รายชื่อเทศบาลนครในประเทศไทย 30 แห่ง (ล่าสุดปี 2566)

คำถาม ... เทศบาลนครในประเทศไทยมีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ... 
เทศบาลนครในประเทศไทยมี 30 แห่ง

รายชื่อเทศบาลนครทั้ง 30 แห่ง มีดังต่อไปนี้
1. เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนประชากร : 127,240 คน
ปีที่จัดตั้ง : 29 มีนาคม พ.ศ. 2478

2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนประชากร : 102,152 คน
ปีที่จัดตั้ง : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2537

3. เทศบาลนครนนทบุรี 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จำนวนประชากร : 254,375 คน
ปีที่จัดตั้ง : 25 กันยายน พ.ศ. 2538

4. เทศบาลนครหาดใหญ่ 
ที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากร : 156,802 คน
ปีที่จัดตั้ง : 25 กันยายน พ.ศ. 2538

5. เทศบาลนครอุดรธานี 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
จำนวนประชากร : 130,531 คน
ปีที่จัดตั้ง : 25 กันยายน พ.ศ. 2538

6. เทศบาลนครนครราชสีมา 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนประชากร : 126,391 คน
ปีที่จัดตั้ง : 25 กันยายน พ.ศ. 2538

7. เทศบาลนครขอนแก่น 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จำนวนประชากร : 114,459 คน
ปีที่จัดตั้ง : 25 กันยายน พ.ศ. 2538

8. เทศบาลนครยะลา 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
จำนวนประชากร : 60,617 คน
ปีที่จัดตั้ง : 25 กันยายน พ.ศ. 2538

9. เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนประชากร : 82,305 คน
ปีที่จัดตั้ง : 25 กันยายน พ.ศ. 2538

10. เทศบาลนครพิษณุโลก 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนประชากร : 66,106 คน
ปีที่จัดตั้ง : 9 มีนาคม พ.ศ. 2542

11. เทศบาลนครสมุทรปราการ 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนประชากร : 50,843 คน
ปีที่จัดตั้ง : 24 มีนาคม พ.ศ. 2542

12. เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนประชากร : 74,977  คน
ปีที่จัดตั้ง : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

13. เทศบาลนครนครปฐม 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จำนวนประชากร : 74,446 คน
ปีที่จัดตั้ง : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

14. เทศบาลนครสมุทรสาคร 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนประชากร : 67,515 คน
ปีที่จัดตั้ง : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

15. เทศบาลนครตรัง 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จำนวนประชากร : 59,304 คน
ปีที่จัดตั้ง : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

16. เทศบาลนครระยอง 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
จำนวนประชากร : 63,565 คน
ปีที่จัดตั้ง : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

17. เทศบาลนครสงขลา 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากร : 61,758 คน
ปีที่จัดตั้ง : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

18. เทศบาลนครลำปาง 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนประชากร : 52,124 คน
ปีที่จัดตั้ง : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

19. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ที่ตั้ง : อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากร : 50,830 คน
ปีที่จัดตั้ง : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2542

20. เทศบาลนครปากเกร็ด 
ที่ตั้ง : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวนประชากร : 190,272 คน
ปีที่จัดตั้ง : 20 เมษายน พ.ศ. 2543

21. เทศบาลนครเชียงราย 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จำนวนประชากร : 77,672 คน
ปีที่จัดตั้ง : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

22. เทศบาลนครภูเก็ต 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จำนวนประชากร : 79,308 คน
ปีที่จัดตั้ง : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

23. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวนประชากร : 132,040 คน
ปีที่จัดตั้ง : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

24. เทศบาลนครแม่สอด
ที่ตั้ง : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จำนวนประชากร : 41,424 คน
ปีที่จัดตั้ง : 28 มกราคม พ.ศ. 2553

25. เทศบาลนครแหลมฉบัง 
ที่ตั้ง : อำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จำนวนประชากร : 88,271 คน
ปีที่จัดตั้ง : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

26. เทศบาลนครอ้อมน้อย 
ที่ตั้ง : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนประชากร : 53,978 คน
ปีที่จัดตั้ง : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

27. เทศบาลนครรังสิต 
ที่ตั้ง : ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จำนวนประชากร : 85,260 คน
ปีที่จัดตั้ง : 29 เมษายน พ.ศ. 2554

28. เทศบาลนครสกลนคร 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จำนวนประชากร : 53,100 คน
ปีที่จัดตั้ง : 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

29. เทศบาลนครเกาะสมุย 
ที่ตั้ง : อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนประชากร : 70,059 คน
ปีที่จัดตั้ง : 14 กันยายน พ.ศ. 2555

30. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
ที่ตั้ง : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จำนวนประชากร : 143,024 คน
ปีที่จัดตั้ง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

เทศบาลนครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอเพียงต่อการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยเทศบาลนครในประเทศไทยถูกจัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 จำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลนครกรุงเทพ เทศบาลนครธนบุรี และเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อมาได้มีการยุบรวมกรุงเทพ (จังหวัดพระนคร) เข้ากับจังหวัดธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานครตามลำดับ พร้อมทั้งยกฐานะขึ้นเป็นเขตปกครองพิเศษ (เช่นเดียวกับเมืองพัทยา) จึงได้ใช้ฐานะใหม่นี้แทนเทศบาลนคร ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่จึงกลายเป็นเทศบาลนครที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน

เนื่องจากเทศบาลนครใช้จำนวนประชากรและรายได้เป็นเกณฑ์ในการจัดตั้ง ดังนั้นเมืองที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครจึงมีทั้งตัวเมืองจังหวัด (อำเภอเมือง เช่น เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครภูเก็ต) ตัวอำเภอขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครแหลมฉบัง(อำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) และเทศบาลนครแม่สอด เป็นต้น นอกจากนียังมีเทศบาลนครที่เป็นตำบลขนาดใหญ่ด้วย เช่น เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ