ภาคใต้มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคใต้มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคใต้มี 14 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดระนอง
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสตูล
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาพแสดงอาณาเขตของภาคใต้


ภาคใต้ของไทยมีประชากรทั้งหมด 9,290,708 คน  (2558, สำนักงานสถิติแห่งชาติ) เนื้อที่รวม 70,715.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,303.29 ตารางไมล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบสลับกับภูเขา มีทิวเขาทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศพม่า และทิวเขาด้านใต้เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย จังหวัดในภาคใต้ส่วนใหญ่มีพื้นที่ติดกับทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง และมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้วย คือเกาะภูเก็ต

อาณาเขตติดต่อ
ภาคใต้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตก
- ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดกับประเทศมาเลเซีย
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และประเทศพม่า

ในอดีตภาคใต้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรใหญ่ 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรตามพรลิงก์ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรนครศรีธรรมราช และอาณาจักรลังกาสุกะ

รายละเอียดจังหวัดในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด มีดังนี้ ...
1. จังหวัดกระบี่
    - พื้นที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 479,351 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 389 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองกระบี่
 2. อำเภอเขาพนม
 3. อำเภอเกาะลันตา
 4. อำเภอคลองท่อม
 5. อำเภออ่าวลึก
 6. อำเภอปลายพระยา
 7. อำเภอลำทับ
 8. อำเภอเหนือคลอง
2. จังหวัดชุมพร
    - พื้นที่ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 509,479 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 674 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองชุมพร
 2. อำเภอท่าแซะ
 3. อำเภอปะทิว
 4. อำเภอหลังสวน
 5. อำเภอละแม
 6. อำเภอพะโต๊ะ
 7. อำเภอสวี
 8. อำเภอทุ่งตะโก
3. จังหวัดตรัง
    - พื้นที่ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 639,788 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองตรัง
 2. อำเภอกันตัง
 3. อำเภอย่านตาขาว
 4. อำเภอปะเหลียน
 5. อำเภอสิเกา
 6. อำเภอห้วยยอด
 7. อำเภอวังวิเศษ
 8. อำเภอนาโยง
 9. อำเภอรัษฎา
 10. อำเภอหาดสำราญ
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
    - พื้นที่ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,549,344 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 170 ตำบล 1,428 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 2. อำเภอพรหมคีรี
 3. อำเภอลานสกา
 4. อำเภอฉวาง
 5. อำเภอพิปูน
 6. อำเภอเชียรใหญ่
 7. อำเภอชะอวด
 8. อำเภอท่าศาลา
 9. อำเภอทุ่งสง
 10. อำเภอนาบอน
 11. อำเภอทุ่งใหญ่
 12. อำเภอปากพนัง
 13. อำเภอร่อนพิบูลย์
 14. อำเภอสิชล
 15. อำเภอขนอม
 16. อำเภอหัวไทร
 17. อำเภอบางขัน
 18. อำเภอถ้ำพรรณรา
 19. อำเภอจุฬาภรณ์
 20. อำเภอพระพรหม
 21. อำเภอนบพิตำ
 22. อำเภอช้างกลาง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5. จังหวัดนราธิวาส
    - พื้นที่ 4,475.430 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 809,660 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนราธิวาส
 2. อำเภอตากใบ
 3. อำเภอบาเจาะ
 4. อำเภอยี่งอ
 5. อำเภอระแงะ
 6. อำเภอรือเสาะ
 7. อำเภอศรีสาคร
 8. อำเภอแว้ง
 9. อำเภอสุคิริน
 10. อำเภอสุไหงโก-ลก
 11. อำเภอสุไหงปาดี
 12. อำเภอจะแนะ
 13. อำเภอเจาะไอร้อง
6. จังหวัดปัตตานี
    - พื้นที่ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 729,581 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 115 ตำบล 642 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองปัตตานี
 2. อำเภอโคกโพธิ์
 3. อำเภอหนองจิก
 4. อำเภอปะนาเระ
 5. อำเภอมายอ
 6. อำเภอทุ่งยางแดง
 7. อำเภอสายบุรี
 8. อำเภอไม้แก่น
 9. อำเภอยะหริ่ง
 10. อำเภอยะรัง
 11. อำเภอกะพ้อ
 12. อำเภอแม่ลาน
7. จังหวัดพังงา
    - พื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 268,016 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 314 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองพังงา
 2. อำเภอเกาะยาว
 3. อำเภอกะปง
 4. อำเภอตะกั่วทุ่ง
 5. อำเภอตะกั่วป่า
 6. อำเภอคุระบุรี
 7. อำเภอทับปุด
 8. อำเภอท้ายเหมือง 
8. จังหวัดพัทลุง
    - พื้นที่ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 522,541 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 626 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองพัทลุง
 2. อำเภอกงหรา
 3. อำเภอเขาชัยสน
 4. อำเภอตะโหมด
 5. อำเภอควนขนุน
 6. อำเภอปากพะยูน
 7. อำเภอศรีบรรพต
 8. อำเภอป่าบอน
 9. อำเภอบางแก้ว
 10. อำเภอป่าพะยอม
 11. อำเภอศรีนครินทร์
9. จังหวัดภูเก็ต
    - พื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 418,785 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 104 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองภูเก็ต
 2. อำเภอถลาง
 3. อำเภอกะทู้
10. จังหวัดยะลา
    - พื้นที่ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 542,314 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 341 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองยะลา
 2. อำเภอเบตง
 3. อำเภอบันนังสตา
 4. อำเภอธารโต
 5. อำเภอยะหา
 6. อำเภอรามัน
 7. อำเภอกาบัง
 8. อำเภอกรงปินัง
11. จังหวัดระนอง
    - พื้นที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 194,573 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น  5 อำเภอ 30 ตำบล 167 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองระนอง
 2. อำเภอละอุ่น
 3. อำเภอกะเปอร์
 4. อำเภอกระบุรี
 5. อำเภอสุขสำราญ
12. จังหวัดสงขลา
    - พื้นที่ 7,394 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,431,536 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น  16 อำเภอ 127 ตำบล 987 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสงขลา
 2. อำเภอกระแสสินธุ์
 3. อำเภอควนเนียง
 4. อำเภอคลองหอยโข่ง
 5. อำเภอจะนะ
 6. อำเภอเทพา
 7. อำเภอนาทวี
 8. อำเภอนาหม่อม
 9. อำเภอบางกล่ำ
 10. อำเภอระโนด
 11. อำเภอรัตภูมิ
 12. อำเภอสทิงพระ
 13. อำเภอสะเดา
 14. อำเภอสะบ้าย้อย
 15. อำเภอสิงหนคร
 16. อำเภอหาดใหญ่
13. จังหวัดสตูล
    - พื้นที่ 2,478.977 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 324,835 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 257 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสตูล
 2. อำเภอควนโดน
 3. อำเภอควนกาหลง
 4. อำเภอท่าแพ
 5. อำเภอละงู
 6. อำเภอทุ่งหว้า
 7. อำเภอมะนัง
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - พื้นที่ 12,891.469 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,072,464 คน (พ.ศ. 2564)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. อำเภอดอนสัก
 4. อำเภอเกาะสมุย
 5. อำเภอเกาะพะงัน
 6. อำเภอไชยา
 7. อำเภอท่าชนะ
 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. อำเภอบ้านตาขุน
 10. อำเภอพนม
 11. อำเภอท่าฉาง
 12. อำเภอบ้านนาสาร
 13. อำเภอบ้านนาเดิม
 14. อำเภอเคียนซา
 15. อำเภอเวียงสระ
 16. อำเภอพระแสง
 17. อำเภอพุนพิน
 18. อำเภอชัยบุรี
 19. อำเภอวิภาวดี