จังหวัดแพร่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดแพร่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดแพร่ มี 8 อำเภอ 78 ตำบล 645 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดแพร่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองแพร่
2. อำเภอเด่นชัย
3. อำเภอร้องกวาง
4. อำเภอลอง
5. อำเภอวังชิ้น
6. อำเภอสอง
7. อำเภอสูงเม่น
8. อำเภอหนองม่วงไข่


พระธาตุช่อแฮ ศาสนาสถานสำคัญของจังหวัดแพร่

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดแพร่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองแพร่ มี 20 ตำบล 158 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเวียง
 • ตำบลช่อแฮ
 • ตำบลทุ่งโฮ้ง
 • ตำบลแม่หล่าย
 • ตำบลป่าแมต
 • ตำบลแม่คำมี
 • ตำบลบ้านถิ่น
 • ตำบลสวนเขื่อน
 • ตำบลวังหงส์
 • ตำบลทุ่งกวาว
 • ตำบลนาจักร
 • ตำบลกาญจนา
 • ตำบลน้ำชำ
 • ตำบลร่องฟอง
 • ตำบลป่าแดง
 • ตำบลแม่ยม
 • ตำบลเหมืองหม้อ
 • ตำบลห้วยม้า
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลวังธง
2. อำเภอเด่นชัย มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลเด่นชัย
 • ตำบลแม่จั๊วะ
 • ตำบลปงป่าหวาย
 • ตำบลไทรย้อย
 • ตำบลห้วยไร่
3. อำเภอร้องกวาง มี 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลร้องกวาง
 • ตำบลบ้านเวียง
 • ตำบลร้องเข็ม
 • ตำบลแม่ยางร้อง
 • ตำบลน้ำเลา
 • ตำบลแม่ทราย
 • ตำบลทุ่งศรี
 • ตำบลห้วยโรง
 • ตำบลแม่ยางตาล
 • ตำบลไผ่โทน
 • ตำบลแม่ยางฮ่อ
4. อำเภอลอง มี 9 ตำบล 93 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยอ้อ
 • ตำบลบ้านปิน
 • ตำบลแม่ปาน
 • ตำบลเวียงต้า
 • ตำบลปากกาง
 • ตำบลต้าผามอก
 • ตำบลบ่อเหล็กลอง
 • ตำบลทุ่งแล้ง
 • ตำบลหัวทุ่ง
5. อำเภอวังชิ้น มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังชิ้น
 • ตำบลแม่พุง
 • ตำบลสรอย
 • ตำบลป่าสัก
 • ตำบลแม่ป้าก
 • ตำบลแม่เกิ๋ง
 • ตำบลนาพูน
6. อำเภอสอง มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านหนุน
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลห้วยหม้าย
 • ตำบลหัวเมือง
 • ตำบลเตาปูน
 • ตำบลทุ่งน้าว
 • ตำบลแดนชุมพล
 • ตำบลสะเอียบ
7. อำเภอสูงเม่น มี 12 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลสูงเม่น
 • ตำบลพระหลวง
 • ตำบลน้ำชำ
 • ตำบลเวียงทอง
 • ตำบลหัวฝาย
 • ตำบลสบสาย
 • ตำบลดอนมูล
 • ตำบลร่องกาศ
 • ตำบลบ้านเหล่า
 • ตำบลบ้านกาศ
 • ตำบลบ้านปง
 • ตำบลบ้านกวาง
8. อำเภอหนองม่วงไข่ มี 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองม่วงไข่
 • ตำบลตำหนักธรรม
 • ตำบลแม่คำมี
 • ตำบลทุ่งแค้ว
 • ตำบลวังหลวง
 • ตำบลน้ำรัด
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
 • อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 • อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
 • วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดแพร่
 • วิทยาลัยชุมชนแพร่

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาแพร่
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาแพร่


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดแพร่

เกร็ดความรู้จังหวัดแพร่

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 6,538.598 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 426,331 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 65.20 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกยมหิน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นยมหิน
อักษรย่อ : พร, PRE
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานผาหลักหมื่น)

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 523 422


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ