จังหวัดร้อยเอ็ด มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดร้อยเอ็ด มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้
1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
2. อำเภอเกษตรวิสัย
3. อำเภอปทุมรัตต์
4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
5. อำเภอธวัชบุรี
6. อำเภอพนมไพร
7. อำเภอโพนทอง
8. อำเภอโพธิ์ชัย
9. อำเภอหนองพอก
10. อำเภอเสลภูมิ
11. อำเภอสุวรรณภูมิ
12. อำเภอเมืองสรวง
13. อำเภอโพนทราย
14. อำเภออาจสามารถ
15. อำเภอเมยวดี
16. อำเภอศรีสมเด็จ
17. อำเภอจังหาร
18. อำเภอเชียงขวัญ
19. อำเภอหนองฮี
20. อำเภอทุ่งเขาหลวงบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้
1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มี 15 ตำบล 201 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลโนนตาล
 • ตำบลปอภาร
 • ตำบลสีแก้ว
 • ตำบลรอบเมือง
 • ตำบลเหนือเมือง
 • ตำบลเมืองทอง
 • ตำบลขอนแก่น
 • ตำบลแคนใหญ่
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลดงลาน
 • ตำบลสะอาดสมบูรณ์
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลหนองแก้ว
 • ตำบลโนนรัง
2. อำเภอเกษตรวิสัย มี 13 ตำบล 177 หมู่บ้าน
 • ตำบลเกษตรวิสัย
 • ตำบลกู่กาสิงห์
 • ตำบลเมืองบัว
 • ตำบลเหล่าหลวง
 • ตำบลทุ่งทอง
 • ตำบลสิงห์โคก
 • ตำบลดงครั่งน้อย
 • ตำบลดงครั่งใหญ่
 • ตำบลโนนสว่าง
 • ตำบลบ้านฝาง
 • ตำบลน้ำอ้อม
 • ตำบลกำแพง
 • ตำบลหนองแวง
3. อำเภอปทุมรัตต์ มี 8 ตำบล 101 หมู่บ้าน
 • ตำบลบัวแดง
 • ตำบลโนนสวรรค์
 • ตำบลโพนสูง
 • ตำบลดอกล้ำ
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลหนองแคน
 • ตำบลโนนสง่า
 • ตำบลสระบัว
4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน มี 12 ตำบล 150 หมู่บ้าน
 • ตำบลหัวช้าง
 • ตำบลหนองผือ
 • ตำบลดงแดง
 • ตำบลเมืองหงส์
 • ตำบลลิ้นฟ้า
 • ตำบลโคกล่าม
 • ตำบลน้ำใส
 • ตำบลศรีโคตร
 • ตำบลดงกลาง
 • ตำบลดู่น้อย
 • ตำบลอีง่อง
 • ตำบลป่าสังข์
5. อำเภอธวัชบุรี มี 12 ตำบล 147 หมู่บ้าน
 • ตำบลธวัชบุรี
 • ตำบลนิเวศน์
 • ตำบลราชธานี
 • ตำบลธงธานี
 • ตำบลหนองพอก
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลบึงนคร
 • ตำบลอุ่มเม้า
 • ตำบลเมืองน้อย
 • ตำบลมะอึ
 • ตำบลไพศาล
 • ตำบลเขวาทุ่ง
6. อำเภอพนมไพร มี 13 ตำบล 160 หมู่บ้าน
 • ตำบลพนมไพร
 • ตำบลโพธิ์ชัย
 • ตำบลชานุวรรณ
 • ตำบลแสนสุข
 • ตำบลค้อใหญ่
 • ตำบลกุดน้ำใส
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลหนองทัพไทย
 • ตำบลคำไฮ
 • ตำบลโพธิ์ใหญ่
 • ตำบลนานวล
 • ตำบลโคกสว่าง
 • ตำบลวารีสวัสดิ์
7. อำเภอโพนทอง มี 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน
 • ตำบลแวง
 • ตำบลโคกสูง
 • ตำบลโคกกกม่วง
 • ตำบลโนนชัยศรี
 • ตำบลโพธิ์ทอง
 • ตำบลนาอุดม
 • ตำบลวังสามัคคี
 • ตำบลสว่าง
 • ตำบลสระนกแก้ว
 • ตำบลหนองใหญ่
 • ตำบลพรมสวรรค์
 • ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
 • ตำบลคำนาดี
 • ตำบลอุ่มเม่า
8. อำเภอโพธิ์ชัย มี 9 ตำบล 112 หมู่บ้าน
 • ตำบลขามเปี้ย
 • ตำบลคำพอุง
 • ตำบลเชียงใหม่
 • ตำบลอัคคะคำ
 • ตำบลโพธิ์ศรี
 • ตำบลบัวคำ
 • ตำบลดอนโอง
 • ตำบลหนองตาไก้
 • ตำบลสะอาด
9. อำเภอหนองพอก มี 9 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองพอก
 • ตำบลท่าสีดา
 • ตำบลผาน้ำย้อย
 • ตำบลบึงงาม
 • ตำบลรอบเมือง
 • ตำบลภูเขาทอง
 • ตำบลหนองขุ่นใหญ่
 • ตำบลโคกสว่าง
 • ตำบลกกโพธิ์
10. อำเภอเสลภูมิ มี 18 ตำบล 235 หมู่บ้าน
 • ตำบลกลาง
 • ตำบลขวาว
 • ตำบลนาแซง
 • ตำบลเมืองไพร
 • ตำบลนาเมือง
 • ตำบลเกาะแก้ว
 • ตำบลวังหลวง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลพรสวรรค์
 • ตำบลท่าม่วง
 • ตำบลนางาม
 • ตำบลโพธิ์ทอง
 • ตำบลภูเงิน
 • ตำบลนาเลิง
 • ตำบลเหล่าน้อย
 • ตำบลบึงเกลือ
 • ตำบลขวัญเมือง
 • ตำบลศรีวิลัย
11. อำเภอสุวรรณภูมิ มี 15 ตำบล 199 หมู่บ้าน
 • ตำบลสระคู
 • ตำบลจำปาขัน
 • ตำบลหินกอง
 • ตำบลทุ่งกุลา
 • ตำบลดอกไม้
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลนาใหญ่
 • ตำบลเมืองทุ่ง
 • ตำบลหัวโทน
 • ตำบลบ่อพันขัน
 • ตำบลหัวช้าง
 • ตำบลน้ำคำ
 • ตำบลห้วยหินลาด
 • ตำบลช้างเผือก
 • ตำบลทุ่งศรีเมือง
12. อำเภอเมืองสรวง มี 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองสรวง
 • ตำบลหนองผือ
 • ตำบลคูเมือง
 • ตำบลหนองหิน
 • ตำบลกกกุง
13. อำเภอโพนทราย มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพนทราย
 • ตำบลสามขา
 • ตำบลท่าหาดยาว
 • ตำบลศรีสว่าง
 • ตำบลยางคำ
14. อำเภออาจสามารถ มี 10 ตำบล 139 หมู่บ้าน
 • ตำบลอาจสามารถ
 • ตำบลโพนเมือง
 • ตำบลบ้านดู่
 • ตำบลบ้านแจ้ง
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลหน่อม
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลหนองหมื่นถ่าน
 • ตำบลโหรา
 • ตำบลหนองขาม
15. อำเภอเมยวดี มี 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมยวดี
 • ตำบลชมสะอาด
 • ตำบลชุมพร
 • ตำบลบุ่งเลิศ
16. อำเภอศรีสมเด็จ มี 8 ตำบล 82 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีสมเด็จ
 • ตำบลโพธิ์ทอง
 • ตำบลบ้านบาก
 • ตำบลเมืองเปลือย
 • ตำบลหนองแวงควง
 • ตำบลหนองใหญ่
 • ตำบลโพธิ์สัย
 • ตำบลสวนจิก
17. อำเภอจังหาร มี 8 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลจังหาร
 • ตำบลดงสิงห์
 • ตำบลดินดำ
 • ตำบลผักแว่น
 • ตำบลยางใหญ่
 • ตำบลปาฝา
 • ตำบลแสนชาติ
 • ตำบลม่วงลาด
18. อำเภอเชียงขวัญ มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงขวัญ
 • ตำบลบ้านเขือง
 • ตำบลพลับพลา
 • ตำบลพระธาตุ
 • ตำบลหมูม้น
 • ตำบลพระเจ้า
19. อำเภอหนองฮี มี 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองฮี
 • ตำบลเด่นราษฎร์
 • ตำบลดูกอึ่ง
 • ตำบลสาวแห
20. อำเภอทุ่งเขาหลวง มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งเขาหลวง
 • ตำบลมะบ้า
 • ตำบลเทอดไทย
 • ตำบลเหล่า
 • ตำบลบึงงาม

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาร้อยเอ็ด
 • ห้างโลตัส สาขาร้อยเอ็ด
 • ห้างโลตัส สาขาโพนทอง
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุวรรณภูมิ
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด
 • ห้างร้อยเอ็ดพลาซ่าภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด


เกร็ดความรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 8,299.449 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,284,836 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 154.81 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกอินทนิลบก
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกระบก
อักษรย่อ : รอ, RET
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 10 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์)
พื้นที่ป่า : 218,020.06 ไร่ (คิดเป็น 4.43% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด)
รหัสไปรษณีย์ : 45000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043 519 165


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ