จังหวัดยโสธร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดยโสธร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดยโสธร มี 9 อำเภอ 79 ตำบล 835 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดยโสธร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองยโสธร
2. อำเภอทรายมูล
3. อำเภอกุดชุม
4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
5. อำเภอป่าติ้ว
6. อำเภอมหาชนะชัย
7. อำเภอค้อวัง
8. อำเภอเลิงนกทา
9. อำเภอไทยเจริญ


พระธาตุกู่จาน
ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดยโสธร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองยโสธร มี 18 ตำบล 190 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลตาดทอง
 • ตำบลเดิด
 • ตำบลทุ่งแต้
 • ตำบลน้ำคำใหญ่
 • ตำบลสำราญ
 • ตำบลหนองเป็ด
 • ตำบลค้อเหนือ
 • ตำบลหนองเรือ
 • ตำบลดู่ทุ่ง
 • ตำบลทุ่งนางโอก
 • ตำบลขั้นไดใหญ่
 • ตำบลขุมเงิน
 • ตำบลสิงห์
 • ตำบลหนองคู
 • ตำบลนาสะไมย์
 • ตำบลหนองหิน
 • ตำบลเขื่องคำ
2. อำเภอทรายมูล มี 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลนาเวียง
 • ตำบลไผ่
 • ตำบลดู่ลาด
 • ตำบลดงมะไฟ
3. อำเภอกุดชุม มี 9 ตำบล 128 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุดชุม
 • ตำบลโนนเปือย
 • ตำบลกำแมด
 • ตำบลนาโส่
 • ตำบลหนองแหน
 • ตำบลห้วยแก้ง
 • ตำบลคำน้ำสร้าง
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลหนองหมี
4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว มี 13 ตำบล 114 หมู่บ้าน
 • ตำบลลุมพุก
 • ตำบลดงแคนใหญ่
 • ตำบลแคนน้อย
 • ตำบลย่อ
 • ตำบลดงเจริญ
 • ตำบลสงเปือย
 • ตำบลเหล่าไฮ
 • ตำบลโพนทัน
 • ตำบลกุดกุง
 • ตำบลทุ่งมน
 • ตำบลนาแก
 • ตำบลกู่จาน
 • ตำบลนาคำ
5. อำเภอป่าติ้ว มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธิ์ไทร
 • ตำบลศรีฐาน
 • ตำบลกระจาย
 • ตำบลเชียงเพ็ง
 • ตำบลโคกนาโก
6. อำเภอมหาชนะชัย มี 10 ตำบล 103 หมู่บ้าน
 • ตำบลฟ้าหยาด
 • ตำบลหัวเมือง
 • ตำบลสงยาง
 • ตำบลคูเมือง
 • ตำบลพระเสาร์
 • ตำบลผือฮี
 • ตำบลบึงแก
 • ตำบลบากเรือ
 • ตำบลโนนทราย
 • ตำบลม่วง
7. อำเภอค้อวัง มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลค้อวัง
 • ตำบลน้ำอ้อม
 • ตำบลฟ้าห่วน
 • ตำบลกุดน้ำใส
8. อำเภอเลิงนกทา มี 10 ตำบล 145 หมู่บ้าน
 • ตำบลสวาท
 • ตำบลบุ่งค้า
 • ตำบลศรีแก้ว
 • ตำบลห้องแซง
 • ตำบลสร้างมิ่ง
 • ตำบลสามัคคี
 • ตำบลโคกสำราญ
 • ตำบลกุดเชียงหมี
 • ตำบลกุดแห่
 • ตำบลสามแยก
9. อำเภอไทยเจริญ มี 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน

 • ตำบลไทยเจริญ
 • ตำบลคำเตย
 • ตำบลน้ำคำ
 • ตำบลคำไผ่
 • ตำบลส้มผ่อ

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร)
 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขายโสธร
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขายโสธร


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดยโสธร


เกร็ดความรู้จังหวัดยโสธร

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 4,161.664 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 533,394 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวแดง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นยางนา
อักษรย่อ : ยส, YST
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045 712 722


จังหวัดมุกดาหาร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดมุกดาหาร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดมุกดาหาร มี 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมุกดาหาร
2. อำเภอนิคมคำสร้อย
3. อำเภอดอนตาล
4. อำเภอดงหลวง
5. อำเภอคำชะอี
6. อำเภอหว้านใหญ่
7. อำเภอหนองสูง


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขด สปป.ลาว


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดมุกดาหาร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมุกดาหาร มี 13 ตำบล 149 หมู่บ้าน

 • ตำบลมุกดาหาร
 • ตำบลดงเย็น
 • ตำบลศรีบุญเรือง
 • ตำบลคำอาฮวน
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลคำป่าหลาย
 • ตำบลบางทรายใหญ่
 • ตำบลนาสีนวน
 • ตำบลโพนทราย
 • ตำบลนาโสก
 • ตำบลผึ่งแดด
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลกุดแข้
2. อำเภอนิคมคำสร้อย มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลนิคมคำสร้อย
 • ตำบลร่มเกล้า
 • ตำบลนากอก
 • ตำบลนาอุดม
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลโชคชัย
 • ตำบลกกแดง
3. อำเภอดอนตาล มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอนตาล
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลโพธิ์ไทร
 • ตำบลนาสะเม็ง
 • ตำบลป่าไร่
 • ตำบลบ้านบาก
 • ตำบลเหล่าหมี
4. อำเภอดงหลวง มี 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลดงหลวง
 • ตำบลหนองแคน
 • ตำบลกกตูม
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลพังแดง
 • ตำบลชะโนดน้อย
5. อำเภอคำชะอี มี 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน
 • ตำบลคำชะอี
 • ตำบลน้ำเที่ยง
 • ตำบลบ้านซ่ง
 • ตำบลคำบก
 • ตำบลหนองเอี่ยน
 • ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
 • ตำบลบ้านค้อ
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลบ้านเหล่า
6. อำเภอหว้านใหญ่ มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลหว้านใหญ่
 • ตำบลชะโนด
 • ตำบลดงหมู
 • ตำบลป่งขาม
 • ตำบลบางทรายน้อย
7. อำเภอหนองสูง มี 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองสูง
 • ตำบลหนองสูงเหนือ
 • ตำบลหนองสูงใต้
 • ตำบลภูวง
 • ตำบลโนนยาง
 • ตำบลบ้านเป้า

อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขด ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
 • อุทยานแห่งชาติภูผายล

สถาบันอุดมศึกษา
 • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มุกดาหาร
 • ห้างโลตัส สาขามุกดาหาร
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขามุกดาหาร


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร

เกร็ดความรู้จังหวัดมุกดาหาร

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 4,339.830 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 351,484 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน
กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกช้างน้าว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นช้างน้าว
อักษรย่อ : มห, MDH
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานดงบังอี)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 9 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์)
พื้นที่ป่า : 849,313.54 ไร่ (คิดเป็น 32.93% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
รหัสไปรษณีย์ : 49000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042 611 330


จังหวัดมหาสารคาม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดมหาสารคาม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดมหาสารคาม มี 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้าน 

อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมหาสารคาม
2. อำเภอแกดำ
3. อำเภอโกสุมพิสัย
4. อำเภอกันทรวิชัย
5. อำเภอเชียงยืน
6. อำเภอบรบือ
7. อำเภอนาเชือก
8. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
9. อำเภอวาปีปทุม
10. อำเภอนาดูน
11. อำเภอยางสีสุราช
12. อำเภอกุดรัง
13. อำเภอชื่นชม


ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมหาสารคาม มี 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน

 • ตำบลตลาด
 • ตำบลแวงน่าง
 • ตำบลเขวา
 • ตำบลท่าตูม
 • ตำบลบัวค้อ
 • ตำบลโคกก่อ
 • ตำบลหนองโน
 • ตำบลดอนหว่าน
 • ตำบลห้วยแอ่ง
 • ตำบลเกิ้ง
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลแก่งเลิงจาน
 • ตำบลลาดพัฒนา
 • ตำบลท่าสองคอน
2. อำเภอแกดำ มี 5 ตำบล 89 หมู่บ้าน
 • ตำบลแกดำ
 • ตำบลมิตรภาพ
 • ตำบลโนนภิบาล
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลวังแสง
3. อำเภอโกสุมพิสัย มี 17 ตำบล 233 หมู่บ้าน
 • ตำบลหัวขวาง
 • ตำบลหนองกุงสวรรค์
 • ตำบลยางน้อย
 • ตำบลดอนกลาง
 • ตำบลวังยาว
 • ตำบลเลิงใต้
 • ตำบลเขวาไร่
 • ตำบลแห่ใต้
 • ตำบลแพง
 • ตำบลยางท่าแจ้ง
 • ตำบลแก้งแก
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลหนองเหล็ก
 • ตำบลหนองบอน
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลเขื่อน
 • ตำบลเหล่า
4. อำเภอกันทรวิชัย มี 10 ตำบล 183 หมู่บ้าน
 • ตำบลโคกพระ
 • ตำบลท่าขอนยาง
 • ตำบลขามเรียง
 • ตำบลคันธารราษฎร์
 • ตำบลขามเฒ่าพัฒนา
 • ตำบลมะค่า
 • ตำบลกุดใส้จ่อ
 • ตำบลนาสีนวน
 • ตำบลศรีสุข
 • ตำบลเขวาใหญ่
5. อำเภอเชียงยืน มี 8 ตำบล 116 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงยืน
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลหนองซอน
 • ตำบลดอนเงิน
 • ตำบลกู่ทอง
 • ตำบลนาทอง
 • ตำบลเสือเฒ่า
 • ตำบลเหล่าบัวบาน
6. อำเภอบรบือ มี 15 ตำบล 206 หมู่บ้าน
 • ตำบลบรบือ
 • ตำบลดอนงัว
 • ตำบลบ่อใหญ่
 • ตำบลหนองโก
 • ตำบลวังไชย
 • ตำบลหนองสิม
 • ตำบลหนองม่วง
 • ตำบลยาง
 • ตำบลกำพี้
 • ตำบลวังใหม่
 • ตำบลโนนราษี
 • ตำบลหนองคูขาด
 • ตำบลโนนแดง
 • ตำบลบัวมาศ
 • ตำบลหนองจิก
7. อำเภอนาเชือก มี 10 ตำบล 145 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาเชือก
 • ตำบลหนองเม็ก
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลหนองเรือ
 • ตำบลหนองแดง
 • ตำบลสันป่าตอง
 • ตำบลเขวาไร่
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลปอพาน
 • ตำบลหนองโพธิ์
8. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มี 14 ตำบล 227 หมู่บ้าน
 • ตำบลปะหลาน
 • ตำบลลานสะแก
 • ตำบลภารแอ่น
 • ตำบลก้ามปู
 • ตำบลเมืองเสือ
 • ตำบลเวียงสะอาด
 • ตำบลราษฎร์พัฒนา
 • ตำบลเม็กดำ
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลนาสีนวล
 • ตำบลเวียงชัย
 • ตำบลราษฎร์เจริญ
 • ตำบลหนองบัวแก้ว
 • ตำบลเมืองเตา
9. อำเภอวาปีปทุม มี 15 ตำบล 240 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองแสง
 • ตำบลหนองแสน
 • ตำบลขามป้อม
 • ตำบลโคกสีทองหลาง
 • ตำบลเสือโก้ก
 • ตำบลหนองทุ่ม
 • ตำบลดงใหญ่
 • ตำบลประชาพัฒนา
 • ตำบลโพธิ์ชัย
 • ตำบลหนองไฮ
 • ตำบลหัวเรือ
 • ตำบลบ้านหวาย
 • ตำบลแคน
 • ตำบลนาข่า
 • ตำบลงัวบา
10. อำเภอนาดูน มี 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาดูน
 • ตำบลหัวดง
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลพระธาตุ
 • ตำบลหนองคู
 • ตำบลกู่สันตรัตน์
 • ตำบลดงบัง
 • ตำบลดงยาง
 • ตำบลดงดวน
11. อำเภอยางสีสุราช มี 7 ตำบล 91 หมู่บ้าน
 • ตำบลยางสีสุราช
 • ตำบลหนองบัวสันตุ
 • ตำบลนาภู
 • ตำบลสร้างแซ่ง
 • ตำบลแวงดง
 • ตำบลดงเมือง
 • ตำบลบ้านกู่
12. อำเภอกุดรัง มี 5 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุดรัง
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลห้วยเตย
 • ตำบลเลิงแฝก
13. อำเภอชื่นชม มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน

 • ตำบลชื่นชม
 • ตำบลกุดปลาดุก
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลเหล่าดอกไม้

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 • วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเสริมไทย สาขาเสริมไทยพลาซ่า
 • ห้างสรรพสินค้าเสริมไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์
 • ห้างโลตัส สาขามหาสารคาม (เสริมไทยคอมเพล็กซ์)
 • ห้างโลตัส สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
 • ห้างโลตัส สาขาเชียงยืน
 • ห้างโลตัส สาขาโกสุมพิสัย
 • ห้างโลตัส สาขาบรบือ
 • ห้างโลตัส สาขาวาปีปทุม
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคาม
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขามหาสารคาม


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดมหาสารคาม


เกร็ดความรู้จังหวัดมหาสารคาม

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 5,291.683 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 948,310 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกจำปาขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นพฤกษ์
อักษรย่อ : มค, MKM
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 2 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 10 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน)
พื้นที่ป่า : 132,792.30 ไร่ (คิดเป็น 3.79% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครจัมปาศรี)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
รหัสไปรษณีย์ : 44000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม หมู่ที่ 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043 777 356


จังหวัดแพร่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดแพร่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดแพร่ มี 8 อำเภอ 78 ตำบล 645 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดแพร่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองแพร่
2. อำเภอเด่นชัย
3. อำเภอร้องกวาง
4. อำเภอลอง
5. อำเภอวังชิ้น
6. อำเภอสอง
7. อำเภอสูงเม่น
8. อำเภอหนองม่วงไข่


พระธาตุช่อแฮ ศาสนาสถานสำคัญของจังหวัดแพร่

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดแพร่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองแพร่ มี 20 ตำบล 158 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเวียง
 • ตำบลช่อแฮ
 • ตำบลทุ่งโฮ้ง
 • ตำบลแม่หล่าย
 • ตำบลป่าแมต
 • ตำบลแม่คำมี
 • ตำบลบ้านถิ่น
 • ตำบลสวนเขื่อน
 • ตำบลวังหงส์
 • ตำบลทุ่งกวาว
 • ตำบลนาจักร
 • ตำบลกาญจนา
 • ตำบลน้ำชำ
 • ตำบลร่องฟอง
 • ตำบลป่าแดง
 • ตำบลแม่ยม
 • ตำบลเหมืองหม้อ
 • ตำบลห้วยม้า
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลวังธง
2. อำเภอเด่นชัย มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลเด่นชัย
 • ตำบลแม่จั๊วะ
 • ตำบลปงป่าหวาย
 • ตำบลไทรย้อย
 • ตำบลห้วยไร่
3. อำเภอร้องกวาง มี 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลร้องกวาง
 • ตำบลบ้านเวียง
 • ตำบลร้องเข็ม
 • ตำบลแม่ยางร้อง
 • ตำบลน้ำเลา
 • ตำบลแม่ทราย
 • ตำบลทุ่งศรี
 • ตำบลห้วยโรง
 • ตำบลแม่ยางตาล
 • ตำบลไผ่โทน
 • ตำบลแม่ยางฮ่อ
4. อำเภอลอง มี 9 ตำบล 93 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยอ้อ
 • ตำบลบ้านปิน
 • ตำบลแม่ปาน
 • ตำบลเวียงต้า
 • ตำบลปากกาง
 • ตำบลต้าผามอก
 • ตำบลบ่อเหล็กลอง
 • ตำบลทุ่งแล้ง
 • ตำบลหัวทุ่ง
5. อำเภอวังชิ้น มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังชิ้น
 • ตำบลแม่พุง
 • ตำบลสรอย
 • ตำบลป่าสัก
 • ตำบลแม่ป้าก
 • ตำบลแม่เกิ๋ง
 • ตำบลนาพูน
6. อำเภอสอง มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านหนุน
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลห้วยหม้าย
 • ตำบลหัวเมือง
 • ตำบลเตาปูน
 • ตำบลทุ่งน้าว
 • ตำบลแดนชุมพล
 • ตำบลสะเอียบ
7. อำเภอสูงเม่น มี 12 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลสูงเม่น
 • ตำบลพระหลวง
 • ตำบลน้ำชำ
 • ตำบลเวียงทอง
 • ตำบลหัวฝาย
 • ตำบลสบสาย
 • ตำบลดอนมูล
 • ตำบลร่องกาศ
 • ตำบลบ้านเหล่า
 • ตำบลบ้านกาศ
 • ตำบลบ้านปง
 • ตำบลบ้านกวาง
8. อำเภอหนองม่วงไข่ มี 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองม่วงไข่
 • ตำบลตำหนักธรรม
 • ตำบลแม่คำมี
 • ตำบลทุ่งแค้ว
 • ตำบลวังหลวง
 • ตำบลน้ำรัด
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
 • อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 • อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
 • วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดแพร่
 • วิทยาลัยชุมชนแพร่

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาแพร่
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาแพร่


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดแพร่

เกร็ดความรู้จังหวัดแพร่

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 6,538.598 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 434,580 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกยมหิน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นยมหิน
อักษรย่อ : พร, PRE
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานผาหลักหมื่น)

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 523 422


จังหวัดพิษณุโลก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพิษณุโลก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพิษณุโลก มี 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. อำเภอนครไทย
3. อำเภอชาติตระการ
4. อำเภอบางระกำ
5. อำเภอบางกระทุ่ม
6. อำเภอพรหมพิราม
7. อำเภอวัดโบสถ์
8. อำเภอวังทอง
9. อำเภอเนินมะปราง


พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก
หนึ่งในพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดของประเทศไทย

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิษณุโลก มี 20 ตำบล 173 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลอรัญญิก
 • ตำบลพลายชุมพล
 • ตำบลหัวรอ
 • ตำบลท่าทอง
 • ตำบลบ้านคลอง
 • ตำบลงิ้วงาม
 • ตำบลวังน้ำคู้
 • ตำบลไผ่ขอดอน
 • ตำบลวัดจันทร์
 • ตำบลบึงพระ
 • ตำบลวัดพริก
 • ตำบลมะขามสูง
 • ตำบลท่าโพธิ์
 • ตำบลบ้านกร่าง
 • ตำบลสมอแข
 • ตำบลจอมทอง
 • ตำบลดอนทอง
 • ตำบลปากโทก
 • ตำบลบ้านป่า
2. อำเภอนครไทย มี 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน
 • ตำบลนครไทย
 • ตำบลบ้านแยง
 • ตำบลนครชุม
 • ตำบลหนองกะท้าว
 • ตำบลน้ำกุ่ม
 • ตำบลเนินเพิ่ม
 • ตำบลห้วยเฮี้ย
 • ตำบลนาบัว
 • ตำบลบ้านพร้าว
 • ตำบลยางโกลน
 • ตำบลบ่อโพธิ์
3. อำเภอชาติตระการ มี 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน
 • ตำบลชาติตระการ
 • ตำบลป่าแดง
 • ตำบลบ่อภาค
 • ตำบลสวนเมี่ยง
 • ตำบลท่าสะแก
 • ตำบลบ้านดง
4. อำเภอบางระกำ มี 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางระกำ
 • ตำบลพันเสา
 • ตำบลปลักแรด
 • ตำบลชุมแสงสงคราม
 • ตำบลวังอิทก
 • ตำบลคุยม่วง
 • ตำบลบึงกอก
 • ตำบลท่านางงาม
 • ตำบลหนองกุลา
 • ตำบลบ่อทอง
 • ตำบลนิคมพัฒนา
5. อำเภอบางกระทุ่ม มี 9 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางกระทุ่ม
 • ตำบลเนินกุ่ม
 • ตำบลสนามคลี
 • ตำบลวัดตายม
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลนครป่าหมาก
 • ตำบลโคกสลุด
 • ตำบลไผ่ล้อม
 • ตำบลท่าตาล
6. อำเภอพรหมพิราม มี 12 ตำบล 123 หมู่บ้าน
 • ตำบลพรหมพิราม
 • ตำบลวงฆ้อง
 • ตำบลดงประคำ
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลหนองแขม
 • ตำบลมะตูม
 • ตำบลวังวน
 • ตำบลหอกลอง
 • ตำบลตลุกเทียม
 • ตำบลศรีภิรมย์
 • ตำบลทับยายเชียง
 • ตำบลมะต้อง
7. อำเภอวัดโบสถ์ มี 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลวัดโบสถ์
 • ตำบลคันโช้ง
 • ตำบลท่างาม
 • ตำบลหินลาด
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลท้อแท้
8. อำเภอวังทอง มี 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลดินทอง
 • ตำบลพันชาลี
 • ตำบลชัยนาม
 • ตำบลแม่ระกา
 • ตำบลหนองพระ
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลวังนกแอ่น
 • ตำบลวังพิกุล
 • ตำบลท่าหมื่นราม
 • ตำบลแก่งโสภา
9. อำเภอเนินมะปราง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลเนินมะปราง
 • ตำบลไทรย้อย
 • ตำบลบ้านมุง
 • ตำบลชมพู
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลวังโพรง
 • ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติแควน้อย
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • วิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
 • วิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศไทย
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก
 • ห้างโลตัส สาขาพิษณุโลก 1
 • ห้างโลตัส สาขาพิษณุโลก 2
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 1
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 2
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก
 • ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์ สาขาพิษณุโลก


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก

เกร็ดความรู้จังหวัดพิษณุโลก

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 847,384 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นปีบ
อักษรย่อ : พล, PLK
อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 13 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 2 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 7 แห่ง
พื้นที่ป่า : 2,471,899.35 ไร่ (คิดเป็น 37.35% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
รหัสไปรษณีย์ : 84000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055 258 947


เอามือซุกหีบ หมายถึงอะไร?


สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า "เอามือซุกหีบ" หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยใช่ที่

อธิบายเพิ่มเติม - สำนวนสุภาษิตไทย เอามือซุกหีบ โบราณท่านนิยมใช้เป็นคำเตือนให้ระมัดระวังในการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่จะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือลำบาก ทำนองท่านเตือนว่าอยู่ดี ๆ อย่าหาเรื่องใส่ตัว

ตัวอย่างการใช้งาน
- แกนี่อยู่ดีไม่ว่าดี ดันเอามือซุกหีบเสียอย่างนั้นแหละ
- เรื่องนี้ฉันไม่เอาด้วยดีกว่า แม่ฉันด่าตายเลย อยู่ดี ๆ จะให้เอามือไปซุกหีบ เปลืองตัวเปล่า ๆ
- ผมว่าบริษัทเราอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้เลยครบ แบบนี้ไม่ต่างจากเอามือซุกหีบ ฮั้วประมูลได้เงินนิดเดียว แต่ถ้าเรื่องแดงขึ้นมา ติดคุกหลายปีเลยนะครับ
- อย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยลูก ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แถมอาจจะซวยทีหลังด้วย โบราณท่าว่าไว้ว่าอย่าเอามือซุกหีบ อย่าลืมเสียสิ

-------------------------------------------------------------------

หมวดหมู่สำนวนไทยน่ารู้


จังหวัดพิจิตร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพิจิตร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพิจิตร มี 12 อำเภอ 89 ตำบล 888 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพิจิตร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิจิตร
2. อำเภอวังทรายพูน
3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
4. อำเภอตะพานหิน
5. อำเภอบางมูลนาก
6. อำเภอโพทะเล
7. อำเภอสามง่าม
8. อำเภอทับคล้อ
9. อำเภอสากเหล็ก
10. อำเภอบึงนาราง
11. อำเภอดงเจริญ
12. อำเภอวชิรบารมี


ชาละวันหรือจระเข้ สัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพิจิตร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิจิตร มี 16 ตำบล 134 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลท่าฬ่อ
 • ตำบลหัวดง
 • ตำบลดงป่าคำ
 • ตำบลไผ่ขวาง
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลย่านยาว
 • ตำบลบ้านบุ่ง
 • ตำบลปากทาง
 • ตำบลสายคำโห้
 • ตำบลคลองคะเชนทร์
 • ตำบลป่ามะคาบ
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลดงกลาง
 • ตำบลฆะมัง
 • ตำบลเมืองเก่า
2. อำเภอวังทรายพูน มี 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังทรายพูน
 • ตำบลหนองปล้อง
 • ตำบลหนองพระ
 • ตำบลหนองปลาไหล
3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มี 7 ตำบล 99 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 • ตำบลไผ่รอบ
 • ตำบลเนินสว่าง
 • ตำบลไผ่ท่าโพ
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลดงเสือเหลือง
 • ตำบลวังจิก
4. อำเภอตะพานหิน มี 13 ตำบล 97 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะพานหิน
 • ตำบลหนองพยอม
 • ตำบลวังสำโรง
 • ตำบลงิ้วราย
 • ตำบลวังหว้า
 • ตำบลห้วยเกตุ
 • ตำบลวังหลุม
 • ตำบลไทรโรงโขน
 • ตำบลทับหมัน
 • ตำบลทุ่งโพธิ์
 • ตำบลไผ่หลวง
 • ตำบลคลองคูณ
 • ตำบลดงตะขบ
5. อำเภอบางมูลนาก มี 10 ตำบล 78 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางมูลนาก
 • ตำบลเนินมะกอก
 • ตำบลบางไผ่
 • ตำบลหอไกร
 • ตำบลลำประดา
 • ตำบลวังสำโรง
 • ตำบลวังตะกู
 • ตำบลภูมิ
 • ตำบลห้วยเขน
 • ตำบลวังกรด
6. อำเภอโพทะเล มี 11 ตำบล 97 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพทะเล
 • ตำบลทุ่งน้อย
 • ตำบลท่าเสา
 • ตำบลบางคลาน
 • ตำบลวัดขวาง
 • ตำบลท้ายน้ำ
 • ตำบลบ้านน้อย
 • ตำบลทะนง
 • ตำบลท่าขมิ้น
 • ตำบลท่านั่ง
 • ตำบลท่าบัว
7. อำเภอสามง่าม มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามง่าม
 • ตำบลกำแพงดิน
 • ตำบลเนินปอ
 • ตำบลหนองโสน
 • ตำบลรังนก
8. อำเภอทับคล้อ มี 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลทับคล้อ
 • ตำบลเขาทราย
 • ตำบลท้ายทุ่ง
 • ตำบลเขาเจ็ดลูก
9. อำเภอสากเหล็ก มี 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลสากเหล็ก
 • ตำบลวังทับไทร
 • ตำบลท่าเยี่ยม
 • ตำบลหนองหญ้าไทร
 • ตำบลคลองทราย
10. อำเภอบึงนาราง มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงนาราง
 • ตำบลห้วยแก้ว
 • ตำบลบางลาย
 • ตำบลโพธิ์ไทรงาม
 • ตำบลแหลมรัง
11. อำเภอดงเจริญ มี 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังงิ้วใต้
 • ตำบลสำนักขุนเณร
 • ตำบลวังงิ้ว
 • ตำบลห้วยพุก
 • ตำบลห้วยร่วม
12. อำเภอวชิรบารมี มี 4 ตำบล 50 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลวังโมกข์
 • ตำบลหนองหลุม
 • ตำบลบึงบัว

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดพิจิตร
 • วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร (สถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาพิจิตร (ท่าหลวง)
 • ห้างท็อปส์ พลาซ่า สาขาพิจิตร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพิจิตร


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพิจิตร

เกร็ดความรู้จังหวัดพิจิตร

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 525,944 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นบุนนาค
อักษรย่อ : พจ, PCT
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานนครไชยบวร)

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056 611 318


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ