ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดราชบุรี
3. จังหวัดตาก
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่จังหวัดในภาคตะวันตก


การแบ่งจังหวัดในภาคตะวันตกนั้น แต่ละหน่วยงานยังแบ่งออกมาไม่เหมือนกัน ซึ่งสร้างความงุนงงให้ประชาชนทั่วไปอยู่พอสมควร จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดด้านบนนั้นเป็นมาตรฐานการจัดแบ่งภาคของประเทศไทยซึ่งจัดแบ่งโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน โดยแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจัดให้จังหวัดที่อยู่ในทิศตะวันตกของประเทศ และส่วนใหญ่มีพรมแดนติดกับประเทศพม่าอยู่ในภาคตะวันตก ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดให้จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในภาคตะวันตก (โดยตัดจังหวัดตากออกไป และเพิ่มสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามเข้ามา) ดังนั้นเวลาอ้างอิงเราจะอ้างอิงการจัดแบ่งภาคของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก

ลักษณะทั่วไปของภาคตะวันตกจะเป็นเทือกเขา (เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า) ถัดมาจะเป็นที่ราบลุ่มที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และมีบางส่วนที่ติดทะเล มีชายหาดที่สวยงาม เช่น เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ภาคตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของผืนป่าขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศารทั้ง 2 แห่ง ซึ่งทั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (และป่าบริวาร) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรทั้งสองแห่งนี้ยังได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย

ในด้านประวัติศาสตร์นั้น ภาคตะวันตกเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ 2 ใน 11 แห่งของประเทศไทย คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกทำอาชีพเพาะปลูก ทั้งข้าว พืชไร่ และพืชสวน ประมง และงานภาคบริการ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมากนั่นเอง

ภาคตะวันตกมีพื้นที่ทั้งหมด 53,769 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,760 ราตางไมล์ มีประชากร 3,480,478 คน (31 ธันวาคม 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)


อาณาเขตของภาคตะวันตก
ทิศเหนือ ติดกับภาคเหนือ
ทิศใต้ ติดกับภาคใต้
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย และภาคกลาง
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศเมียนมาร์


รายละเอียดจังหวัดในภาคตะวันตกทั้ง 5 จังหวัด มาดังนี้ ...

1. จังหวัดกาญจนบุรี
    - พื้นที่  19,483.148 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 894,283 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน
2. จังหวัดราชบุรี
    - พื้นที่ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 865,807 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 104 ตำบล และ 975 หมู่บ้าน
3. จังหวัดตาก
    - พื้นที่ 16,406.650 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 684,140 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - พื้นที่ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 553,298 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน
5. จังหวัดเพชรบุรี
    - พื้นที่ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 482,950 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 93 ตำบล 698 หมู่บ้าน

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ