดรธานี
 • ห้างโลตัส สาขาอุดรธานี 1 (รังษิณา)
 • ห้างโลตัส สาขาอุดรธานี 2 (นาดี)
 • ห้างโลตัส สาขาอุดรธานี 3 (ยูดีทาวน์ อุดรธานี)
 • ห้างโลตัส สาขากุมภวาปี
 • ห้างโลตัส สาขาบ้านผือ
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี 1 (สันตพล)
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี 2 (นาดี)
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านดุง
 • ห้างตั้งงี่สุ่น สาขาอุดรธานี
 • ห้างตั้งงี่สุ่น สาขาอุดรธานี 2 (นาดี)


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี

ความรู้รอบตัวจังหวัดอุดรธานี

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 11,730.302 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,558,528 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 133.86 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเต็ง
อักษรย่อ : อด, UDN
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : 3 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 21 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติบ้านดุง)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 3 แห่ง
พื้นที่ป่า : 703,607.31 ไร่ (10.17% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง)
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท)
มรดกโลก : 1 แห่ง (แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง)
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี)
รหัสไปรษณีย์ : 41000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042 243 368


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ