จังหวัดเชียงใหม่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดเชียงใหม่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดเชียงใหม่ มี 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
3. อำเภอจอมทอง
4. อำเภอเชียงดาว
5. อำเภอไชยปราการ
6. อำเภอดอยเต่า
7. อำเภอดอยสะเก็ด
8. อำเภอดอยหล่อ
9. อำเภอฝาง
10. อำเภอพร้าว
11. อำเภอแม่แจ่ม
12. อำเภอแม่แตง
13. อำเภอแม่ริม
14. อำเภอแม่วาง
15. อำเภอแม่ออน
16. อำเภอแม่อาย
17. อำเภอเวียงแหง
18. อำเภอสะเมิง
19. อำเภอสันกำแพง
20. อำเภอสันทราย
21. อำเภอสันป่าตอง
22. อำเภอสารภี
23. อำเภอหางดง
24. อำเภออมก๋อย
25. อำเภอฮอด

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ กลางเมืองเชียงใหม่


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ มี 16 ตำบล 78 หมู่บ้าน

 • ตำบลศรีภูมิ
 • ตำบลพระสิงห์
 • ตำบลหายยา
 • ตำบลช้างม่อย
 • ตำบลช้างคลาน
 • ตำบลวัดเกต
 • ตำบลช้างเผือก
 • ตำบลสุเทพ
 • ตำบลแม่เหียะ
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลหนองหอย
 • ตำบลท่าศาลา
 • ตำบลหนองป่าครั่ง
 • ตำบลฟ้าฮ่าม
 • ตำบลป่าตัน
 • ตำบลสันผีเสื้อ

2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา มี 3 ตำบล 21 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านจันทร์
 • ตำบลแม่แดด
 • ตำบลแจ่มหลวง
3. อำเภอจอมทอง มี 6 ตำบล 103 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านหลวง
 • ตำบลข่วงเปา
 • ตำบลสบเตี๊ยะ
 • ตำบลบ้านแปะ
 • ตำบลดอยแก้ว
 • ตำบลแม่สอย

4. อำเภอเชียงดาว มี 7 ตำบล 83 หมู่บ้าน

 • ตำบลเชียงดาว
 • ตำบลเมืองนะ
 • ตำบลเมืองงาย
 • ตำบลแม่นะ
 • ตำบลเมืองคอง
 • ตำบลปิงโค้ง
 • ตำบลทุ่งข้าวพวง
5. อำเภอไชยปราการ มี 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลปงตำ
 • ตำบลศรีดงเย็น
 • ตำบลแม่ทะลบ
 • ตำบลหนองบัว
6. อำเภอดอยเต่า มี 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอยเต่า
 • ตำบลท่าเดื่อ
 • ตำบลมืดกา
 • ตำบลบ้านแอ่น
 • ตำบลบงตัน
 • ตำบลโปงทุ่ง
7. อำเภอดอยสะเก็ด มี 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชิงดอย
 • ตำบลสันปูเลย
 • ตำบลลวงเหนือ
 • ตำบลป่าป้อง
 • ตำบลสง่าบ้าน
 • ตำบลป่าลาน
 • ตำบลตลาดขวัญ
 • ตำบลสำราญราษฎร์
 • ตำบลแม่คือ
 • ตำบลตลาดใหญ่
 • ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 • ตำบลแม่โป่ง
 • ตำบลป่าเมี่ยง
 • ตำบลเทพเสด็จ
8. อำเภอดอยหล่อ มี 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอยหล่อ
 • ตำบลสองแคว
 • ตำบลยางคราม
 • ตำบลสันติสุข
9. อำเภอฝาง มี 8 ตำบล 119 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลม่อนปิ่น
 • ตำบลแม่งอน
 • ตำบลแม่สูน
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลแม่คะ
 • ตำบลแม่ข่า
 • ตำบลโป่งน้ำร้อน
10. อำเภอพร้าว มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลป่าตุ้ม
 • ตำบลป่าไหน่
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลบ้านโป่ง
 • ตำบลน้ำแพร่
 • ตำบลเขื่อนผาก
 • ตำบลแม่แวน
 • ตำบลแม่ปั๋ง
 • ตำบลโหล่งขอด
11. อำเภอแม่แจ่ม มี 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน
 • ตำบลช่างเคิ่ง
 • ตำบลท่าผา
 • ตำบลบ้านทับ
 • ตำบลแม่ศึก
 • ตำบลแม่นาจร
 • ตำบลปางหินฝน
 • ตำบลกองแขก
12. อำเภอแม่แตง มี 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลสันมหาพน
 • ตำบลแม่แตง
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลช่อแล
 • ตำบลแม่หอพระ
 • ตำบลสบเปิง
 • ตำบลสันป่ายาง
 • ตำบลบ้านเป้า
 • ตำบลป่าแป๋
 • ตำบลเมืองก๋าย
 • ตำบลบ้านช้าง
 • ตำบลกื้ดช้าง
 • ตำบลอินทขิล
13. อำเภอแม่ริม มี 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลริมใต้
 • ตำบลริมเหนือ
 • ตำบลสันโป่ง
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลสะลวง
 • ตำบลห้วยทราย
 • ตำบลแม่แรม
 • ตำบลโป่งแยง
 • ตำบลแม่สา
 • ตำบลดอนแก้ว
 • ตำบลเหมืองแก้ว
14. อำเภอแม่วาง มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านกาด
 • ตำบลทุ่งปี๊
 • ตำบลทุ่งรวงทอง
 • ตำบลแม่วิน
 • ตำบลดอนเปา

15. อำเภอแม่ออน มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน

 • ตำบลออนเหนือ
 • ตำบลออนกลาง
 • ตำบลบ้านสหกรณ์
 • ตำบลห้วยแก้ว
 • ตำบลแม่ทา
 • ตำบลทาเหนือ
16. อำเภอแม่อาย มี 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่อาย
 • ตำบลแม่สาว
 • ตำบลสันต้นหมื้อ
 • ตำบลแม่นาวาง
 • ตำบลท่าตอน
 • ตำบลบ้านหลวง
 • ตำบลมะลิกา
17. อำเภอเวียงแหง มี 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองแหง
 • ตำบลเปียงหลวง
 • ตำบลแสนไห
18. อำเภอสะเมิง มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลสะเมิงใต้
 • ตำบลสะเมิงเหนือ
 • ตำบลแม่สาบ
 • ตำบลบ่อแก้ว
 • ตำบลยั้งเมิน
19. อำเภอสันกำแพง มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน

 • ตำบลสันกำแพง
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลร้องวัวแดง
 • ตำบลบวกค้าง
 • ตำบลแช่ช้าง
 • ตำบลออนใต้
 • ตำบลแม่ปูคา
 • ตำบลห้วยทราย
 • ตำบลต้นเปา
 • ตำบลสันกลาง
20. อำเภอสันทราย มี 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน
 • ตำบลสันทรายหลวง
 • ตำบลสันทรายน้อย
 • ตำบลสันพระเนตร
 • ตำบลสันนาเม็ง
 • ตำบลสันป่าเปา
 • ตำบลหนองแหย่ง
 • ตำบลหนองจ๊อม
 • ตำบลหนองหาร
 • ตำบลแม่แฝก
 • ตำบลแม่แฝกใหม่
 • ตำบลเมืองเล็น
 • ตำบลป่าไผ่
21. อำเภอสันป่าตอง มี 11 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลยุหว่า
 • ตำบลสันกลาง
 • ตำบลท่าวังพร้าว
 • ตำบลมะขามหลวง
 • ตำบลแม่ก๊า
 • ตำบลบ้านแม
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลทุ่งสะโตก
 • ตำบลทุ่งต้อม
 • ตำบลน้ำบ่อหลวง
 • ตำบลมะขุนหวาน
22. อำเภอสารภี มี 12 ตำบล 106 หมู่บ้าน
 • ตำบลยางเนิ้ง
 • ตำบลสารภี
 • ตำบลชมภู
 • ตำบลไชยสถาน
 • ตำบลขัวมุง
 • ตำบลหนองแฝก
 • ตำบลหนองผึ้ง
 • ตำบลท่ากว้าง
 • ตำบลดอนแก้ว
 • ตำบลท่าวังตาล
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลป่าบง
23. อำเภอหางดง มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
 • ตำบลหางดง
 • ตำบลหนองแก๋ว
 • ตำบลหารแก้ว
 • ตำบลหนองตอง
 • ตำบลขุนคง
 • ตำบลสบแม่ข่า
 • ตำบลบ้านแหวน
 • ตำบลสันผักหวาน
 • ตำบลหนองควาย
 • ตำบลบ้านปง
 • ตำบลน้ำแพร่
24. อำเภออมก๋อย มี 6 ตำบล และ 95 หมู่บ้าน
 • ตำบลอมก๋อย
 • ตำบลยางเปียง
 • ตำบลแม่ตื่น
 • ตำบลม่อนจอง
 • ตำบลแม่หลอง
 • ตำบลนาเกียน
25. อำเภอฮอด มี 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน

 • ตำบลหางดง
 • ตำบลฮอด
 • ตำบลบ้านตาล
 • ตำบลบ่อหลวง
 • ตำบลบ่อสลี
 • ตำบลนาคอเรือ

อาณาเขต

ทิศเหนือ : ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางอำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ : ติดต่อกับอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 14 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติขุนขาน
 • อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
 • อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี
 • อุทยานแห่งชาติผาแดง
 • อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
 • อุทยานแห่งชาติแม่โถ
 • อุทยานแห่งชาติแม่วาง
 • อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 • อุทยานแห่งชาติออบขาน
 • อุทยานแห่งชาติออบหลวงสถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตจอมทอง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา วิทยาเขตล้านนา
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น


ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 • ห้างโลตัส สาขาเชียงใหม่คำเที่ยง
 • ห้างโลตัส สาขารวมโชค
 • ห้างโลตัส สาขาหางดง
 • ห้างโลตัส สาขาฝาง
 • ห้างโลตัส สาขาจอมทอง
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ 1 (ดอนจั่น)
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ 2
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง (อำเภอเมืองเชียงใหม่)
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 2
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 2 (ศิริมังคลาจารย์)
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาหางดง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาแม่ริม
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาฝาง
 • ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
 • ห้างเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์
 • ห้างมีโชคพลาซ่า
 • โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


เกร็ดความรู้จังหวัดเชียงใหม่
ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,792,474 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 89.15 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองกวาว
อักษรย่อ : ชม, CMI
อุทยานแห่งชาติ : 14 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 25 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 4 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 4 แห่ง
พื้นที่ป่า : 9,556,205.76 ไร่ (เป็นจังหวัดที่มีป่ามากที่สุดในประเทศไทย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
อดีต : เมืองหลวงอาณาจักรล้านนา
รหัสไปรษณีย์ : 50000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053 112 713


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ