จังหวัดนครสวรรค์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครสวรรค์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครสวรรค์ มี 15 อำเภอ 130 ตำบล 1,328 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. อำเภอหนองบัว
3. อำเภอลาดยาว
4. อำเภอแม่วงก์
5. อำเภอแม่เปิน
6. อำเภอไพศาลี
7. อำเภอพยุหะคีรี
8. อำเภอบรรพตพิสัย
9. อำเภอท่าตะโก
10. อำเภอตาคลี
11. อำเภอตากฟ้า
12. อำเภอชุมแสง
13. อำเภอชุมตาบง
14. อำเภอโกรกพระ
15. อำเภอเก้าเลี้ยว


"พาสาน" จุดเริ่มต้นแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญ
ของเมืองปากน้ำโพและจังหวัดนครสวรรค์
เครดิตภาพ : เว็บไซต์เภพาเที่ยว (https://www.phephatiew.com)


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครสวรรค์ มี 17 ตำบล 177 หมู่บ้าน

 • ตำบลปากน้ำโพ
 • ตำบลบึงเสนาท
 • ตำบลกลางแดด
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลเกรียงไกร
 • ตำบลหนองกระโดน
 • ตำบลแควใหญ่
 • ตำบลหนองกรด
 • ตำบลตะเคียนเลื่อน
 • ตำบลวัดไทรย์
 • ตำบลนครสวรรค์ตก
 • ตำบลนครสวรรค์ออก
 • ตำบลบ้านมะเกลือ
 • ตำบลบางพระหลวง
 • ตำบลพระนอน
 • ตำบลบางม่วง
 • ตำบลบ้านแก่ง
2. อำเภอหนองบัว มี 9 ตำบล 107 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลวังบ่อ
 • ตำบลหนองกลับ
 • ตำบลทุ่งทอง
 • ตำบลธารทหาร
 • ตำบลห้วยใหญ่
 • ตำบลห้วยร่วม
 • ตำบลห้วยถั่วเหนือ
 • ตำบลห้วยถั่วใต้
3. อำเภอลาดยาว มี 12 ตำบล 149 หมู่บ้าน
 • ตำบลลาดยาว
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลห้วยน้ำหอม
 • ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 • ตำบลวังม้า
 • ตำบลเนินขี้เหล็ก
 • ตำบลวังเมือง
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลสร้อยละคร
 • ตำบลหนองนมวัว
 • ตำบลมาบแก
 • ตำบลหนองยาว
4. อำเภอแม่วงก์ มี 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่วงก์
 • ตำบลแม่เล่ย์
 • ตำบลเขาชนกัน
 • ตำบลวังซ่าน
5. อำเภอแม่เปิน มี 1 ตำบล 24 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่เปิน
6. อำเภอไพศาลี มี 8 ตำบล 101 หมู่บ้าน
 • ตำบลไพศาลี
 • ตำบลวังข่อย
 • ตำบลสำโรงชัย
 • ตำบลนาขอม
 • ตำบลโคกเดื่อ
 • ตำบลตะคร้อ
 • ตำบลวังน้ำลัด
 • ตำบลโพธิ์ประสาท
7. อำเภอพยุหะคีรี มี 11 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 • ตำบลพยุหะ
 • ตำบลสระทะเล
 • ตำบลเนินมะกอก
 • ตำบลเขากะลา
 • ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
 • ตำบลน้ำทรง
 • ตำบลม่วงหัก
 • ตำบลท่าน้ำอ้อย
 • ตำบลยางขาว
 • ตำบลเขาทอง
 • ตำบลย่านมัทรี
8. อำเภอบรรพตพิสัย มี 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่างิ้ว
 • ตำบลบึงปลาทู
 • ตำบลบางตาหงาย
 • ตำบลเจริญผล
 • ตำบลหูกวาง
 • ตำบลหนองตางู
 • ตำบลอ่างทอง
 • ตำบลหนองกรด
 • ตำบลบ้านแดน
 • ตำบลด่านช้าง
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลตาสัง
 • ตำบลตาขีด
9. อำเภอท่าตะโก มี 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าตะโก
 • ตำบลพนมเศษ
 • ตำบลพนมรอก
 • ตำบลวังใหญ่
 • ตำบลหัวถนน
 • ตำบลทำนบ
 • ตำบลสายลำโพง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลดอนคา
 • ตำบลวังมหากร
10. อำเภอตาคลี มี 10 ตำบล 125 หมู่บ้าน
 • ตำบลตาคลี
 • ตำบลหนองโพ
 • ตำบลช่องแค
 • ตำบลหนองหม้อ
 • ตำบลจันเสน
 • ตำบลสร้อยทอง
 • ตำบลห้วยหอม
 • ตำบลพรหมนิมิต
 • ตำบลลาดทิพรส
 • ตำบลหัวหวาย
11. อำเภอตากฟ้า มี 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน
 • ตำบลตากฟ้า
 • ตำบลเขาชายธง
 • ตำบลลำพยนต์
 • ตำบลอุดมธัญญา
 • ตำบลสุขสำราญ
 • ตำบลพุนกยูง
 • ตำบลหนองพิกุล
12. อำเภอชุมแสง มี 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลทับกฤช
 • ตำบลทับกฤชใต้
 • ตำบลฆะมัง
 • ตำบลพิกุล
 • ตำบลไผ่สิงห์
 • ตำบลเกยไชย
 • ตำบลโคกหม้อ
 • ตำบลท่าไม้
 • ตำบลพันลาน
 • ตำบลหนองกระเจา
 • ตำบลบางเคียน
13. อำเภอชุมตาบง มี 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน
 • ตำบลชุมตาบง
 • ตำบลปางสวรรค์
14. อำเภอโกรกพระ มี 9 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลโกรกพระ
 • ตำบลหาดสูง
 • ตำบลยางตาล
 • ตำบลเนินศาลา
 • ตำบลบางมะฝ่อ
 • ตำบลเนินกว้าว
 • ตำบลบางประมุง
 • ตำบลศาลาแดง
 • ตำบลนากลาง
15. อำเภอเก้าเลี้ยว มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลเก้าเลี้ยว
 • ตำบลเขาดิน
 • ตำบลมหาโพธิ
 • ตำบลหัวดง
 • ตำบลหนองเต่า

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • สยามแม็คโคร สาขานครสวรรค์
 • ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์พลาซ่า
 • ห้างวิถีเทพสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขานครสวรรค์
 • ห้างโลตัส เดอะวอล์ก
 • ห้างโลตัส สาขาตาคลี
 • ห้างโลตัส สาขาลาดยาว
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามาตุลี
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาท่าตะโก
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองบัว
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดยาว

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์

เกร็ดความรู้จังหวัดนครสวรรค์

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 9,597.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,021,883 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 106.47 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด :  เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสลา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเสลา
อักษรย่อ : นว, NSN
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
วนอุทยาน : 2 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056 227 001


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ