จังหวัดขอนแก่น มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดขอนแก่น มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดขอนแก่น มี 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดขอนแก่น มีดังนี้
1. อำเภอเมืองขอนแก่น
2. อำเภออุบลรัตน์
3. อำเภอหนองสองห้อง
4. อำเภอหนองเรือ
5. อำเภอหนองนาคำ
6. อำเภอสีชมพู
7. อำเภอแวงใหญ่
8. อำเภอแวงน้อย
9. อำเภอเวียงเก่า
10. อำเภอมัญจาคีรี
11. อำเภอภูเวียง
12. อำเภอภูผาม่าน
13. อำเภอพล
14. อำเภอพระยืน
15. อำเภอเปือยน้อย
16. อำเภอบ้านแฮด
17. อำเภอบ้านฝาง
18. อำเภอบ้านไผ่
19. อำเภอโนนศิลา
20. อำเภอน้ำพอง
21. อำเภอซำสูง
22. อำเภอชุมแพ
23. อำเภอชนบท
24. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
25. อำเภอเขาสวนกวาง
26. อำเภอกระนวน


องค์พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดอำเภอของขอนแก่น มีดังนี้
1. อำเภอเมืองขอนแก่น มี 18 ตำบล 267 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลพระลับ
 • ตำบลแดงใหญ่
 • ตำบลบ้านค้อ
 • ตำบลสาวะถี
 • ตำบลศิลา
 • ตำบลหนองตูม
 • ตำบลโนนท่อน
 • ตำบลโคกสี
 • ตำบลบ้านทุ่ม
 • ตำบลดอนช้าง
 • ตำบลบ้านเป็ด
 • ตำบลบึงเนียม
 • ตำบลท่าพระ
 • ตำบลบ้านหว้า
 • ตำบลเมืองเก่า
 • ตำบลดอนหัน
 • ตำบลสำราญ
2. อำเภออุบลรัตน์ มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • ตำบลนาคำ
 • ตำบลศรีสุขสำราญ
 • ตำบลทุ่งโป่ง
 • ตำบลบ้านดง
 • ตำบลโคกสูง
3. อำเภอหนองสองห้อง มี 12 ตำบล 138 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองสองห้อง
 • ตำบลหนองเม็ก
 • ตำบลหนองไผ่ล้อม
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลวังหิน
 • ตำบลตะกั่วป่า
 • ตำบลดอนดั่ง
 • ตำบลโนนธาตุ
 • ตำบลหันโจด
 • ตำบลคึมชาด
 • ตำบลดงเค็ง
 • ตำบลดอนดู่
4. อำเภอหนองเรือ มี 10 ตำบล 149 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองเรือ
 • ตำบลบ้านผือ
 • ตำบลจระเข้
 • ตำบลบ้านกง
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลกุดกว้าง
 • ตำบลยางคำ
 • ตำบลบ้านเม็ง
 • ตำบลโนนทัน
 • ตำบลโนนทอง
5. อำเภอหนองนาคำ มี 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุดธาตุ
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลขนวน
6. อำเภอสีชมพู มี 10 ตำบล 115 หมู่บ้าน
 • ตำบลสีชมพู
 • ตำบลวังเพิ่ม
 • ตำบลดงลาน
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลภูห่าน
 • ตำบลบริบูรณ์
 • ตำบลศรีสุข
 • ตำบลหนองแดง
 • ตำบลซำยาง
 • ตำบลนาจาน
7. อำเภอแวงใหญ่ มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลแวงใหญ่
 • ตำบลโนนทอง
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลใหม่นาเพียง
 • ตำบลคอนฉิม
8. อำเภอแวงน้อย มี 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน
 • ตำบลแวงน้อย
 • ตำบลละหานนา
 • ตำบลท่าวัด
 • ตำบลก้านเหลือง
 • ตำบลทางขวาง
 • ตำบลท่านางแนว
9. อำเภอเวียงเก่า มี 3 ตำบล 36 หมู่บ้าน
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
 • ตำบลเขาน้อย
10. อำเภอมัญจาคีรี มี 8 ตำบล 118 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองแปน
 • ตำบลโพนเพ็ก
 • ตำบลท่าศาลา
 • ตำบลกุดเค้า
 • ตำบลนางาม
 • ตำบลสวนหม่อน
 • ตำบลนาข่า
 • ตำบลคำแคน
11. อำเภอภูเวียง มี 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน
 • ตำบลภูเวียง
 • ตำบลหนองกุงเซิน
 • ตำบลสงเปือย
 • ตำบลนาหว้า
 • ตำบลทุ่งชมพู
 • ตำบลดินดำ
 • ตำบลหว้าทอง
 • ตำบลหนองกุงธนสาร
 • ตำบลกุดขอนแก่น
 • ตำบลนาชุมแสง
 • ตำบลบ้านเรือ
12. อำเภอภูผาม่าน มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลภูผาม่าน
 • ตำบลโนนคอม
 • ตำบลนาฝาย
 • ตำบลวังสวาบ
 • ตำบลห้วยม่วง
13. อำเภอพล มี 12 ตำบล 132 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองพล
 • ตำบลหนองแวงโสกพระ
 • ตำบลหนองแวงนางเบ้า
 • ตำบลโนนข่า
 • ตำบลลอมคอม
 • ตำบลเก่างิ้ว
 • ตำบลหัวทุ่ง
 • ตำบลโสกนกเต็น
 • ตำบลหนองมะเขือ
 • ตำบลโคกสง่า
 • ตำบลเพ็กใหญ่
 • ตำบลโจดหนองแก
14. อำเภอพระยืน มี 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลพระยืน
 • ตำบลพระบุ
 • ตำบลบ้านโต้น
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลขามป้อม
15. อำเภอเปือยน้อย มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน
 • ตำบลเปือยน้อย
 • ตำบลวังม่วง
 • ตำบลขามป้อม
 • ตำบลสระแก้ว
16. อำเภอบ้านแฮด มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านแฮด
 • ตำบลโคกสำราญ
 • ตำบลโนนสมบูรณ์
 • ตำบลหนองแซง
17. อำเภอบ้านฝาง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลานฝาง
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลป่ามะนาว
 • ตำบลโคกงาม
 • ตำบลโนนฆ้อง
 • ตำบลบ้านเหล่า
 • ตำบลป่าหวายนั่ง
18. อำเภอบ้านไผ่ มี 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านไผ่
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลเมืองเพีย
 • ตำบลบ้านลาน
 • ตำบลแคนเหนือ
 • ตำบลภูเหล็ก
 • ตำบลป่าปอ
 • ตำบลหินตั้ง
 • ตำบลหนองน้ำใส
 • ตำบลหัวหนอง
19. อำเภอโนนศิลา มี 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลโนนศิลา
 • ตำบลหนองปลาหมอ
 • ตำบลบ้านหัน
 • ตำบลเปือยใหญ่
 • ตำบลโนนแดง
20. อำเภอน้ำพอง มี 12 ตำบล 168 หมู่บ้าน

 • ตำบลน้ำพอง
 • ตำบลสะอาด
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลกุดน้ำใส
 • ตำบลบัวเงิน
 • ตำบลท่ากระเสริม
 • ตำบลวังชัย
 • ตำบลพังทุย
 • ตำบลม่วงหวาน
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลบ้านขาม
 • ตำบลบัวใหญ่
21. อำเภอซำสูง มี 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน
 • ตำบลกระนวน
 • ตำบลคำแมด
 • ตำบลบ้านโนน
 • ตำบลคูคำ
 • ตำบลห้วยเตย
22. อำเภอชุมแพ มี 12 ตำบล 148 หมู่บ้าน
 • ตำบลชุมแพ
 • ตำบลโนนหัน
 • ตำบลหนองเขียด
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลขัวเรียง
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลไชยสอ
 • ตำบลวังหินลาด
 • ตำบลนาเพียง
 • ตำบลนาหนองทุ่ม
 • ตำบลหนองเสาเล้า
 • ตำบลโนนอุดม
23. อำเภอชนบท มี 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลชนบท
 • ตำบลบ้านแท่น
 • ตำบลปอแดง
 • ตำบลโนนพะยอม
 • ตำบลศรีบุญเรือง
 • ตำบลวังแสง
 • ตำบลห้วยแก
 • ตำบลกุดเพียขอม
24. อำเภอโคกโพธิ์ไชย มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลโพธิ์ไชย
 • ตำบลนาแพง
 • ตำบลซับสมบูรณ์
25. อำเภอเขาสวนกวาง มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาสวนกวาง
 • ตำบลโนนสมบูรณ์
 • ตำบลดงเมืองแอม
 • ตำบลคำม่วง
 • ตำบลนางิ้ว
26. อำเภอกระนวน มี 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองกุงใหญ่
 • ตำบลบ้านฝาง
 • ตำบลหนองโก
 • ตำบลหัวนาคำ
 • ตำบลน้ำอ้อม
 • ตำบลดูนสาด
 • ตำบลห้วยยาง
 • ตำบลหนองโน
 • ตำบลห้วยโจด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาณาเขต

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
 • อุทยานแห่งชาติภูเวียง

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ‎
 • มหาวิทยาลัยอีสาน
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • กลุ่มสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 • วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
 • วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น
 • ท็อปส์ พลาซ่า สาขาเมืองพล
 • โลตัส สาขาขอนแก่น 1
 • โลตัส สาขาขอนแก่น 2
 • โลตัส สาขาชุมแพ
 • โลตัส สาขาหนองเรือ
 • โลตัส สาขาเมืองพล
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น 1
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น 2
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระนวน
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านไผ่
 • สยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น 1
 • สยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น 2
 • สยามแม็คโคร สาขาชุมแพ
 • แฟรี่ พลาซ่า สาขาขอนแก่น
 • เซ็นโทซ่า สาขากลางเมือง
 • เซ็นโทซ่า สาขามะลิวัลย์
 • เซ็นโทซ่า สาขาหน้าเมือง

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น


เกร็ดความรู้จังหวัดขอนแก่น

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 10,885.99 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,779,373 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 163.46 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกัลปพฤกษ์
อักษรย่อ : ขก, KKN
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 2 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 22 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว)
พื้นที่ป่า : 765,234.10 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น)
รหัสไปรษณีย์ : 40000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043 236 882


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ