จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
2. อำเภอกมลาไสย
3. อำเภอกุฉินารายณ์
4. อำเภอเขาวง
5. อำเภอคำม่วง
6. อำเภอฆ้องชัย
7. อำเภอดอนจาน
8. อำเภอท่าคันโท
9. อำเภอนาคู
10. อำเภอนามน
11. อำเภอยางตลาด
12. อำเภอร่องคำ
13. อำเภอสมเด็จ
14. อำเภอสหัสขันธ์
15. อำเภอสามชัย
16. อำเภอหนองกุงศรี
17. อำเภอห้วยผึ้ง
18. อำเภอห้วยเม็ก

อนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร (ท้าวโสมพะมิต)
เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มี 17 ตำบล 180 หมู่บ้าน

 • ตำบลกาฬสินธุ์
 • ตำบลเหนือ
 • ตำบลหลุบ
 • ตำบลไผ่
 • ตำบลลำปาว
 • ตำบลลำพาน
 • ตำบลเชียงเครือ
 • ตำบลบึงวิชัย
 • ตำบลห้วยโพธิ์
 • ตำบลภูปอ
 • ตำบลภูดิน
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลกลางหมื่น
 • ตำบลขมิ้น
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลนาจารย์
 • ตำบลลำคลอง
2. อำเภอกมลาไสย มี 8 ตำบล 111 หมู่บ้าน
 • ตำบลกมลาไสย
 • ตำบลหลักเมือง
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลดงลิง
 • ตำบลธัญญา
 • ตำบลหนองแปน
 • ตำบลเจ้าท่า
 • ตำบลโคกสมบูรณ์
3. อำเภอกุฉินารายณ์ มี 12 ตำบล 145 หมู่บ้าน
 • ตำบลบัวขาว
 • ตำบลแจนแลน
 • ตำบลเหล่าใหญ่
 • ตำบลจุมจัง
 • ตำบลเหล่าไฮงาม
 • ตำบลกุดหว้า
 • ตำบลสามขา
 • ตำบลนาขาม
 • ตำบลหนองห้าง
 • ตำบลนาโก
 • ตำบลสมสะอาด
 • ตำบลกุดค้าว
4. อำเภอเขาวง มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลคุ้มเก่า
 • ตำบลสงเปลือย
 • ตำบลหนองผือ
 • ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
 • ตำบลสระพังทอง
 • ตำบลกุดปลาค้าว
5. อำเภอคำม่วง มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งคลอง
 • ตำบลโพน
 • ตำบลดินจี่
 • ตำบลนาบอน
 • ตำบลนาทัน
 • ตำบลเนินยาง
6. อำเภอฆ้องชัย มี 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน
 • ตำบลฆ้องชัยพัฒนา
 • ตำบลเหล่ากลาง
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลโนนศิลาเลิง
 • ตำบลลำชี
7. อำเภอดอนจาน มี 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอนจาน
 • ตำบลสะอาดไชยศรี
 • ตำบลดงพยุง
 • ตำบลม่วงนา
 • ตำบลนาจำปา
8. อำเภอท่าคันโท มี 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าคันโท
 • ตำบลกุงเก่า
 • ตำบลยางอู้ม
 • ตำบลกุดจิก
 • ตำบลนาตาล
 • ตำบลดงสมบูรณ์
9. อำเภอนาคู มี 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาคู
 • ตำบลสายนาวัง
 • ตำบลโนนนาจาน
 • ตำบลบ่อแก้ว
 • ตำบลภูแล่นช้าง
10. อำเภอนามน มี 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลนามน
 • ตำบลยอดแกง
 • ตำบลสงเปลือย
 • ตำบลหลักเหลี่ยม
 • ตำบลหนองบัว
11. อำเภอยางตลาด มี 15 ตำบล 208 หมู่บ้าน
 • ตำบลยางตลาด
 • ตำบลหัวงัว
 • ตำบลอุ่มเม่า
 • ตำบลบัวบาน
 • ตำบลเว่อ
 • ตำบลอิตื้อ
 • ตำบลหัวนาคำ
 • ตำบลหนองอิเฒ่า
 • ตำบลดอนสมบูรณ์
 • ตำบลนาเชือก
 • ตำบลคลองขาม
 • ตำบลเขาพระนอน
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลโนนสูง
 • ตำบลหนองตอกแป้น
12. อำเภอร่องคำ มี 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลร่องคำ
 • ตำบลสามัคคี
 • ตำบลเหล่าอ้อย
13. อำเภอสมเด็จ มี 8 ตำบล 94 หมู่บ้าน
 • ตำบลสมเด็จ
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลแซงบาดาล
 • ตำบลมหาไชย
 • ตำบลหมูม่น
 • ตำบลผาเสวย
 • ตำบลศรีสมเด็จ
 • ตำบลลำห้วยหลัว
14. อำเภอสหัสขันธ์ มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลสหัสขันธ์
 • ตำบลภูสิงห์
 • ตำบลนามะเขือ
 • ตำบลโนนศิลา
 • ตำบลนิคม
 • ตำบลโนนแหลมทอง
 • ตำบลโนนบุรี
 • ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
15. อำเภอสามชัย มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลสำราญ
 • ตำบลสำราญใต้
 • ตำบลคำสร้างเที่ยง
 • ตำบลหนองช้าง
16. อำเภอหนองกุงศรี มี 9 ตำบล 111 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองกุงศรี
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลโคกเครือ
 • ตำบลหนองสรวง
 • ตำบลเสาเล้า
 • ตำบลหนองใหญ่
 • ตำบลดงมูล
 • ตำบลลำหนองแสน
 • ตำบลหนองหิน

17. อำเภอห้วยผึ้ง มี 4 ตำบล 52 หมู่บ้าน

 • ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
 • ตำบลคำบง
 • ตำบลไค้นุ่น
 • ตำบลหนองอีบุตร
18. อำเภอห้วยเม็ก มี 9 ตำบล 84 หมู่บ้าน

 • ตำบลห้วยเม็ก
 • ตำบลคำใหญ่
 • ตำบลคำเหมือดแก้ว
 • ตำบลบึงนาเรียง
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลพิมูล
 • ตำบลหัวหิน
 • ตำบลทรายทอง
 • ตำบลกุดโดน
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูพาน
 • อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์)
ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า
 • โลตัส กาฬสินธุ์
 • โลตัส กุฉินารายณ์
 • โลตัส สมเด็จ
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์
 • สยามแม็คโคร กาฬสินธุ์
 • กาฬสินธุ์พลาซ่า สาขา 1 ถีนานนท์
 • กาฬสินธุ์พลาซ่า สาขา 2 ถีนานนท์


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์

เกร็ดความรู้จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 6,946.746 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 968,065 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 139.36 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพะยอม
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะหาด
อักษรย่อ : กส, KSN
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : 3 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043 811 620


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ