จังหวัดเชียงใหม่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดเชียงใหม่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดเชียงใหม่ มี 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
3. อำเภอจอมทอง
4. อำเภอเชียงดาว
5. อำเภอไชยปราการ
6. อำเภอดอยเต่า
7. อำเภอดอยสะเก็ด
8. อำเภอดอยหล่อ
9. อำเภอฝาง
10. อำเภอพร้าว
11. อำเภอแม่แจ่ม
12. อำเภอแม่แตง
13. อำเภอแม่ริม
14. อำเภอแม่วาง
15. อำเภอแม่ออน
16. อำเภอแม่อาย
17. อำเภอเวียงแหง
18. อำเภอสะเมิง
19. อำเภอสันกำแพง
20. อำเภอสันทราย
21. อำเภอสันป่าตอง
22. อำเภอสารภี
23. อำเภอหางดง
24. อำเภออมก๋อย
25. อำเภอฮอด

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ กลางเมืองเชียงใหม่


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ มี 16 ตำบล 78 หมู่บ้าน

 • ตำบลศรีภูมิ
 • ตำบลพระสิงห์
 • ตำบลหายยา
 • ตำบลช้างม่อย
 • ตำบลช้างคลาน
 • ตำบลวัดเกต
 • ตำบลช้างเผือก
 • ตำบลสุเทพ
 • ตำบลแม่เหียะ
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลหนองหอย
 • ตำบลท่าศาลา
 • ตำบลหนองป่าครั่ง
 • ตำบลฟ้าฮ่าม
 • ตำบลป่าตัน
 • ตำบลสันผีเสื้อ

2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา มี 3 ตำบล 21 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านจันทร์
 • ตำบลแม่แดด
 • ตำบลแจ่มหลวง
3. อำเภอจอมทอง มี 6 ตำบล 103 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านหลวง
 • ตำบลข่วงเปา
 • ตำบลสบเตี๊ยะ
 • ตำบลบ้านแปะ
 • ตำบลดอยแก้ว
 • ตำบลแม่สอย

4. อำเภอเชียงดาว มี 7 ตำบล 83 หมู่บ้าน

 • ตำบลเชียงดาว
 • ตำบลเมืองนะ
 • ตำบลเมืองงาย
 • ตำบลแม่นะ
 • ตำบลเมืองคอง
 • ตำบลปิงโค้ง
 • ตำบลทุ่งข้าวพวง
5. อำเภอไชยปราการ มี 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลปงตำ
 • ตำบลศรีดงเย็น
 • ตำบลแม่ทะลบ
 • ตำบลหนองบัว
6. อำเภอดอยเต่า มี 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอยเต่า
 • ตำบลท่าเดื่อ
 • ตำบลมืดกา
 • ตำบลบ้านแอ่น
 • ตำบลบงตัน
 • ตำบลโปงทุ่ง
7. อำเภอดอยสะเก็ด มี 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชิงดอย
 • ตำบลสันปูเลย
 • ตำบลลวงเหนือ
 • ตำบลป่าป้อง
 • ตำบลสง่าบ้าน
 • ตำบลป่าลาน
 • ตำบลตลาดขวัญ
 • ตำบลสำราญราษฎร์
 • ตำบลแม่คือ
 • ตำบลตลาดใหญ่
 • ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 • ตำบลแม่โป่ง
 • ตำบลป่าเมี่ยง
 • ตำบลเทพเสด็จ
8. อำเภอดอยหล่อ มี 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอยหล่อ
 • ตำบลสองแคว
 • ตำบลยางคราม
 • ตำบลสันติสุข
9. อำเภอฝาง มี 8 ตำบล 119 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลม่อนปิ่น
 • ตำบลแม่งอน
 • ตำบลแม่สูน
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลแม่คะ
 • ตำบลแม่ข่า
 • ตำบลโป่งน้ำร้อน
10. อำเภอพร้าว มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลป่าตุ้ม
 • ตำบลป่าไหน่
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลบ้านโป่ง
 • ตำบลน้ำแพร่
 • ตำบลเขื่อนผาก
 • ตำบลแม่แวน
 • ตำบลแม่ปั๋ง
 • ตำบลโหล่งขอด
11. อำเภอแม่แจ่ม มี 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน
 • ตำบลช่างเคิ่ง
 • ตำบลท่าผา
 • ตำบลบ้านทับ
 • ตำบลแม่ศึก
 • ตำบลแม่นาจร
 • ตำบลปางหินฝน
 • ตำบลกองแขก
12. อำเภอแม่แตง มี 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลสันมหาพน
 • ตำบลแม่แตง
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลช่อแล
 • ตำบลแม่หอพระ
 • ตำบลสบเปิง
 • ตำบลสันป่ายาง
 • ตำบลบ้านเป้า
 • ตำบลป่าแป๋
 • ตำบลเมืองก๋าย
 • ตำบลบ้านช้าง
 • ตำบลกื้ดช้าง
 • ตำบลอินทขิล
13. อำเภอแม่ริม มี 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลริมใต้
 • ตำบลริมเหนือ
 • ตำบลสันโป่ง
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลสะลวง
 • ตำบลห้วยทราย
 • ตำบลแม่แรม
 • ตำบลโป่งแยง
 • ตำบลแม่สา
 • ตำบลดอนแก้ว
 • ตำบลเหมืองแก้ว
14. อำเภอแม่วาง มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านกาด
 • ตำบลทุ่งปี๊
 • ตำบลทุ่งรวงทอง
 • ตำบลแม่วิน
 • ตำบลดอนเปา

15. อำเภอแม่ออน มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน

 • ตำบลออนเหนือ
 • ตำบลออนกลาง
 • ตำบลบ้านสหกรณ์
 • ตำบลห้วยแก้ว
 • ตำบลแม่ทา
 • ตำบลทาเหนือ
16. อำเภอแม่อาย มี 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่อาย
 • ตำบลแม่สาว
 • ตำบลสันต้นหมื้อ
 • ตำบลแม่นาวาง
 • ตำบลท่าตอน
 • ตำบลบ้านหลวง
 • ตำบลมะลิกา
17. อำเภอเวียงแหง มี 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองแหง
 • ตำบลเปียงหลวง
 • ตำบลแสนไห
18. อำเภอสะเมิง มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลสะเมิงใต้
 • ตำบลสะเมิงเหนือ
 • ตำบลแม่สาบ
 • ตำบลบ่อแก้ว
 • ตำบลยั้งเมิน
19. อำเภอสันกำแพง มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน

 • ตำบลสันกำแพง
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลร้องวัวแดง
 • ตำบลบวกค้าง
 • ตำบลแช่ช้าง
 • ตำบลออนใต้
 • ตำบลแม่ปูคา
 • ตำบลห้วยทราย
 • ตำบลต้นเปา
 • ตำบลสันกลาง
20. อำเภอสันทราย มี 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน
 • ตำบลสันทรายหลวง
 • ตำบลสันทรายน้อย
 • ตำบลสันพระเนตร
 • ตำบลสันนาเม็ง
 • ตำบลสันป่าเปา
 • ตำบลหนองแหย่ง
 • ตำบลหนองจ๊อม
 • ตำบลหนองหาร
 • ตำบลแม่แฝก
 • ตำบลแม่แฝกใหม่
 • ตำบลเมืองเล็น
 • ตำบลป่าไผ่
21. อำเภอสันป่าตอง มี 11 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลยุหว่า
 • ตำบลสันกลาง
 • ตำบลท่าวังพร้าว
 • ตำบลมะขามหลวง
 • ตำบลแม่ก๊า
 • ตำบลบ้านแม
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลทุ่งสะโตก
 • ตำบลทุ่งต้อม
 • ตำบลน้ำบ่อหลวง
 • ตำบลมะขุนหวาน
22. อำเภอสารภี มี 12 ตำบล 106 หมู่บ้าน
 • ตำบลยางเนิ้ง
 • ตำบลสารภี
 • ตำบลชมภู
 • ตำบลไชยสถาน
 • ตำบลขัวมุง
 • ตำบลหนองแฝก
 • ตำบลหนองผึ้ง
 • ตำบลท่ากว้าง
 • ตำบลดอนแก้ว
 • ตำบลท่าวังตาล
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลป่าบง
23. อำเภอหางดง มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
 • ตำบลหางดง
 • ตำบลหนองแก๋ว
 • ตำบลหารแก้ว
 • ตำบลหนองตอง
 • ตำบลขุนคง
 • ตำบลสบแม่ข่า
 • ตำบลบ้านแหวน
 • ตำบลสันผักหวาน
 • ตำบลหนองควาย
 • ตำบลบ้านปง
 • ตำบลน้ำแพร่
24. อำเภออมก๋อย มี 6 ตำบล และ 95 หมู่บ้าน
 • ตำบลอมก๋อย
 • ตำบลยางเปียง
 • ตำบลแม่ตื่น
 • ตำบลม่อนจอง
 • ตำบลแม่หลอง
 • ตำบลนาเกียน
25. อำเภอฮอด มี 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน

 • ตำบลหางดง
 • ตำบลฮอด
 • ตำบลบ้านตาล
 • ตำบลบ่อหลวง
 • ตำบลบ่อสลี
 • ตำบลนาคอเรือ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


เกร็ดความรู้จังหวัดเชียงใหม่
ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,789,385 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองกวาว
อักษรย่อ : ชม, CMI
อุทยานแห่งชาติ : 14 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 25 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 4 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 4 แห่ง
พื้นที่ป่า : 9,556,205.76 ไร่ (เป็นจังหวัดที่มีป่ามากที่สุดในประเทศไทย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
อดีต : เมืองหลวงอาณาจักรล้านนา
เทศบาล : 121 แห่ง (1 เทศบาลนคร , 4 เทศบาลเมือง,  116 เทศบาลตำบล)
รหัสไปรษณีย์ : 50000

ศาลากลาางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053 112 713
SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ