จังหวัดชัยภูมิ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดชัยภูมิ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดชัยภูมิ มี 16 อำเภอ 124 ตำบล 1,617 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
2. อำเภอภูเขียว
3. อำเภอภักดีชุมพล
4. อำเภอบำเหน็จณรงค์
5. อำเภอบ้านแท่น
6. อำเภอบ้านเขว้า
7. อำเภอเนินสง่า
8. อำเภอเทพสถิต
9. อำเภอซับใหญ่
10. อำเภอจัตุรัส
11. อำเภอคอนสาร
12. อำเภอหนองบัวระเหว
13. อำเภอหนองบัวแดง
14. อำเภอคอนสวรรค์
15. อำเภอแก้งคร้อ
16. อำเภอเกษตรสมบูรณ์


ปรางค์กู่ โบราณสถานสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชัยภูมิ มี 19 ตำบล 224 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลรอบเมือง
 • ตำบลซับสีทอง
 • ตำบลบุ่งคล้า
 • ตำบลหนองนาแซง
 • ตำบลโคกสูง
 • ตำบลนาเสียว
 • ตำบลโนนสำราญ
 • ตำบลบ้านเล่า
 • ตำบลห้วยบง
 • ตำบลชีลอง
 • ตำบลห้วยต้อน
 • ตำบลกุดตุ้ม
 • ตำบลท่าหินโงม
 • ตำบลบ้านค่าย
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลนาฝาย
 • ตำบลลาดใหญ่
 • ตำบลโพนทอง
2. อำเภอภูเขียว มี 11 ตำบล 155 หมู่บ้าน
 • ตำบลผักปัง
 • ตำบลกุดยม
 • ตำบลหนองคอนไทย
 • ตำบลบ้านดอน
 • ตำบลหนองตูม
 • ตำบลธาตุทอง
 • ตำบลโอโล
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลบ้านเพชร
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลกวางโจน
3. อำเภอภักดีชุมพล มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลเจาทอง
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลแหลมทอง
 • ตำบลบ้านเจียง
4. อำเภอบำเหน็จณรงค์ มี 7 ตำบล 95 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านชวน
 • ตำบลบ้านตาล
 • ตำบลโคกเริงรมย์
 • ตำบลโคกเพชรพัฒนา
 • ตำบลเกาะมะนาว
 • ตำบลหัวทะเล
 • ตำบลบ้านเพชร
5. อำเภอบ้านแท่น มี 5 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านแท่น
 • ตำบลสามสวน
 • ตำบลสระพัง
 • ตำบลบ้านเต่า
 • ตำบลหนองคู
6. อำเภอบ้านเขว้า มี 6 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านเขว้า
 • ตำบลลุ่มลำชี
 • ตำบลภูแลนคา
 • ตำบลโนนแดง
 • ตำบลชีบน
 • ตำบลตลาดแร้ง
7. อำเภอเนินสง่า  มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองฉิม
 • ตำบลตาเนิน
 • ตำบลกะฮาด
 • ตำบลรังงาม
8. อำเภอเทพสถิต มี 5 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลวะตะแบก
 • ตำบลนายางกลัก
 • ตำบลโป่งนก
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลห้วยยายจิ๋ว
9. อำเภอซับใหญ่ มี 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลซับใหญ่
 • ตำบลท่ากูบ
 • ตำบลตะโกทอง
10. อำเภอจัตุรัส มี 9 ตำบล 119 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านกอก
 • ตำบลบ้านขาม
 • ตำบลหนองโดน
 • ตำบลหนองบัวใหญ่
 • ตำบลส้มป่อย
 • ตำบลหนองบัวโคก
 • ตำบลละหาน
 • ตำบลกุดน้ำใส
 • ตำบลหนองบัวบาน
11. อำเภอคอนสาร มี 8 ตำบล 84 หมู่บ้าน
 • ตำบลคอนสาร
 • ตำบลดงบัง
 • ตำบลดงกลาง
 • ตำบลทุ่งลุยลาย
 • ตำบลทุ่งนาเลา
 • ตำบลห้วยยาง
 • ตำบลทุ่งพระ
 • ตำบลโนนคูณ
12. อำเภอหนองบัวระเหว มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองบัวระเหว
 • ตำบลห้วยแย้
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลโสกปลาดุก
 • ตำบลวังตะเฆ่
13. อำเภอหนองบัวแดง มี 8 ตำบล 130 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองบัวแดง
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลวังชมภู
 • ตำบลนางแดด
 • ตำบลท่าใหญ่
 • ตำบลถ้ำวัวแดง
 • ตำบลคูเมือง
 • ตำบลกุดชุมแสง
14. อำเภอคอนสวรรค์ มี 9 ตำบล 103 หมู่บ้าน
 • ตำบลคอนสวรรค์
 • ตำบลบ้านโสก
 • ตำบลห้วยไร่
 • ตำบลศรีสำราญ
 • ตำบลช่องสามหมอ
 • ตำบลหนองขาม
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลโคกมั่งงอย
 • ตำบลยางหวาย
15. อำเภอแก้งคร้อ มี 10 ตำบล 126 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลหนองสังข์
 • ตำบลท่ามะไฟหวาน
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลเก่าย่าดี
 • ตำบลนาหนองทุ่ม
 • ตำบลโคกกุง
 • ตำบลหนองขาม
 • ตำบลหลุบคา
 • ตำบลช่องสามหมอ
16. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มี 11 ตำบล 144 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลสระโพนทอง
 • ตำบลโนนกอก
 • ตำบลโนนทอง
 • ตำบลกุดเลาะ
 • ตำบลบ้านบัว
 • ตำบลบ้านเป้า
 • ตำบลหนองโพนงาม
 • ตำบลบ้านเดื่อ
 • ตำบลหนองข่า
 • ตำบลบ้านหัน


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิ


อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 • อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
 • อุทยานแห่งชาติไทรทอง
 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 • อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ)
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตชัยภูมิ)
 • ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ศูนย์ภูเขียว)
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชัยภูมิ
 • ห้างโลตัส สาขาชัยภูมิ
 • ห้างโลตัส สาขาจัตุรัส
 • ห้างโลตัส สาขาแก้งคร้อ
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชัยภูมิ
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาชัยภูมิ


เกร็ดความรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 12,778.29 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,113,378 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 87.13 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ สมบูรณ์สรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกปทุมมา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นขี้เหล็ก
อักษรย่อ : ชย, CPM
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 811 573


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ