วนอุทยานในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... วนอุทยานในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
วนอุทยานในประเทศไทย มี 91 แห่ง เนื้อที่รวม 657,398 ไร่

รายชื่อวนอุทยานในประเทศไทย มีดังนี้
1. วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

2. วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง

3. วนอุทยานถ้ำเขาน้อย

4. วนอุทยานพระแท่นดงรัง

5. วนอุทยานพุม่วง

6. วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ

7. วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดสตูล
 • พื้นที่ : 2,420 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

8. วนอุทยานน้ำตกพ่าน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
 • พื้นที่ : 2,009 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

9. วนอุทยานน้ำตกรามัญ

10. วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
 • พื้นที่ : 324 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

11. วนอุทยานสระนางมโนราห์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพังงา
 • พื้นที่ : 235 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

12. วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

13. วนอุทยานควนเขาวัง

14. วนอุทยานโกสัมพี

15. วนอุทยานชีหลง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม
 • พื้นที่ : 129 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

16. วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 8,018 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

17. วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง

18. วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 1,678 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

19. วนอุทยานผางาม

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 13,268 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

20. วนอุทยานภูแฝก

21. วนอุทยานภูบ่อบิด

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 8,115 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

22. วนอุทยานภูผาล้อม

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 6,656 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

23. วนอุทยานน้ำตกตาดสูง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
 • พื้นที่ : 4,098 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

24. วนอุทยานภูพระ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
 • พื้นที่ : 9,757 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

25. วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดขอนแก่น
 • พื้นที่ : 4,780 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

26. วนอุทยานหริรักษ์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 4,024 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

27. วนอุทยานดงบังอี่

28. วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

29. วนอุทยานป่าสนหนองคู

30. วนอุทยานพนมสวาย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดสุรินทร์
 • พื้นที่ : 2,371 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

31. วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

32. วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (ธารงาม)

33. วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

34. วนอุทยานบัวบาน

35. วนอุทยานภูเขาสวนกวาง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
 • พื้นที่ : 22,486 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

36. วนอุทยานภูผาแด่น

37. วนอุทยานวังสามหมอ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
 • พื้นที่ : 2,081 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

38. วนอุทยานบึงสามพัน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 3,033 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

39. วนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน

40. วนอุทยานเขารัง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 33,748 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

41. วนอุทยานดงเจริญ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 9,549 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

42. วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พื้นที่ : 12,249 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

43. วนอุทยานวังท่าดี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 13,266 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

44. วนอุทยานห้วยน้ำลี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พื้นที่ : 3,835 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

45. วนอุทยานเขาหลวง

46. วนอุทยานถ้ำเขาวง

47. วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดนครสวรรค์
 • พื้นที่ : 7,341 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

48. วนอุทยานนครไชยบวร

49. วนอุทยานห้วยคต

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุทัยธานี
 • พื้นที่ : 12,903 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

50. วนอุทยานแพะเมืองผี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 212 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

51. วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 361 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

52. วนอุทยานถ้ำผาตูบ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดน่าน
 • พื้นที่ : 748 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

53. วนอุทยานผาหลักหมื่น

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 5,567 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

54. วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 2,701 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

55. วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 3,903 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

56. วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง

57. วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 1,729 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

58. วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ

59. วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 7,721 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

60. วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 4,090 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

61. วนอุทยานถ้ำผาแล

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,418 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

62. วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 3,679 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

63. วนอุทยานน้ำตกตาดควัน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,448 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

64. วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 1,936 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

65. วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพะเยา
 • พื้นที่ : 3,740 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

66. วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 3,396 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

67. วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,569 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

68. วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,933 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

69. วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 3,388 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

70. วนอุทยานพญาพิภักดิ์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 7,715 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

71. วนอุทยานร่องคำหลวง

72. วนอุทยานสันผาพญาไพร

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 1,909 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

73. วนอุทยานห้วยทรายมาน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 7,760 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

74. วนอุทยานห้วยน้ำข้าง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 13,992 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

75. วนอุทยานดอยเวียงแก้ว

76. วนอุทยานเขาตาม่องลาย

77. วนอุทยานเขานางพันธุรัต

78. วนอุทยานชะอำ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบุรี
 • พื้นที่ : 338 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

79. วนอุทยานท้าวโกษา

 • ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ : 198 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

80. วนอุทยานปราณบุรี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ : 919 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

81. วนอุทยานห้วยน้ำซับ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ : 2,160 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

82. วนอุทยานแก้วโกมล

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 214 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

83. วนอุทยานไม้สักใหญ่

84. วนอุทยานถ้ำธาราลอด

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 2,376 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

85. วนอุทยานทุ่งบัวตอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 3,456 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

86. วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 1,232 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

87. วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 6,674 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

88. วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 5,567 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

89. วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 9,393 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

90. วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 2,538 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

91. วนอุทยานผาหินตั้ง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 3,901 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

แหล่งข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วนอุทยานน้ำตกกำเปาะ จังหวัดชุมพร

วนอุทยาน (Forest Park) หมายถึง ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม เช่น มีน้ำตก ถ้ำ และทางราชการได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่งสถานที่และทิวทัศน์ให้สะดวกและสวยงาม เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ปัจจุบันประเทศไทยมีวนอุทยานทั้งหมด 91 แห่ง มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 657,398 ไร่

วนอุทยานในประเทศไทยแยกรายจังหวัด มีดังนี้

 • จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 แห่ง
 • จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง
 • จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดเชียงราย 15 แห่ง
 • จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
 • จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดตรัง 2 แห่ง
 • จังหวัดตาก 4 แห่ง
 • จังหวัดนครสวรรค์ 2 แห่ง
 • จังหวัดน่าน 1 แห่ง
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 แห่ง
 • จังหวัดพะเยา 2 แห่ง
 • จังหวัดพังงา 2 แห่ง
 • จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบุรี 2 แห่ง
 • จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
 • จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
 • จังหวัดมหาสารคาม 2 แห่ง
 • จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 แห่ง
 • จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดลำพูน 1 แห่ง
 • จังหวัดเลย 6 แห่ง
 • จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
 • จังหวัดสตูล 1 แห่ง
 • จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
 • จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง
 • จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
 • จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 แห่ง
 • จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง
 • จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
 • จังหวัดอุดรธานี 3 แห่ง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ 2 แห่งอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ