ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดราชบุรี
3. จังหวัดตาก
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่จังหวัดในภาคตะวันตก


การแบ่งจังหวัดในภาคตะวันตกนั้น แต่ละหน่วยงานยังแบ่งออกมาไม่เหมือนกัน ซึ่งสร้างความงุนงงให้ประชาชนทั่วไปอยู่พอสมควร จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดด้านบนนั้นแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจัดให้จังหวัดที่อยู่ในทิศตะวันตกของประเทศ และส่วนใหญ่มีพรมแดนติดกับประเทศพม่า อยู่ในภาคตะวันตก ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดให้จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในภาคตะวันตก (โดยตัดจังหวัดตากออกไป และเพิ่มสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามเข้ามา)

ลักษณะทั่วไปของภาคตะวันตกจะเป็นเทือกเขา (เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า) ถัดมาจะเป็นที่ราบลุ่มที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และมีบางส่วนที่ติดทะเล มีชายหาดที่สวยงาม เช่น เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกทำอาชีพเพาะปลูก ทั้งข้าว พืชไร่ และพืชสวน ประมง และงานภาคบริการ

อาณาเขตของภาคตะวันตก
ทิศเหนือ ติดกับภาคเหนือ
ทิศใต้ ติดกับภาคใต้
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทยและภาคกลาง
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศเมียนมาร์

รายละเอียดจังหวัดในภาคตะวันตกทั้ง 5 จังหวัด มาดังนี้ ...
1. จังหวัดกาญจนบุรี
    - พื้นที่  19,483.148 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 894,054 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 2. อำเภอไทรโยค
 3. อำเภอบ่อพลอย
 4. อำเภอศรีสวัสดิ์
 5. อำเภอท่ามะกา
 6. อำเภอท่าม่วง
 7. อำเภอทองผาภูมิ
 8. อำเภอสังขละบุรี
 9. อำเภอพนมทวน
 10. อำเภอเลาขวัญ
 11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 12. อำเภอหนองปรือ
 13. อำเภอห้วยกระเจา
2. จังหวัดราชบุรี
    - พื้นที่ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 868,281 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 104 ตำบล และ 975 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองราชบุรี
 2. อำเภอจอมบึง
 3. อำเภอสวนผึ้ง
 4. อำเภอดำเนินสะดวก
 5. อำเภอบ้านโป่ง
 6. อำเภอบางแพ
 7. อำเภอโพธาราม
 8. อำเภอปากท่อ
 9. อำเภอวัดเพลง
 10. อำเภอบ้านคา
3. จังหวัดตาก
    - พื้นที่ 16,406.650 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 676,583 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองตาก
 2. อำเภอบ้านตาก
 3. อำเภอสามเงา
 4. อำเภอแม่ระมาด
 5. อำเภอท่าสองยาง
 6. อำเภอแม่สอด
 7. อำเภอพบพระ
 8. อำเภออุ้มผาง
 9. อำเภอวังเจ้า
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - พื้นที่ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 553,171 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 2. อำเภอกุยบุรี
 3. อำเภอทับสะแก
 4. อำเภอบางสะพาน
 5. อำเภอบางสะพานน้อย
 6. อำเภอปราณบุรี
 7. อำเภอหัวหิน
 8. อำเภอสามร้อยยอด
5. จังหวัดเพชรบุรี
    - พื้นที่ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 482,875 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 93 ตำบล 698 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองเพชรบุรี
 2. อำเภอเขาย้อย
 3. อำเภอหนองหญ้าปล้อง
 4. อำเภอชะอำ
 5. อำเภอท่ายาง
 6. อำเภอบ้านลาด
 7. อำเภอบ้านแหลม
 8. อำเภอแก่งกระจาน