ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคเหนือมีจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดลำปาง
4. จังหวัดลำพูน
5. จังหวัดพะเยา
6. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดแพร่
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์แผนที่ภาคเหนือ จัดตามราชบัณฑิตยสถาน
(แบบมาตรฐานประเทศไทย)


การแบ่งจังหวัดภาคเหนือข้างต้น เป็นการแบ่งภาคอย่างเป็นทางการและเป็นมาตรฐานของประเทศไทย โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ภาคเหนือมีพื้นที่รวม 93,690.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,174.24 ตารางไมล์ มีประชากร 6,306,831 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 31 ธันวาคม 2565) ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัด 9 จังหวัดข้างต้นเป็นภาคเหนือตอนบน และได้เพิ่มภาคเหนือตอนล่างขึ้นมาอีก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดพิษณุโลก
3. จังหวัดสุโขทัย
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
5. จังหวัดพิจิตร
6. จังหวัดกำแพงเพชร
7. จังหวัดนครสวรรค์
8. จังหวัดอุทัยธานี

แผนที่ภาคเหนือ จัดตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


โดยที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนั้น  ราชบัณฑิตยสถานจัดให้จังหวัดตากอยู่ในภาคตะวันตก ส่วนที่เหลืออยู่ในภาคกลาง

ภาคเหนือตอนบนมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน มีพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติมากมายหลายแห่ง โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง ในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่และเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวนที่สำคัญของประเทศ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด


ตัวเมืองเชียงใหม่ จังหวัดที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคกลาง และ ภาคตะวันตก
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศพม่า
ทิศตะวันออก ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ส.ป.ป. ลาว


รายละเอียดจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ

1. จังหวัดเชียงราย
    - พื้นที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,299,636 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,753 หมู่บ้าน
2. จังหวัดเชียงใหม่
    - พื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,792,474 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 3. อำเภอจอมทอง
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอไชยปราการ
 6. อำเภอดอยเต่า
 7. อำเภอดอยสะเก็ด
 8. อำเภอดอยหล่อ
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอพร้าว
 11. อำเภอแม่แจ่ม
 12. อำเภอแม่แตง
 13. อำเภอแม่ริม
 14. อำเภอแม่วาง
 15. อำเภอแม่ออน
 16. อำเภอแม่อาย
 17. อำเภอเวียงแหง
 18. อำเภอสะเมิง
 19. อำเภอสันกำแพง
 20. อำเภอสันทราย
 21. อำเภอสันป่าตอง
 22. อำเภอสารภี
 23. อำเภอหางดง
 24. อำเภออมก๋อย
 25. อำเภอฮอด
3. จังหวัดลำปาง
    - พื้นที่ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 718,790 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 855 หมู่บ้าน
    - พื้นที่ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 399,557 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 574 หมู่บ้าน
5. จังหวัดพะเยา
    - พื้นที่ 6,335.060 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 461,431 คน (พ.ศ. 2564, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน
6. จังหวัดน่าน
    - พื้นที่ 11,472.072 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 474,539 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 893 หมู่บ้าน
7. จังหวัดแพร่
    - พื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 430,669 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล 645 หมู่บ้าน
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    - พื้นที่ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 286,786 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์
    - พื้นที่ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 442,949 คน (พ.ศ. 2564, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล 613 หมู่บ้าน
1. จังหวัดตาก
    - พื้นที่ 16,406.650 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 684,140 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน
2. จังหวัดพิษณุโลก
    - พื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 844,494 คน (พ.ศ.2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน
3. จังหวัดสุโขทัย
    - พื้นที่ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 581,652 คน (พ.ศ.2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
    - พื้นที่ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 973,386 คน (พ.ศ.2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน
5. จังหวัดพิจิตร
    - พื้นที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 525,944 คน (พ.ศ.2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 89 ตำบล 888 หมู่บ้าน
6. จังหวัดกำแพงเพชร
    - พื้นที่ 8,607.490 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 708,775 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน
7. จังหวัดนครสวรรค์
    - พื้นที่ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,028,814 คน (พ.ศ.2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 130 ตำบล 1,328 หมู่บ้าน
8. จังหวัดอุทัยธานี
    - พื้นที่ 6,730.246 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 326,860 คน (พ.ศ.2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 632 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอุทัยธานี
 2. อำเภอบ้านไร่
 3. อำเภอห้วยคต
 4. อำเภอหนองฉาง
 5. อำเภอหนองขาหย่าง
 6. อำเภอสว่างอารมณ์
 7. อำเภอลานสัก
 8. อำเภอทัพทัน

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ