ภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคใต้มี 14 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดระนอง
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสตูล
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาพแสดงอาณาเขตของภาคใต้


ภาคใต้ของไทยมีประชากรทั้งหมด 9,496,991 คน  (31 ธันวาคม 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เนื้อที่รวม 70,715.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,303.29 ตารางไมล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบสลับกับภูเขา มีทิวเขาทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศพม่า และทิวเขาด้านใต้เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย จังหวัดในภาคใต้ส่วนใหญ่มีพื้นที่ติดกับทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุงที่ไม่มีพื้นที่ที่ติดกับทะเล และมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่อยู่ในภาคใต้ด้วย คือเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย ตามลำดับ


อาณาเขต
ภาคใต้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตก
- ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดกับประเทศมาเลเซีย
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และประเทศพม่า

ในอดีตภาคใต้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรใหญ่ 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรตามพรลิงก์ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรนครศรีธรรมราช และอาณาจักรลังกาสุกะ


รายละเอียดจังหวัดในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด มีดังนี้

1. จังหวัดกระบี่
    - พื้นที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 480,057 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 389 หมู่บ้าน
2. จังหวัดชุมพร
    - พื้นที่ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 509,385 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 674 หมู่บ้าน
3. จังหวัดตรัง
    - พื้นที่ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 638,206 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
    - พื้นที่ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,545,147 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 170 ตำบล 1,428 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 2. อำเภอขนอม
 3. อำเภอจุฬาภรณ์
 4. อำเภอฉวาง
 5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 6. อำเภอชะอวด
 7. อำเภอช้างกลาง
 8. อำเภอเชียรใหญ่
 9. อำเภอถ้ำพรรณรา
 10. อำเภอท่าศาลา
 11. อำเภอทุ่งสง
 12. อำเภอทุ่งใหญ่
 13. อำเภอนบพิตำ
 14. อำเภอนาบอน
 15. อำเภอบางขัน
 16. อำเภอปากพนัง
 17. อำเภอพรหมคีรี
 18. อำเภอพระพรหม
 19. อำเภอพิปูน
 20. อำเภอร่อนพิบูลย์
 21. อำเภอลานสกา
 22. อำเภอสิชล
 23. อำเภอหัวไทร
5. จังหวัดนราธิวาส
    - พื้นที่ 4,475.430 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 814,121 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หมู่บ้าน
6. จังหวัดปัตตานี
    - พื้นที่ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 732,955 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 115 ตำบล 642 หมู่บ้าน
7. จังหวัดพังงา
    - พื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 267,442 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 314 หมู่บ้าน
8. จังหวัดพัทลุง
    - พื้นที่ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 521,619 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 626 หมู่บ้าน
9. จังหวัดภูเก็ต
    - พื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 417,891 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 104 หมู่บ้าน
10. จังหวัดยะลา
    - พื้นที่ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 545,913 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 341 หมู่บ้าน
11. จังหวัดระนอง
    - พื้นที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 194,226 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น  5 อำเภอ 30 ตำบล 167 หมู่บ้าน
12. จังหวัดสงขลา
    - พื้นที่ 7,394 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,431,063 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น  16 อำเภอ 127 ตำบล 987 หมู่บ้าน
13. จังหวัดสตูล
    - พื้นที่ 2,478.977 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 325,303 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 257 หมู่บ้าน
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - พื้นที่ 12,891.469 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 1,073,663 คน (พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
    - แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. อำเภอดอนสัก
 4. อำเภอเกาะสมุย
 5. อำเภอเกาะพะงัน
 6. อำเภอไชยา
 7. อำเภอท่าชนะ
 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. อำเภอบ้านตาขุน
 10. อำเภอพนม
 11. อำเภอท่าฉาง
 12. อำเภอบ้านนาสาร
 13. อำเภอบ้านนาเดิม
 14. อำเภอเคียนซา
 15. อำเภอเวียงสระ
 16. อำเภอพระแสง
 17. อำเภอพุนพิน
 18. อำเภอชัยบุรี
 19. อำเภอวิภาวดี
--------------------------------

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ