จังหวัดลำปาง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดลำปาง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดลำปาง มี 13 อำเภอ 100 ตำบล 855 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดลำปาง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองลำปาง
2. อำเภอห้างฉัตร
3. อำเภอเสริมงาม
4. อำเภอสบปราบ
5. อำเภอวังเหนือ
6. อำเภอแม่เมาะ
7. อำเภอแม่พริก
8. อำเภอแม่ทะ
9. อำเภอเมืองปาน
10. อำเภอเถิน
11. อำเภอแจ้ห่ม
12. อำเภองาว
13. อำเภอเกาะคา


พระธาตุลำปางหลวง
ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดลำปาง


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดลำปาง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองลำปาง มี 19 ตำบล 179 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียงเหนือ
 • ตำบลสวนดอก
 • ตำบลหัวเวียง
 • ตำบลสบตุ๋ย
 • ตำบลกล้วยแพะ
 • ตำบลปงแสนทอง
 • ตำบลพิชัย
 • ตำบลบ่อแฮ้ว
 • ตำบลต้นธงชัย
 • ตำบลบุญนาคพัฒนา
 • ตำบลพระบาท
 • ตำบลนิคมพัฒนา
 • ตำบลชมพู
 • ตำบลบ้านค่า
 • ตำบลบ้านแลง
 • ตำบลบ้านเป้า
 • ตำบลบ้านเสด็จ
 • ตำบลบ้านเอื้อม
 • ตำบลทุ่งฝาย
2. อำเภอห้างฉัตร มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้างฉัตร
 • ตำบลปงยางคก
 • ตำบลเมืองยาว
 • ตำบลเวียงตาล
 • ตำบลวอแก้ว
 • ตำบลหนองหล่ม
 • ตำบลแม่สัน
3. อำเภอเสริมงาม มี 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งงาม
 • ตำบลเสริมขวา
 • ตำบลเสริมซ้าย
 • ตำบลเสริมกลาง
4. อำเภอสบปราบ มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลสบปราบ
 • ตำบลแม่กัวะ
 • ตำบลนายาง
 • ตำบลสมัย
5. อำเภอวังเหนือ มี 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังเหนือ
 • ตำบลวังใต้
 • ตำบลวังซ้าย
 • ตำบลวังแก้ว
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลวังทรายคำ
 • ตำบลทุ่งฮั้ว
 • ตำบลร่องเคาะ
6. อำเภอแม่เมาะ มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่เมาะ
 • ตำบลจางเหนือ
 • ตำบลบ้านดง
 • ตำบลสบป้าด
 • ตำบลนาสัก
7. อำเภอแม่พริก มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่พริก
 • ตำบลพระบาทวังตวง
 • ตำบลแม่ปุ
 • ตำบลผาปัง
8. อำเภอแม่ทะ มี 10 ตำบล 95 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่ทะ
 • ตำบลป่าตัน
 • ตำบลนาครัว
 • ตำบลน้ำโจ้
 • ตำบลสันดอนแก้ว
 • ตำบลบ้านกิ่ว
 • ตำบลหัวเสือ
 • ตำบลบ้านบอม
 • ตำบลวังเงิน
 • ตำบลดอนไฟ
9. อำเภอเมืองปาน มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองปาน
 • ตำบลแจ้ซ้อน
 • ตำบลบ้านขอ
 • ตำบลหัวเมือง
 • ตำบลทุ่งกว๋าว
10. อำเภอเถิน มี 8 ตำบล 95 หมู่บ้าน
 • ตำบลเถินบุรี
 • ตำบลล้อมแรด
 • ตำบลเวียงมอก
 • ตำบลแม่มอก
 • ตำบลแม่วะ
 • ตำบลแม่ถอด
 • ตำบลแม่ปะ
 • ตำบลนาโป่ง
11. อำเภอแจ้ห่ม มี 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลแจ้ห่ม
 • ตำบลทุ่งผึ้ง
 • ตำบลบ้านสา
 • ตำบลวิเชตนคร
 • ตำบลปงดอน
 • ตำบลเมืองมาย
 • ตำบลแม่สุก
12. อำเภองาว มี 10 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลหลวงเหนือ
 • ตำบลหลวงใต้
 • ตำบลแม่ตีบ
 • ตำบลบ้านโป่ง
 • ตำบลบ้านหวด
 • ตำบลบ้านร้อง
 • ตำบลบ้านแหง
 • ตำบลปงเตา
 • ตำบลบ้านอ้อน
 • ตำบลนาแก
13. อำเภอเกาะคา มี 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน

 • ตำบลเกาะคา
 • ตำบลลำปางหลวง
 • ตำบลท่าผา
 • ตำบลนาแก้ว
 • ตำบลศาลา
 • ตำบลไหล่หิน
 • ตำบลวังพร้าว
 • ตำบลนาแส่ง
 • ตำบลใหม่พัฒนา

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 • อุทยานแห่งชาติดอยจง
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
 • อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือโยนก
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดลำปาง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
 • วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล ลำปาง
 • ห้างโลตัส สาขาลำปาง
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาลำปาง
 • ห้างเสรีสรรพสินค้า


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดลำปาง


เกร็ดความรู้จังหวัดลำปาง

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 12,533.961 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 711,478 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 56.76 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกธรรมรักษา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกระเชา
อักษรย่อ : ลป, LPG
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 33 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 3 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 2 แห่ง
พื้นที่ป่า : 5,455,211.22 ไร่ (69.89% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานลำปาง)
รหัสไปรษณีย์ : 52000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054 265 014


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ