จังหวัดอุบลราชธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดอุบลราชธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดอุบลราชธานี มี 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,704 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. อำเภอศรีเมืองใหม่
3. อำเภอโขงเจียม
4. อำเภอเขื่องใน
5. อำเภอเขมราฐ
6. อำเภอเดชอุดม
7. อำเภอนาจะหลวย
8. อำเภอน้ำยืน
9. อำเภอบุณฑริก
10. อำเภอตระการพืชผล
11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
12. อำเภอม่วงสามสิบ
13. อำเภอวารินชำราบ
14. อำเภอพิบูลมังสาหาร
15. อำเภอตาลสุม
16. อำเภอโพธิ์ไทร
17. อำเภอสำโรง
18. อำเภอดอนมดแดง
19. อำเภอสิรินธร
20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
21. อำเภอนาเยีย
22. อำเภอนาตาล
23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
25. อำเภอน้ำขุ่น

พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง)
ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้

1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี มี 12 ตำบล 155 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลหัวเรือ
 • ตำบลหนองขอน
 • ตำบลปทุม
 • ตำบลขามใหญ่
 • ตำบลแจระแม
 • ตำบลหนองบ่อ
 • ตำบลไร่น้อย
 • ตำบลกระโสบ
 • ตำบลกุดลาด
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลปะอาว
2. อำเภอศรีเมืองใหม่ มี 11 ตำบล 122 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาคำ
 • ตำบลแก้งกอก
 • ตำบลเอือดใหญ่
 • ตำบลวาริน
 • ตำบลลาดควาย
 • ตำบลสงยาง
 • ตำบลตะบ่าย
 • ตำบลคำไหล
 • ตำบลหนามแท่ง
 • ตำบลนาเลิน
 • ตำบลดอนใหญ่
3. อำเภอโขงเจียม มี 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลโขงเจียม
 • ตำบลห้วยยาง
 • ตำบลนาโพธิ์กลาง
 • ตำบลหนองแสงใหญ่
 • ตำบลห้วยไผ่
4. อำเภอเขื่องใน มี 18 ตำบล 183 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขื่องใน
 • ตำบลสร้างถ่อ
 • ตำบลค้อทอง
 • ตำบลก่อเอ้
 • ตำบลหัวดอน
 • ตำบลชีทวน
 • ตำบลท่าไห
 • ตำบลนาคำใหญ่
 • ตำบลแดงหม้อ
 • ตำบลธาตุน้อย
 • ตำบลบ้านไทย
 • ตำบลบ้านกอก
 • ตำบลกลางใหญ่
 • ตำบลโนนรัง
 • ตำบลยางขี้นก
 • ตำบลศรีสุข
 • ตำบลสหธาตุ
 • ตำบลหนองเหล่า
5. อำเภอเขมราฐ มี 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขมราฐ
 • ตำบลขามป้อม
 • ตำบลเจียด
 • ตำบลหนองผือ
 • ตำบลนาแวง
 • ตำบลแก้งเหนือ
 • ตำบลหนองนกทา
 • ตำบลหนองสิม
 • ตำบลหัวนา
6. อำเภอเดชอุดม มี 16 ตำบล 240 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองเดช
 • ตำบลนาส่วง
 • ตำบลนาเจริญ
 • ตำบลทุ่งเทิง
 • ตำบลสมสะอาด
 • ตำบลกุดประทาย
 • ตำบลตบหู
 • ตำบลกลาง
 • ตำบลแก้ง
 • ตำบลท่าโพธิ์ศรี
 • ตำบลบัวงาม
 • ตำบลคำครั่ง
 • ตำบลนากระแซง
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลป่าโมง
 • ตำบลโนนสมบูรณ์
7. อำเภอนาจะหลวย มี 6 ตำบล 78 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาจะหลวย
 • ตำบลโนนสมบูรณ์
 • ตำบลพรสวรรค์
 • ตำบลบ้านตูม
 • ตำบลโสกแสง
 • ตำบลโนนสวรรค์
8. อำเภอน้ำยืน มี 7 ตำบล 101 หมู่บ้าน
 • ตำบลโซง
 • ตำบลยาง
 • ตำบลโดมประดิษฐ์
 • ตำบลบุเปือย
 • ตำบลสีวิเชียร
 • ตำบลยางใหญ่
 • ตำบลเก่าขาม
9. อำเภอบุณฑริก มี 8 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลห้วยข่า
 • ตำบลคอแลน
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลหนองสะโน
 • ตำบลโนนค้อ
 • ตำบลบัวงาม
 • ตำบลบ้านแมด
10. อำเภอตระการพืชผล มี 23 ตำบล 234 หมู่บ้าน
 • ตำบลตระการพืชผล
 • ตำบลกระเดียน
 • ตำบลเกษม
 • ตำบลกุศกร
 • ตำบลขามเปี้ย
 • ตำบลคอนสาย
 • ตำบลโคกจาน
 • ตำบลนาพิน
 • ตำบลนาสะไม
 • ตำบลโนนกุง
 • ตำบลขุหลุ
 • ตำบลตากแดด
 • ตำบลไหล่ทุ่ง
 • ตำบลเป้า
 • ตำบลเซเป็ด
 • ตำบลสะพือ
 • ตำบลหนองเต่า
 • ตำบลถ้ำแข้
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
 • ตำบลกุดยาลวน
 • ตำบลบ้านแดง
 • ตำบลคำเจริญ
11. อำเภอกุดข้าวปุ้น มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน
 • ตำบลข้าวปุ้น
 • ตำบลโนนสวาง
 • ตำบลแก่งเค็ง
 • ตำบลกาบิน
 • ตำบลหนองทันน้ำ
12. อำเภอม่วงสามสิบ มี 14 ตำบล 158 หมู่บ้าน
 • ตำบลม่วงสามสิบ
 • ตำบลเหล่าบก
 • ตำบลดุมใหญ่
 • ตำบลหนองช้างใหญ่
 • ตำบลหนองเมือง
 • ตำบลเตย
 • ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
 • ตำบลหนองไข่นก
 • ตำบลหนองเหล่า
 • ตำบลหนองฮาง
 • ตำบลยางโยภาพ
 • ตำบลไผ่ใหญ่
 • ตำบลนาเลิง
 • ตำบลโพนแพง
13. อำเภอวารินชำราบ มี 16 ตำบล 190 หมู่บ้าน
 • ตำบลวารินชำราบ
 • ตำบลธาตุ
 • ตำบลท่าลาด
 • ตำบลโนนโหนน
 • ตำบลคูเมือง
 • ตำบลสระสมิง
 • ตำบลคำน้ำแซบ
 • ตำบลบุ่งหวาย
 • ตำบลคำขวาง
 • ตำบลโพธิ์ใหญ่
 • ตำบลแสนสุข
 • ตำบลหนองกินเพล
 • ตำบลโนนผึ้ง
 • ตำบลเมืองศรีไค
 • ตำบลห้วยขะยุง
 • ตำบลบุ่งไหม
14. อำเภอพิบูลมังสาหาร มี 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน
 • ตำบลพิบูล
 • ตำบลกุดชมภู
 • ตำบลดอนจิก
 • ตำบลทรายมูล
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลโนนกลาง
 • ตำบลโพธิ์ไทร
 • ตำบลโพธิ์ศรี
 • ตำบลระเว
 • ตำบลไร่ใต้
 • ตำบลหนองบัวฮี
 • ตำบลอ่างศิลา
 • ตำบลโนนกาหลง
 • ตำบลบ้านแขม
15. อำเภอตาลสุม มี 6 ตำบล 59 หมู่บ้าน
 • ตำบลตาลสุม
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลจิกเทิง
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลนาคาย
 • ตำบลคำหว้า
16. อำเภอโพธิ์ไทร มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธิ์ไทร
 • ตำบลม่วงใหญ่
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลสองคอน
 • ตำบลสารภี
 • ตำบลเหล่างาม
17. อำเภอสำโรง มี 9 ตำบล 108 หมู่บ้าน
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลโคกก่อง
 • ตำบลหนองไฮ
 • ตำบลค้อน้อย
 • ตำบลโนนกาเล็น
 • ตำบลโคกสว่าง
 • ตำบลโนนกลาง
 • ตำบลบอน
 • ตำบลขามป้อม
18. อำเภอดอนมดแดง มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอนมดแดง
 • ตำบลเหล่าแดง
 • ตำบลท่าเมือง
 • ตำบลคำไฮใหญ่
19. อำเภอสิรินธร มี 6 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลคันไร่
 • ตำบลช่องเม็ก
 • ตำบลโนนก่อ
 • ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 • ตำบลฝางคำ
 • ตำบลคำเขื่อนแก้ว
20. อำเภอทุ่งศรีอุดม มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองอ้ม
 • ตำบลนาเกษม
 • ตำบลกุดเรือ
 • ตำบลโคกชำแระ
 • ตำบลนาห่อม
21. อำเภอนาเยีย มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาเยีย
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลนาเรือง
22. อำเภอนาตาล มี 4 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาตาล
 • ตำบลพะลาน
 • ตำบลกองโพน
 • ตำบลพังเคน
23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก มี 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 • ตำบลเหล่าเสือโก้ก
 • ตำบลโพนเมือง
 • ตำบลแพงใหญ่
 • ตำบลหนองบก
24. อำเภอสว่างวีระวงศ์ มี 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลแก่งโดม
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลบุ่งมะแลง
 • ตำบลสว่าง
25. อำเภอน้ำขุ่น มี 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน

 • ตำบลตาเกา
 • ตำบลไพบูลย์
 • ตำบลขี้เหล็ก
 • ตำบลโคกสะอาด

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
 1. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 2. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 3. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาอุบลราชธานี
 • ห้างโลตัส สาขาอุบลราชธานี
 • ห้างโลตัส สาขาวารินชำราบ
 • ห้างโลตัส สาขาเดชอุดม
 • ห้างโลตัส สาขาตระการพืชผล
 • ห้างโลตัส สาขาพิบูลมังสาหาร
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวารินชำราบ
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน้ำยืน
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิบูลมังสาหาร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาวารินชำราบ


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี

เกร็ดความรู้จังหวัดอุบลราชธานี
ภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 15,774 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,869,608 คน (31 ธันวาคม 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 118.52 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นยางนา
อักษรย่อ : อบ, UBN
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานน้ำตกผาหลวง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 50 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 2 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 1,744,364.99 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี)
รหัสไปรษณีย์ : 34000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045 254 539


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ