ความรู้รอบตัว ... ประเทศไทย

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย

หมวดภูมิศาสตร์
พื้นที่
ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,120 ตารางไมล์ อยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก เป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 2,230 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ป่า 163,539.89 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง
- ทวีป : เอเชีย
- โซน / อนุทวีป : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- คาบสมุทร : อินโดจีน
- พิกัด : ละติจูด 5° ถึง 21° เหนือ และลองติจูด 97° ถึง 106° ตะวันออก

อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ และประเทศ สปป.ลาว
ทิศใต้ : ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และอ่าวไทย (มหาสมุทรแปซิฟิก)
ทิศตะวันออก : ติดต่อประเทศกัมพูชา และประเทศ สปป.ลาว
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์และทะเลอันดามัน (มหาสมุทรอินเดีย)

ทะเล
ประเทศไทยมีพื้นที่ติดกับทะเล 2 แห่ง ได้แก่
1. ทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก
2. ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย

ป่าไม้ / สัตว์ป่า / พื้นที่อนุรักษ์
พื้นที่ป่า : 102,212,434.37 ไร่ (ดูเพิ่มเติม : พื้นที่ป่าแยกตามจังหวัด)
อุทยานแห่งชาติ : 155 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย)
วนอุทยาน : 91 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่อวนอุทยานในประเทศไทย)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 62 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 96 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 1,221 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทย)
สวนรุกขชาติ : 53 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่อสวนรุกขชาติในประเทศไทย)

จังหวัด/อำเภอ
แม่น้ำ
- แม่น้ำที่ยาวที่สุดของประเทศไทย : แม่น้ำชี
- แม่น้ำที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศไทย : แม่น้ำเจ้าพระยา
- แม่น้ำสายสำคัญในภาคต่าง ๆ
 • ภาคเหนือ : แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำกก แม่น้ำลาว แม่น้ำรวก แม่น้ำอิง แม่น้ำสาย แแม่น้ำปาย แม่น้ำยวม และแม่น้ำเมย
 • ภาคใต้ : แม่น้ำกระบุรี แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำท่าทอง แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำกลาย แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำโกลก
 • ภาคกลาง : แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำแม่กลอง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แม่น้ำห้วยหลวง แม่น้ำชี ลำตะคอง แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม
 • ภาคตะวันออก : แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด แม่น้ำบางปะกง
 • ภาคตะวันตก : แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำเมย แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำปิง

ภูเขา / เทือกเขา
- ยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย : ดอยอินทนนท์ 
- เทือกเขาที่สำคัญของประเทศไทย
 • เทือกเขาตะนาวศรี
 • เทือกเขาถนนธงชัย
 • เทือกเขาพนมดงรัก
 • เทือกเขาสันกาลาคีรี
 • เทือกเขาผีปันน้ำ
 • เทือกเขาดงพญาเย็น
 • เทือกเขาภูพาน
 • เทือกเขาภูเก็ต
เกาะ
ประเทศไทยมีเกาะทั้งหมด 936 เกาะ แบ่งออกเป็น
- เกาะในอ่าวไทย จำนวน 374 เกาะ
- เกาะในทะเลอันดามัน จำนวน 562 เกาะ

เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- อันดับ 1 เกาะภูเก็ต พื้นที่ 514.675 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลอันดามัน
- อันดับ 2 เกาะสมุย พื้นที่ 236.079 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย
- อันดับ 3 เกาะช้าง พื้นที่ 212.404 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอ่าวไทย
- อันดับ 4 เกาะตะรุเตา พื้นที่ 150.840 ตารางกิโลเมตร อยู่ในทะเลอันดามัน
- อันดับ 5 เกาะพะงัน พื้นที่ 122.017 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอ่าวไทย


จุดสำคัญทางภูมิศาสตร์
จุดเหนือสุด : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พิกัด : 20°28′N 99°57′E
จุดใต้สุด : อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พิกัด : 5°37′N 101°8′E
จุดตะวันออกสุด : อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด : 15°38′N 105°23′E
จุดตะวันตกสุด : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิกัด : 18°34′N 97°21′E

อื่น ๆ
- อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย : อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ มีความจุ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร
- แหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย : บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีขนาด 132,737 ไร่
- ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย : ทะเลสาบสงขลา
- พรมแดนทางบก : 4,863 กิโลเมตร
- ความยาวชายฝั่งทะเล : 3,219 กิโลเมตร

------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดสังคมศาสตร์
ประชากร
ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,171,439 คน แบ่งเป็น
สัญชาติไทย 65,197,783 คน
 • ชาย : 31,829,467 คน
 • หญิง : 33,368,316 คน
ไม่ใช่สัญชาติไทย 973,656 คน
 • ชาย : 509,651 คน
 • หญิง : 464,005 คน
จำนวนครัวเรือน : 21,404,086 ครัวเรือน


ชาติพันธุ์
- ชาติพันธุ์ไทย 86%
 •  ไทยภาคกลาง 39% 
 •  ไทยอีสาน 28%
 •  ไทยเหนือ (คนเมือง) 10%
 •  ไทยถิ่นใต้ 9%
- ชาติพันธุ์เขมร 3%
- ชาติพันธุ์มลายู 2%
- ชาติพันธุ์ไทยชนกลุ่มน้อย  9% (68 กลุ่ม)

ภาษา
- ภาษาราชการ : ภาษาไทยกลาง
- ภาษาถิ่นภาคเหนือ : ภาษาเหนือ / คำเมือง
- ภาษาถิ่นภาคใต้ : ภาษาใต้ / ภาษามาลายู
- ภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาษาอีสาน / ภาษาลาว

หมายเหตุ นับเฉพาะภาษาหลัก ไม่นับรวมภาษาถิ่นย่อย ๆ และภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีนับร้อยภาษา

ศาสนา
ตามข้อมูลสถิติ คนไทยนับถือศาสนาดังนี้
 • ศาสนาพุทธ 93.5% 
 • ศาสนาอิสลาม 5.4%
 • ศาสนาคริสต์ 1.13%
 • ศาสนาฮินดู 0.02%
 • ไม่มีศาสนา / ไม่ระบุ 0.003%
------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ องค์ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย (ดูเพิ่มเติม : พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย)

พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดของไทย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์นาน 70 ปี (ดูเพิ่มเติม : พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของประเทศไทย 10 พระองค์)

พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์สั้นที่สุด
สมเด็จพระเจ้าทองลัน แห่งกรุงศรีอยุธยา ครองราชย์นาน 7 วัน (ดูเพิ่มเติม : พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์สั้นที่สุดของประเทศไทย)

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรกรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ราชวงศ์ของอาณาจักรกรุงศรีอยธยา
กรุงศรีอยุธยามี 5 ราชวงศ์ ได้แก่
1. ราชวงศ์อู่ทอง มีสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นองค์ต้นราชวงศ์
2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ มีขุนหลวงพะงั่วเป็นองค์ต้นราชวงศ์
3. ราชวงศ์พระร่วง มีสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเป็นองค์ต้นราชวงศ์
4. ราชวงศ์ปราสาททอง มีสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นองค์ต้นราชวงศ์
5. บ้านพลูหลวง มีสมเด็จพระเพทราชาเป็นองค์ต้นราชวงศ์

ดูเพิ่มเติม : รายละเอียดราชวงศ์ของอาณาจักรอยุธยา

พระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นมหาราช
มหาราชของประเทศไทยมี 7 พระองค์ ได้แก่
- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทัย
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งอาณาจักรอยุธยา
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งอาณาจักรอยุธยา
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งอาณาจักรกรุงธนบุรี
- สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระภัทรมหาราช) รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


จำนวนพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์มาแล้ว 53 พระองค์ แบ่งออกเป็น
- อาณาจักรสุโขทัย 9 พระองค์ (ดูเพิ่มเติม : รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย)
- อาณาจักรอยุธยา 33 พระองค์ (ดูเพิ่มเติม : รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา)
- อาณาจักรกรุงธนบุรี 1 พระองค์
- อาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ 10 พระองค์


------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดการเมืองการปกครอง

เมืองหลวง
เมืองหลวงปัจจุบัน : กรุงเทพมหานคร (Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon)
เมืองหลวงเก่า : 
- กรุงสุโขทัย (อาณาจักรสุโขทัย)
- กรุงศรีอยุธยา, เมืองพิษณุโลก, เมืองละโว้ (อาณาจักรอยุธยา)
- กรุงธนบุรี (อาณาจักรธนบุรี)
- นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (อาณาจักรล้านนา)

หมายเหต
- เมืองหลวงปัจจุบัน จะใช้ Bangkok หรือ Krung Thep Maha Nakhon ก็ได้ (Bangkok มาจากคำว่าบางกอก)
- เมืองละโว้ คือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน
- เมืองธนบุรี คือ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
- นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ คือจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน

ภาค
ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาค ได้แก่
ภาคเหนือ    มี 9 จังหวัด
ภาคกลาง    มี 21 จังหวัด และ 1 เขตปกครองรูปแบบพิเศษ (22 จังหวัดโดยอนุโลม)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มี 20 จังหวัด
ภาคใต้    มี 14 จังหวัด
ภาคตะวันออก    มี 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก    มี 5 จังหวัด

ดูเพิ่มเติม : 
ภาคของประเทศไทย
ภาคเหนือของประเทศไทย
ภาคกลางของประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ภาคใต้ของประเทศไทย
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ภาคตะวันตกของประเทศไทย

การแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค
- จังหวัด : ประเทศไทยมี 76 จังหวัด กับ 2 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) แต่มักจะถือกันว่าประเทศไทยมี 77 จังหวัดโดยอนุโลม ส่วนพัทยาอยู่ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- อำเภอ : ประเทศไทยมี 878 อำเภอ กับ 50 เขต (กรุงเทพมหานคร)
- ตำบล : ประเทศไทยมี 9,652 ตำบล กับ 180 แขวง (กรุงเทพมหานคร) (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2552)
- หมู่บ้าน : ประเทศไทยมี 74,956 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2552)

ดูเพิ่มเติม : 
รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยพร้อมขนาดพื้นที่
รายชื่ออำเภอในประเทศไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
- เทศบาลนคร 30 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่อเทศบาลนครในประเทศไทย)
- เทศบาลเมือง 195 แห่ง (ดูเพิ่มเติม : รายชื่อเทศบาลเมืองในประเทศไทย)
- เทศบาลตำบล 2,237 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่ง

เขตปกครองพิเศษ
- กรุงเทพมหานคร
- เมืองพัทยา

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 (ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ - มากที่สุดในเอเชีย)

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ดูเพิ่มเติม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ระบอบการปกครอง
ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนในอดีตนั้นเราใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัย และใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัชการที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในระบบปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ผ่าน 3 องค์กร กล่าวคือ
- อำนาจบริหาร ผ่านคณะรัฐมนตรี
- อำนาจนิติบัญญัติ ผ่านรัฐสภา
- อำนาจตุลาการ ผ่านศาลยุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งหลังสุด
ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองครั้งหลังสุดจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 (โดยการยึดอำนาจของคณะราษฎร์) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

นายกรัฐมนตรี
ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 29 คน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา ส่วนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา


------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดอื่น ๆ
- รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ : +66
- Time zone : UTC+7 หรือ GMT+7
- Internet TLDs : .th
- สกุลเงิน : บาท (Baht, THB)
- ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกราชพฤกษ์ / ดอกคูน
- สัตว์ประจำชาติ : ช้าง
- รหัสไปรษณีย์ : ระบบโค้ดตัวเลข 5 ตัว (ดูเพิ่มเติม : รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย)SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...