รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
36000 อำเภอเมืองชัยภูมิ
36110 อำเภอภูเขียว
36120 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
36130 อำเภอจัตุรัส
36130 อำเภอเนินสง่า
36140 อำเภอคอนสวรรค์
36150 อำเภอแก้งคร้อ
36160 อำเภอบำเหน็จณรงค์
36170 อำเภอบ้านเขว้า
36180 อำเภอคอนสาร
36190 อำเภอบ้านแท่น
36210 อำเภอหนองบัวแดง 
36220 อำเภอจัตุรัส เฉพาะอำเภอหนองบัวโคก
36220 อำเภอบำเหน็จณรงค์ เฉพาะตำบลบ้านตาล ตำบลหัวทะเล 
36230 อำเภอเทพสถิต
36240 อำเภอเมืองชัยภูมิ เฉพาะตำบลโนนสำราญ ตำบลหนองไผ่
36250 อำเภอหนองบัวระเหว 
36260 อำเภอภักดีชุมพล


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชัยภูมิ มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 379/53 หมู่ 1 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 811 993

ที่อยู่ : เลขที่ 487 หมู่ 9 ถนนเทศบาล 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ : 044 897 204

ที่อยู่ : เลขที่ 580 หมู่ 9 ถนนพานิชจำรูญ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ : 044 872 124

ที่อยู่ : 138 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044 899 112

ที่อยู่ : 667 หมู่ 2 ถนนราษฎร์วารี ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ : 044 861 037

ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 1 หมู่บ้านลาดชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ : 044 828 109

ที่อยู่ : เลขที่ 297 หมู่ 3 ถนนรุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ : 044 859 242

ที่อยู่ : เลขที่ 293/3 หมู่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
โทรศัพท์ : 044 887 119

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ : 044 839 689

ที่อยู่ : เลขที่ 1081 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ : 044 857 139

ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ : 044 802 286

ที่อยู่ : เลขที่ 335 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044 851 103

ที่อยู่ : เลขที่ 122 หมู่ 2 ถนนราษฏร์เจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
โทรศัพท์ : 044 876 678

ที่อยู่ : เลขที่ 3/6 หมู่ 13 บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ : 044 889 093

ที่อยู่ : เลขที่ 275 หมู่ 1 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ : 044 882 913

ที่อยู่ : เลขที่ 525 หมู่ 1 ถนนเกษตรสมบูรณ์-ภูเขียว ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044 869 118


รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ชัยนาทมีทั้งหมด 8 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
17000 อำเภอเมืองชัยนาท
17110 อำเภอมโนรมย์
17120 อำเภอเมืองชัยนาท เฉพาะตำบลหาดท่าเสา หมู่ 3, 6
17120 อำเภอวัดสิงห์
17120 อำเภอหนองมะโมง
17130 อำเภอเนินขาม
17130 อำเภอหันคา
17140 อำเภอสรรคบุรี
17150 อำเภอสรรพยา
17160 อำเภอหันคา
17170 อำเภอมโนรมย์ เฉพาะตำบลไร่พัฒนา ตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา ตำบลวัดโคก หมู่ 4-5


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชัยนาท มี 8 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 302/1 ถนนชัยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056 416 770

ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 7 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
โทรศัพท์ : 056 489 124

ที่อยู่ : เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทรศัพท์ : 056 499 116

ที่อยู่ : เลขที่ 1/4 ถนนเจ้ายี่พระยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056 481 463

ที่อยู่ : เลขที่ 60 ถนนภูสุวรรณวิถี ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์ : 056 461 315

ที่อยู่ : เลขที่ 136 หมู่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์ : 056 431 370

ที่อยู่ : เลขที่ 173/4 หมู่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ : 056 491 232

ที่อยู่ : เลขที่ 250/1 หมู่ 1 ถนนนายอากร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056 451 188


เรื่องน่ารู้
รหัสไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ชลบุรีมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
20000 อำเภอเมืองชลบุรี
20110 อำเภอศรีราชา
20120 อำเภอเกาะสีชัง
20130 อำเภอเมืองชลบุรี เฉพาะตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง
20140 อำเภอพนัสนิคม
20150 อำเภอบางละมุง
20160 อำเภอพานทอง
20170 อำเภอบ้านบึง
20180 อำเภอสัตหีบ
20182 อำเภอสัตหีบ เฉพาะภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
20190 อำเภอหนองใหญ่
20220 อำเภอบ้านบึง เฉพาะตำบลหนองไผ่แก้ว ตำบลหนองอิรุณ
20230 อำเภอศรีราชา เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบ่อวิน ตำบลบึง
20240 อำเภอเกาะจันทร์
20240 อำเภอพนัสนิคม เฉพาะตำบลนาเริก หมู่ที่ 4-5, 8-11, 14-15 ตำบลนาวังหิน หมู่ที่ 4-6, 10-11
20250 อำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน ตำบลบางเสร่
20270 อำเภอบ่อทอง


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดจันทบุรี มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 680 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 278 686

ที่อยู่ : เลขที่ 563 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 038 219 201

ที่อยู่ : เลขที่ 2278 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20182
โทรศัพท์ : 038 438 734

ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทรศัพท์ : 038 437 162

ที่อยู่ : เลขที่ 55/3 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ : 038 238 260

ที่อยู่ : เลขที่ 215/8 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038 352 055

ที่อยู่ : เลขที่ 7/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038 311 202

ที่อยู่ : เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038 381 040

ที่อยู่ : 1/12 หมู่ 7 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038 451 119

ที่อยู่ : 19 ถนนวัดโรมันคาธอลิค ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 038 461 004

ที่อยู่ : เลขที่ 331 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 038 443 689

ที่อยู่ : เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ : 038 201 027

ที่อยู่ : เลขที่ 290 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038 428 225

ที่อยู่ : เลขที่ 140 หมู่ 1 ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทรศัพท์ : 038 211 285

ที่อยู่ : เลขที่ 23/1-2 หมู่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
โทรศัพท์ : 038 216 227

ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 038 209 504
รหัสไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 10 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
24000 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เฉพาะตำบลศาลาแดง
24000 อำเภอคลองเขื่อน
24110 อำเภอคลองเขื่อน เฉพาะตำบลบางตลาด
24110 อำเภอบางคล้า
24120 อำเภอพนมสารคาม
24120 อำเภอราชสาส์น
24130 อำเภอบางปะกง
24140 อำเภอบ้านโพธิ์
24150 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24160 อำเภอท่าตะเกียบ
24160 อำเภอสนามชัยเขต
24170 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เฉพาะตำบลดอนเกาะกา ตำบลดอนฉิมพลี ตำบลบึงน้ำร้กษ์
24180 อำเภอบางปะกง เฉพาะตำบลบางเกลือ ตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล
24190 อำเภอแปลงยาว

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 10 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038 516 939

ที่อยู่ : เลขที่ 660/1 หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 038 551 051

ที่อยู่ : เลขที่ 173 หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 038 851 201

ที่อยู่ : เลขที่ 184/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ : 038 587 151

ที่อยู่ : เลขที่ 1/5-7 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 038 538 888

ที่อยู่ : เลขที่ 112 หมู่ 7 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 531 051

ที่อยู่ : เลขที่ 240 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
โทรศัพท์ : 038 581 184

ที่อยู่ : เลขที่ 18/109 หมู่ 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
โทรศัพท์ : 038 844 106

ที่อยู่ : เลขที่ 602/2 หมู่ 14 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ : 038 597 023

ที่อยู่ : เลขที่ 62 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ : 038 541 051


ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย

คำถาม ... ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย มีอัตราเท่าไหร่บ้าง?

เฉลย ...
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า อัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ ของบริษัทไปรษณีย์ไทย ปัจจุบันคิดค่าบริการตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และให้ใช้อัตรานี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ก่อนจะมีการปรับอัตราค่าบริการใหม่อีกครั้งอัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณียภัณฑ์ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

1. จดหมายประเภทซอง

 • ไม่เกิน 10 กรัม คิดค่าบริการ 3 บาท (จดหมายทั่วไป)
 • 11-20 กรัม คิดค่าบริการ 5 บาท
 • 20-100 กรัม คิดค่าบริการ 10 บาท
 • 101-250 กรัม คิดค่าบริการ 15 บาท
 • 251-500 กรัม คิดค่าบริการ 20 บาท
 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 35 บาท
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 55 บาท

2. จดหมายไม่เกิน 500 กรัม

 • คิดค่าบริการ 30 บาท

3. ไปรษณียภัณฑ์ประเภทหีบห่อ

 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 40 บาท
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 55 บาท

4. ไปรษณียบัตร

 • คิดค่าบริการ 2 บาท

5. ของตีพิมพ์

 • ไม่เกิน 50 กรัม คิดค่าบริการ 3 บาท
 • 51-100 กรัม คิดค่าบริการ 4 บาท
 • 101-250 กรัม คิดค่าบริการ 6 บาท
 • 251-500 กรัม คิดค่าบริการ 8 บาท
 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 13 บาท
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 25 บาท
 • เกิน 2,000 กรัม คิดค่าบริการ 1,000 กรัมละ 12 บาท (เศษของ 1,000 กรัมให้นับเป็น 1,000 กรัม)

6. เครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ

 • ไม่เกิน 7,000 กรัม ไม่เสียค่าบริการ

7. พัสดุไปรษณีย์

 • ไม่เกิน 1,000 กรัม คิดค่าบริการ 20 บาท
 • ส่วนที่เกิน 1,000 กรัม คิดค่าบริการ 1,000 กรัมละ 15 บาท (เศษของ 1,000 กรัมให้นับเป็น 1,000 กรัม)

8. ธนาณัติ

 • 1,000 บาทแรก คิดค่าบริการ 2 บาท
 • ส่วนที่เกิน 1,000 บาท คิดค่าบริการ 1,000 บาทละ 2 บาท (เศษของ 1,000 บาทให้นับเป็น 1,000 บาท)

9. ลูกค้าที่ส่งจดหมายประเภทซองเป็นประจำและเป็นจำนวนมาก

 • ไม่เกิน 20 กรัม คิดค่าบริการ 2.20 บาท/ฉบับ
 • 21-100 กรัม คิดค่าบริการ 1.50 บาท/ฉบับ
 • 101-250 กรัม คิดค่าบริการ 1.50 บาท/ฉบับ
 • 251-500 กรัม คิดค่าบริการ 1.50 บาท/ฉบับ
 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 5 บาท/ฉบับ
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 20 บาท/ฉบับ

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ/อัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศนี้กำหนดให้ใช้เป็นเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567 และจะปรับอัตราค่าบริการใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งทางเราจะนำอัตราค่าบริการใหม่มานำเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งรหัสไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ขอนแก่นมีทั้งหมด 25 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
40000 อำเภอเมืองขอนแก่น
40002 อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40110 อำเภอโนนศิลา
40110 อำเภอบ้านไผ่
40110 อำเภอบ้านแฮด
40120 อำเภอพล
40130 อำเภอชุมแพ
40140 อำเภอน้ำพอง
40150 อำเภอภูเวียง
40150 อำเภอเวียงเก่า
40150 อำเภอหนองนาคำ
40160 อำเภอมัญจาคีรี
40160 อำเภอโคกโพธิ์ไชย
40170 อำเภอกระนวน
40170 อำเภอซำสูง
40180 อำเภอชนบท
40190 อำเภอหนองสองห้อง
40210 อำเภอหนองเรือ
40220 อำเภอสีชมพู
40230 อำเภอแวงน้อย
40240 อำเภอหนองเรือ เฉพาะตำบลยางคำ ตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านกง ตำบลจระเข้
40250 อำเภออุบลรัตน์
40260 อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ
40270 อำเภอบ้านฝาง
40280 อำเภอเขาสวนกวาง
40290 อำเภอชุมแพ เฉพาะตำบลหนองเขียด ตำบลโนนหัน ตำบลโนนสะอาด ตำบลนาหนองทุ่ม
40310 อำเภอน้ำพอง เฉพาะตำบลสะอาด ตำบลม่วงหวาน ตำบลน้ำพอง ตำบลกุดน้ำใส
40320 อำเภอพระยืน
40330 อำเภอแวงใหญ่
40340 อำเภอเปือยน้อย
40350 อำเภอภูผาม่าน

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดจันทบุรี มี 25 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 153/8 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 271 193

ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 043 261 343

ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 4 ถนนอุบลรัตน์-ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250

ที่อยู่ : เลขที่ 642 หมู่ 16 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ : 043 491 141

ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทรศัพท์ : 043 299 206

ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
โทรศัพท์ : 043 294 009

ที่อยู่ : เลขที่ 161 หมู่ 10 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีมชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์ : 043 399 089

ที่อยู่ : เลขที่ 227 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
โทรศัพท์ : 043 496 050

ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 12 ซอยเทศบาล 7 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
โทรศัพท์ : 043 499 043

ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043 202 568

ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ : 043 291 255

ที่อยู่ : เลขที่ 189 หมู่ 6 ถนนหนองเขียด-วังสวาป ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทรศัพท์ : 043 396 032

ที่อยู่ : เลขที่ 335 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 043 414 540

ที่อยู่ : เลขที่ 199 หมู่ 1 ถนนขอนแก่น-มัญจาคีรี ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : 043 266 081

ที่อยู่ : เลขที่ 25 หมู่ 1 ถนนโนนเมืองพัฒนา ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
โทรศัพท์ : 043 494 052

ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทรศัพท์ : 043 269 111

ที่อยู่ : เลขที่ 230 หมู่ 2 ถนนราษฎร์ธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043 272 560

ที่อยู่ : เลขที่ 303 หมู่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ : 043 431 039

ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 043 441 279

ที่อยู่ : เลขที่ 76 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
โทรศัพท์ : 043 391 049

ที่อยู่ : เลขที่ 680 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ธาตุ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 043 311 022

ที่อยู่ : เลขที่ 153/6 หมู่ 4 ถนนศรีบุญเรือง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทรศัพท์ : 043 311 022

ที่อยู่ : เลขที่ 442 หมู่ 13 ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043 289 245

ที่อยู่ : เลขที่ 179 หมู่ 11 ถนนพิทักษ์ประชา ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
โทรศัพท์ : 043 449 122

ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ 6 ถนนอภัย ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ : 043 251 157รหัสไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์จันทบุรีมีทั้งหมด 11 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
22000 อำเภอเมืองจันทบุรี
22110 อำเภอขลุง
22120 อำเภอท่าใหม่
22120 อำเภอแหลมสิงห์ เฉพาะตำบลบางกะไชย
22130 อำเภอแหลมสิงห์ เฉพาะตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลหนองชิ่ม
22140 อำเภอโป่งน้ำร้อน
22150 อำเภอมะขาม
22150 อำเภอขลุง เฉพาะตำบลบ่อเวฬุ
22160 อำเภอนายายอาม เฉพาะตำบลช้างข้าม ตำบลนายายอาม
22160 อำเภอแก่งหางแมว
22170 อำเภอนายายอาม
22170 อำเภอท่าใหม่ เฉพาะตำบลเขาแก้ว ตำบลโขมง ตำบลทุ่งเบญจา ตำบลรำพัน
22180 อำเภอสอยดาว
22190 อำเภอแหลมสิงห์ เฉพาะตำบลพลิ้ว ตำบลบางสระเก้า ตำบลคลองน้ำเค็ม
22210 อำเภอเขาคิชฌกูฎ

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดจันทบุรี มี 11 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 6 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039 327 239

ที่อยู่ : เลขที่ 41 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ : 039 441 084

ที่อยู่ : เลขที่ 229/10 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ : 039 361 132

ที่อยู่ : เลขที่ 2/46 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์ : 039 452 396

ที่อยู่ : เลขที่ 248 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 039 395 159

ที่อยู่ : เลขที่ 421 ถนนศรีนวดิตถ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์ : 039 431 064

ที่อยู่ : เลขที่ 22 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทรศัพท์ : 039 387 022

ที่อยู่ : เลขที่ 579 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
โทรศัพท์ : 039 381 437

ที่อยู่ : เลขที่ 38/1 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
โทรศัพท์ : 039 499 132

ที่อยู่ : เลขที่ 42/1 หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
โทรศัพท์ : 039 458 028

ที่อยู่ : เลขที่ 86/43-45 หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทรศัพท์ : 039 371 032รหัสไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชรมีทั้งหมด 11 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
62000 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000 อำเภอโกสัมพีนคร
62110 อำเภอพรานกระต่าย
62120 อำเภอคลองขลุง
62130 อำเภอขาณุวรลักษบุรี เฉพาะตำบลเกาะตาล ตำบลป่าพุทรา ตำบลยางสูง ตำบลแสนตอ
62140 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
62150 อำเภอไทรงาม
62160 อำเภอเมืองกำแพงเพชร เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลธำมรงค์
62170 อำเภอลานกระบือ
62180 อำเภอคลองลาน
62190 อำเภอทรายทองวัฒนา
62210 อำเภอบึงสามัคคี

ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มี 11 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055 711 030

2. ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ : 055 769 090

3. ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ : 055 796 100

4. ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย
ที่อยู่ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ถนนประเวสไพรวัน ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 055 761 371

ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
โทรศัพท์ : 055 733 227

6. ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม
ที่อยู่ : เลขที่ 500 หมู่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 055 791 120

7. ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย
ที่อยู่ : เลขที่ 2/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055 732 025

8. ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน
ที่อยู่ : เลขที่ 363/13 หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ : 055 735 048

ที่อยู่ : เลขที่ 482 หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055 781 509

ที่อยู่ : เลขที่ 1680 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055 771 498

ที่อยู่ : เลขที่ 14/1 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 055 779 249
รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์มีทั้งหมด 14 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
46000 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000 อำเภอดอนจาน
46110 อำเภอกุฉินารายณ์
46120 อำเภอยางตลาด
46130 อำเภอกมลาไสย
46130 อำเภอฆ้องชัย
46140 อำเภอสหัสขันธ์
46150 อำเภอสมเด็จ
46160 อำเภอเขาวง
46160 อำเภอนาคู
46170 อำเภอห้วยเม็ก
46180 อำเภอสามชัย
46180 อำเภอคำม่วง
46190 อำเภอท่าคันโท
46210 อำเภอร่องคำ
46220 อำเภอหนองกุงศรี
46230 อำเภอนามน
46240 อำเภอห้วยผึ้ง

ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 14 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์
ที่อยู่ : เลขที่ 282 ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043 811 143

2. ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
โทรศัพท์ : 043 889 050

3. ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 7 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043 869 040

4. ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี
ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043 881 084

5. ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 10 ถ.สหัสขันธ์-สมเด็จ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 043 871 073

6. ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ
ที่อยู่ : เลขที่ 37/5 หมู่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043 861 142

7. ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ
ที่อยู่ : เลขที่ 66 หมู่ 12 ถ.ขอนแก่น-โพนทอง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
โทรศัพท์ : 043 897 031

8. ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด
ที่อยู่ : เลขที่ 168 หมู่ 1 ถ.ถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043 891 385

ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 11 ถ.หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ต.นามน อ.นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043 867 004

10. ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท
ที่อยู่ : เลขที่ 251 หมู่ 1 ถ.ศาลหลักเมือง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
โทรศัพท์ : 043 877 105

ที่อยู่ : เลขที่ 178 หมู่ 4 ถนนสมประสงค์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043 879 049

ที่อยู่ : เลขที่ 276 หมู่ 18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทรศัพท์ : 043 859 008

ที่อยู่ : เลขที่ 367 หมู่ 2 ถนนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ : 043 851 121

ที่อยู่ : 176/3 หมู่ 1 ถ.ราษฎรบริหาร ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ : 043 811 143
รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์กาญจนบุรีมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่
70190 อำเภอท่ามะกา เฉพาะอำเภอสนามแย้
71000 อำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000 อำเภอท่าม่วง เฉพาะตำบลท่าล้อ
71110 อำเภอท่าม่วง
71120 อำเภอท่ามะกา
71130 อำเภอท่ามะกา เฉพาะตำบลดอนชะเอม ตำบลตะคร้ำเอน ตำบลท่าเรือ ตำบลพระแท่น ตำบลแสนตอ ตำบลหนองลาน ตำบลอุโลกสี่หมื่น
71130 อำเภอท่าม่วง เฉพาะตำบลวังศาลา ตำบลท่าตะคร้อ
71140 อำเภอพนมทวน
71150 อำเภอไทรโยค
71160 อำเภอบ่อพลอย
71170 อำเภอห้วยกระเจา
71170 อำเภอพนมทวน เฉพาะตำบลรางหวาย
71180 อำเภอทองผาภูมิ
71190 อำเภอเมืองกาญจนบุรี เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลวังด้ง ตำบลลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา
71210 อำเภอเลาขวัญ
71220 อำเภอหนองปรือ
71220 อำเภอศรีสวัสดิ์ เฉพาะตำบลเขาโจด
71220 อำเภอบ่อพลอย เฉพาะตำบลหนองรี ตำบลหนองกร่าง
71240 อำเภอสังขละบุรี
71250 อำเภอศรีสวัสดิ์
71260 อำเภอด่านมะขามเตี้ย
ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มี 16 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 248 090

2. ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 147/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
โทรศัพท์ : 034 595 115

3. ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
ที่อยู่ : เลขที่ 452 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
โทรศัพท์ : 034 574 208

4. ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ
ที่อยู่ : เลขที่ 340/1 หมู่ 1 ถ.เลาขวัญ-สระกระโจม ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034 576 113

5. ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า
ที่อยู่ : เลขที่ 280 หมู่ 1 ถ.ลาดหญ้า-บ่อพลอย ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 034 589 248

6. ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต
ที่อยู่ : เลขที่ 495/1 หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 034 571 235

7. ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน
ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ : 034 579 141

8. ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ : 034 645 033

9. ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ : 034 581 226

10. ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค
ที่อยู่ : เลขที่ 103/1 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 034 591 010

11. ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก
ที่อยู่ : เลขที่ 377 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190
โทรศัพท์ : 032 291 010

12. ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
ที่อยู่ : เลขที่ 56/8 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ : 034 541 070

13. ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น
ที่อยู่ : เลขที่ 637/3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034 561 689

14. ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
ที่อยู่ : เลขที่ 4/2 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 034 611 080

15. ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 270 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ : 034 599 117

16. ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
ที่อยู่ : เลขที่ 405/1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
โทรศัพท์ : 034 642 093

เรื่องน่ารู้
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย
อัตราค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ไทย