ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคเหนือมีจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดลำปาง
4. จังหวัดลำพูน
5. จังหวัดพะเยา
6. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดแพร่
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ภาคเหนือ จัดตามราชบัณฑิตยสถาน


การแบ่งจังหวัดภาคเหนือข้างต้น เป็นการแบ่งโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน มีพื้นที่รวม 93,690.85 ตารางกิโลเมตร  (36,174.24 ตารางไมล์) มีประชากร 6,341,973 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2561) ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัด 9 จังหวัดข้างต้นเป็นภาคเหนือตอนบน และได้เพิ่มภาคเหนือตอนล่างขึ้นมาอีก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดพิษณุโลก
3. จังหวัดสุโขทัย
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
5. จังหวัดพิจิตร
6. จังหวัดกำแพงเพชร
7. จังหวัดนครสวรรค์
8. จังหวัดอุทัยธานี

แผนที่ภาคเหนือ จัดตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


โดยที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนั้น  ราชบัณฑิตยสถานจัดให้จังหวัดตากอยู่ในภาคตะวันตก ส่วนที่เหลืออยู่ในภาคกลาง

ภาคเหนือตอนบนมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน มีพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติมากมายหลายแห่ง โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่และเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวนที่สำคัญของประเทศ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด


ตัวเมืองเชียงใหม่ จังหวัดที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคกลาง และ ภาคตะวันตก
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศพม่า
ทิศตะวันออก ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ส.ป.ป. ลาว

รายละเอียดจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ
1. จังหวัดเชียงราย
    - พื้นที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,298,425 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,753 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองเชียงราย
 2. อำเภอเวียงชัย
 3. อำเภอเชียงของ
 4. อำเภอเทิง
 5. อำเภอพาน
 6. อำเภอป่าแดด
 7. อำเภอแม่จัน
 8. อำเภอเชียงแสน
 9. อำเภอแม่สาย
 10. อำเภอแม่สรวย
 11. อำเภอเวียงป่าเป้า
 12. อำเภอพญาเม็งราย
 13. อำเภอเวียงแก่น
 14. อำเภอขุนตาล
 15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 16. อำเภอแม่ลาว
 17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 18. อำเภอดอยหลวง
2. จังหวัดเชียงใหม่
    - พื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,789,385 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอจอมทอง
 3. อำเภอแม่แจ่ม
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอดอยสะเก็ด
 6. อำเภอแม่แตง
 7. อำเภอแม่ริม
 8. อำเภอสะเมิง
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอแม่อาย
 11. อำเภอพร้าว
 12. อำเภอสันป่าตอง
 13. อำเภอสันกำแพง
 14. อำเภอสันทราย
 15. อำเภอหางดง
 16. อำเภอฮอด
 17. อำเภอดอยเต่า
 18. อำเภออมก๋อย
 19. อำเภอสารภี
 20. อำเภอเวียงแหง
 21. อำเภอไชยปราการ
 22. อำเภอแม่วาง
 23. อำเภอแม่ออน
 24. อำเภอดอยหล่อ
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
3. จังหวัดลำปาง
    - พื้นที่ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 724,678 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 855 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองลำปาง
 2. อำเภอแม่เมาะ
 3. อำเภอเกาะคา
 4. อำเภอเสริมงาม
 5. อำเภองาว
 6. อำเภอแจ้ห่ม
 7. อำเภอวังเหนือ
 8. อำเภอเถิน
 9. อำเภอแม่พริก
 10. อำเภอแม่ทะ
 11. อำเภอสบปราบ
 12. อำเภอห้างฉัตร
 13. อำเภอเมืองปาน
4. จังหวัดลำพูน
    - พื้นที่ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 401,139 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 574 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองลำพูน
 2. อำเภอแม่ทา
 3. อำเภอบ้านโฮ่ง
 4. อำเภอลี้
 5. อำเภอทุ่งหัวช้าง
 6. อำเภอป่าซาง
 7. อำเภอบ้านธิ
 8. อำเภอเวียงหนองล่อง
5. จังหวัดพะเยา
    - พื้นที่ 6,335.060 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 464,505 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองพะเยา
 2. อำเภอจุน
 3. อำเภอเชียงคำ
 4. อำเภอเชียงม่วน
 5. อำเภอดอกคำใต้
 6. อำเภอปง
 7. อำเภอแม่ใจ
 8. อำเภอภูซาง
 9. อำเภอภูกามยาว
6. จังหวัดน่าน
    - พื้นที่ 11,472.072 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 475,875 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 893 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองน่าน
 2. อำเภอแม่จริม
 3. อำเภอบ้านหลวง
 4. อำเภอนาน้อย
 5. อำเภอปัว
 6. อำเภอท่าวังผา
 7. อำเภอเวียงสา
 8. อำเภอทุ่งช้าง
 9. อำเภอเชียงกลาง
 10. อำเภอนาหมื่น
 11. อำเภอสันติสุข
 12. อำเภอบ่อเกลือ
 13. อำเภอสองแคว
 14. อำเภอภูเพียง
 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
7. จังหวัดแพร่
    - พื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 434,580 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล 645 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองแพร่
 2. อำเภอร้องกวาง
 3. อำเภอลอง
 4. อำเภอสูงเม่น
 5. อำเภอเด่นชัย
 6. อำเภอสอง
 7. อำเภอวังชิ้น
 8. อำเภอหนองม่วงไข่
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    - พื้นที่ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 285,916 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. อำเภอขุนยวม
 3. อำเภอปาย
 4. อำเภอแม่สะเรียง
 5. อำเภอแม่ลาน้อย
 6. อำเภอสบเมย
 7. อำเภอปางมะผ้า
9. จังหวัดอุตรดิตถ์
    - พื้นที่ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 446,148 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล 613 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 2. อำเภอตรอน
 3. อำเภอท่าปลา
 4. อำเภอน้ำปาด
 5. อำเภอฟากท่า
 6. อำเภอบ้านโคก
 7. อำเภอพิชัย
 8. อำเภอลับแล
 9. อำเภอทองแสนขัน
ส่วนรายละเอียดของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดมีดังนี้ ...
1. จังหวัดตาก
    - พื้นที่ 16,406.650 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 676,583 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองตาก
 2. อำเภอบ้านตาก
 3. อำเภอสามเงา
 4. อำเภอแม่ระมาด
 5. อำเภอท่าสองยาง
 6. อำเภอแม่สอด
 7. อำเภอพบพระ
 8. อำเภออุ้มผาง
 9. อำเภอวังเจ้า
2. จังหวัดพิษณุโลก
    - พื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 847,384 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. อำเภอนครไทย
 3. อำเภอชาติตระการ
 4. อำเภอบางระกำ
 5. อำเภอบางกระทุ่ม
 6. อำเภอพรหมพิราม
 7. อำเภอวัดโบสถ์
 8. อำเภอวังทอง
 9. อำเภอเนินมะปราง
3. จังหวัดสุโขทัย
    - พื้นที่ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 585,352 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสุโขทัย
 2. อำเภอบ้านด่านลานหอย
 3. อำเภอคีรีมาศ
 4. อำเภอกงไกรลาศ
 5. อำเภอศรีสัชนาลัย
 6. อำเภอศรีสำโรง
 7. อำเภอสวรรคโลก
 8. อำเภอศรีนคร
 9. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
    - พื้นที่ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 978,372 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 2. อำเภอชนแดน
 3. อำเภอหล่มสัก
 4. อำเภอหล่มเก่า
 5. อำเภอวิเชียรบุรี
 6. อำเภอศรีเทพ
 7. อำเภอหนองไผ่
 8. อำเภอบึงสามพัน
 9. อำเภอน้ำหนาว
 10. อำเภอวังโป่ง
 11. อำเภอเขาค้อ
5. จังหวัดพิจิตร
    - พื้นที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 529,395 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 89 ตำบล 888 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองพิจิตร
 2. อำเภอวังทรายพูน
 3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 4. อำเภอตะพานหิน
 5. อำเภอบางมูลนาก
 6. อำเภอโพทะเล
 7. อำเภอสามง่าม
 8. อำเภอทับคล้อ
 9. อำเภอสากเหล็ก
 10. อำเภอบึงนาราง
 11. อำเภอดงเจริญ
 12. อำเภอวชิรบารมี
6. จังหวัดกำแพงเพชร
    - พื้นที่ 8,607.490 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 712,143 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอไทรงาม
 3. อำเภอคลองลาน
 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 5. อำเภอคลองขลุง
 6. อำเภอพรานกระต่าย
 7. อำเภอลานกระบือ
 8. อำเภอทรายทองวัฒนา
 9. อำเภอปางศิลาทอง
 10. อำเภอบึงสามัคคี
 11. อำเภอโกสัมพีนคร
7. จังหวัดนครสวรรค์
    - พื้นที่ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,035,028 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 130 ตำบล 1,328 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
 2. อำเภอโกรกพระ
 3. อำเภอชุมแสง
 4. อำเภอหนองบัว
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอเก้าเลี้ยว
 7. อำเภอตาคลี
 8. อำเภอท่าตะโก
 9. อำเภอไพศาลี
 10. อำเภอพยุหะคีรี
 11. อำเภอลาดยาว
 12. อำเภอตากฟ้า
 13. อำเภอแม่วงก์
 14. อำเภอแม่เปิน
 15. อำเภอชุมตาบง
8. จังหวัดอุทัยธานี
    - พื้นที่ 6,730.246 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 325,116 คน (พ.ศ.2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 632 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองอุทัยธานี
 2. อำเภอทัพทัน
 3. อำเภอสว่างอารมณ์
 4. อำเภอหนองฉาง
 5. อำเภอหนองขาหย่าง
 6. อำเภอบ้านไร่
 7. อำเภอลานสัก
 8. อำเภอห้วยคต


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ