จังหวัดสุโขทัย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสุโขทัย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสุโขทัย มี 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน


อำเภอของจังหวัด
สุโขทัย มีดังนี้

1. อำเภอเมืองสุโขทัย
2. อำเภอสวรรคโลก
3. อำเภอศรีสำโรง
4. อำเภอศรีสัชนาลัย
5. อำเภอศรีนคร
6. อำเภอบ้านด่านลานหอย
7. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
8. อำเภอคีรีมาศ
9. อำเภอกงไกรลาศ



พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสุโขทัย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุโขทัย มี 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน

 • ตำบลธานี
 • ตำบลเมืองเก่า
 • ตำบลบ้านสวน
 • ตำบลบ้านกล้วย
 • ตำบลวังทองแดง
 • ตำบลปากแคว
 • ตำบลปากพระ
 • ตำบลยางซ้าย
 • ตำบลตาลเตี้ย
 • ตำบลบ้านหลุม

2. อำเภอสวรรคโลก มี 14 ตำบล 117 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองสวรรคโลก
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลป่ากุมเกาะ
 • ตำบลคลองยาง
 • ตำบลเมืองบางขลัง
 • ตำบลหนองกลับ
 • ตำบลคลองกระจง
 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลวังพิณพาทย์
 • ตำบลท่าทอง
 • ตำบลวังไม้ขอน
 • ตำบลนาทุ่ง
 • ตำบลเมืองบางยม
 • ตำบลย่านยาว
3. อำเภอศรีสำโรง มี 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองตาล
 • ตำบลวังลึก
 • ตำบลสามเรือน
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลราวต้นจันทร์
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลวังใหญ่
 • ตำบลนาขุนไกร
 • ตำบลบ้านซ่าน
 • ตำบลเกาะตาเลี้ยง
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลทับผึ้ง
 • ตำบลวัดเกาะ
4. อำเภอศรีสัชนาลัย มี 11 ตำบล 148 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีสัชนาลัย
 • ตำบลหาดเสี้ยว
 • ตำบลท่าชัย
 • ตำบลหนองอ้อ
 • ตำบลป่างิ้ว
 • ตำบลสารจิตร
 • ตำบลแม่สำ
 • ตำบลบ้านแก่ง
 • ตำบลแม่สิน
 • ตำบลดงคู่
 • ตำบลบ้านตึก
5. อำเภอศรีนคร มี 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีนคร
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลนครเดิฐ
 • ตำบลคลองมะพลับ
 • ตำบลน้ำขุม
6. อำเภอบ้านด่านลานหอย มี 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลลานหอย
 • ตำบลบ้านด่าน
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลวังตะคร้อ
 • ตำบลวังลึก
 • ตำบลหนองหญ้าปล้อง
 • ตำบลวังน้ำขาว
7. อำเภอทุ่งเสลี่ยม มี 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งเสลี่ยม
 • ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
 • ตำบลกลางดง
 • ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
 • ตำบลไทยชนะศึก
8. อำเภอคีรีมาศ มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีคีรีมาศ
 • ตำบลโตนด
 • ตำบลทุ่งยางเมือง
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลบ้านน้ำพุ
 • ตำบลบ้านป้อม
 • ตำบลหนองกระดิ่ง
 • ตำบลสามพวง
 • ตำบลนาเชิงคีรี
 • ตำบลหนองจิก
9. อำเภอกงไกรลาศ มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน

 • ตำบลกง
 • ตำบลบ้านกร่าง
 • ตำบลป่าแฝก
 • ตำบลไกรนอก
 • ตำบลไกรกลาง
 • ตำบลไกรใน
 • ตำบลดงเดือย
 • ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
 • ตำบลกกแรต
 • ตำบลหนองตูม
 • ตำบลท่าฉนวน

อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 • อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
 • ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสุโขทัย



ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสุโขทัย


เกร็ดความรู้จังหวัดสุโขทัย

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 6,596.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 581,652 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 88.18 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตาล
อักษรย่อ : สท, STI
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 12 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม)
พื้นที่ป่า : 1,232,787.67 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 2 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงและสวรรควรนายก)
อุทยานประวัติศาสตร์ : 2 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย)
มรดกโลก : 1 แห่ง (เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร)
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานสุโขทัย)
รหัสไปรษณีย์ : 64000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055 611 619


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ