จังหวัดสกลนคร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสกลนคร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสกลนคร มี 18 อำเภอ 125 ตำบล 1,323 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสกลนคร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสกลนคร
2. อำเภอกุสุมาลย์
3. อำเภอกุดบาก
4. อำเภอพรรณานิคม
5. อำเภอพังโคน
6. อำเภอวาริชภูมิ
7. อำเภอนิคมน้ำอูน
8. อำเภอวานรนิวาส
9. อำเภอคำตากล้า
10. อำเภอบ้านม่วง
11. อำเภออากาศอำนวย
12. อำเภอสว่างแดนดิน
13. อำเภอส่องดาว
14. อำเภอเต่างอย
15. อำเภอโคกศรีสุพรรณ
16. อำเภอเจริญศิลป์
17. อำเภอโพนนาแก้ว
18. อำเภอภูพานพระธาตุเชิงชุม ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสกลนคร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสกลนคร มี 16 ตำบล 169 หมู่บ้าน

 • ตำบลธาตุเชิงชุม
 • ตำบลดงมะไฟ
 • ตำบลท่าแร่
 • ตำบลธาตุนาเวง
 • ตำบลเชียงเครือ
 • ตำบลงิ้วด่อน
 • ตำบลเหล่าปอแดง
 • ตำบลหนองลาด
 • ตำบลฮางโฮง
 • ตำบลขมิ้น
 •  ตำบลโคกก่อง
 • ตำบลโนนหอม
 • ตำบลพังขว้าง
 • ตำบลม่วงลาย
 • ตำบลห้วยยาง
 • ตำบลดงชน
2. อำเภอกุสุมาลย์ มี 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุสุมาลย์
 • ตำบลโพธิไพศาล
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลอุ่มจาน
 • ตำบลนาเพียง
3. อำเภอกุดบาก มี 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุดบาก
 • ตำบลกุดไห
 • ตำบลนาม่อง
4. อำเภอพรรณานิคม มี 10 ตำบล 123 หมู่บ้าน
 • ตำบลพรรณา
 • ตำบลพอกน้อย
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลสว่าง
 • ตำบลนาใน
 • ตำบลไร่
 • ตำบลนาหัวบ่อ
 • ตำบลเชิงชุม
 • ตำบลบะฮี
 • ตำบลช้างมิ่ง
5. อำเภอพังโคน มี 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน
 • ตำบลพังโคน
 • ตำบลไฮหย่อง
 • ตำบลม่วงไข่
 • ตำบลต้นผึ้ง
 • ตำบลแร่
6. อำเภอวาริชภูมิ มี 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลวาริชภูมิ
 • ตำบลค้อเขียว
 • ตำบลปลาโหล
 • ตำบลคำบ่อ
 • ตำบลหนองลาด
7. อำเภอนิคมน้ำอูน มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • ตำบลนิคมน้ำอูน
 • ตำบลสุวรรณคาม
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลหนองบัว
8. อำเภอวานรนิวาส มี 14 ตำบล 183 หมู่บ้าน
 • ตำบลวานรนิวาส
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลนาซอ
 • ตำบลหนองสนม
 • ตำบลคูสะคาม
 • ตำบลกุดเรือคำ
 • ตำบลเดื่อศรีคันไชย
 • ตำบลหนองแวงใต้
 • ตำบลขัวก่าย
 • ตำบลคอนสวรรค์
 • ตำบลธาตุ
 • ตำบลนาคำ
 • ตำบลอินทร์แปลง
 • ตำบลศรีวิชัย
9. อำเภอคำตากล้า มี 4 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลคำตากล้า
 • ตำบลนาแต้
 • ตำบลแพด
 • ตำบลหนองบัวสิม
10. อำเภอบ้านม่วง มี 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน
 • ตำบลม่วง
 • ตำบลห้วยหลัว
 • ตำบลบ่อแก้ว
 • ตำบลมาย
 • ตำบลหนองกวั่ง
 • ตำบลดงหม้อทอง
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลดงเหนือ
 • ตำบลดงหม้อทองใต้
11. อำเภออากาศอำนวย มี 8 ตำบล 96 หมู่บ้าน
 • ตำบลอากาศ
 • ตำบลสามัคคีพัฒนา
 • ตำบลโพนแพง
 • ตำบลบะหว้า
 • ตำบลวาใหญ่
 • ตำบลนาฮี
 • ตำบลท่าก้อน
 • ตำบลโพนงาม
12. อำเภอสว่างแดนดิน มี 16 ตำบล 189 หมู่บ้าน
 • ตำบลสว่างแดนดิน
 • ตำบลธาตุทอง
 • ตำบลคำสะอาด
 • ตำบลบ้านถ่อน
 • ตำบลบ้านต้าย
 • ตำบลตาลเนิ้ง
 • ตำบลบงเหนือ
 • ตำบลตาลโกน
 • ตำบลโพนสูง
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลโคกสี
 • ตำบลแวง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลพันนา
 • ตำบลค้อใต้
 • ตำบลบงใต้
13. อำเภอส่องดาว มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลส่องดาว
 • ตำบลปทุมวาปี
 • ตำบลท่าศิลา
 • ตำบลวัฒนา
14. อำเภอเต่างอย มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน
 • ตำบลเต่างอย
 • ตำบลจันทร์เพ็ญ
 • ตำบลบึงทวาย
 • ตำบลนาตาล
15. อำเภอโคกศรีสุพรรณ มี 4 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลตองโขบ
 • ตำบลแมดนาท่ม
 • ตำบลเหล่าโพนค้อ
 • ตำบลด่านม่วงคำ
16. อำเภอเจริญศิลป์ มี 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน
 • ตำบลเจริญศิลป์
 • ตำบลหนองแปน
 • ตำบลบ้านเหล่า
 • ตำบลโคกศิลา
 • ตำบลทุ่งแก
17. อำเภอโพนนาแก้ว มี 5 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านโพน
 • ตำบลนาแก้ว
 • ตำบลเชียงสือ
 • ตำบลนาตงวัฒนา
 • ตำบลบ้านแป้น
18. อำเภอภูพาน มี 4 ตำบล 65 หมู่บ้าน

 • ตำบลสร้างค้อ
 • ตำบลโคกภู
 • ตำบลกกปลาซิว
 • ตำบลหลุบเลา

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูพาน
 • อุทยานแห่งชาติภูผายล
 • อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์การศึกษาทางไกลจังหวัดสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หน่วยวิทยบริการสกลนคร)
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์สกลนคร
 • สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์สกลนคร

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสกลนคร
 • ห้างโลตัส สาขาสกลนคร
 • ห้างโลตัส สาขาสว่างแดนดิน
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพังโคน
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาคำตากล้า
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสกลนครภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสกลนคร

เกร็ดความรู้จังหวัดสกลนคร

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 9,605.764 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,142,657 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 118.96 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกอินทนิล
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นอินทนิล
อักษรย่อ : สน, SNK
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานภูผาแด่น)

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042 714 959


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ