จังหวัดจังหวัดเชียงราย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดจังหวัดเชียงราย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดเชียงราย มี 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,753 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงราย
2. อำเภอขุนตาล
3. อำเภอเชียงของ
4. อำเภอเชียงแสน
5. อำเภอดอยหลวง
6. อำเภอเทิง
7. อำเภอป่าแดด
8. อำเภอพญาเม็งราย
9. อำเภอพาน
10. อำเภอแม่จัน
11. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
12. อำเภอแม่ลาว
13. อำเภอแม่สรวย
14. อำเภอแม่สาย
15. อำเภอเวียงแก่น
16. อำเภอเวียงชัย
17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
18. อำเภอเวียงป่าเป้า


วัดร่องขุ่น ศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเชียงราย มี 16 ตำบล 257 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียง
 • ตำบลรอบเวียง
 • ตำบลห้วยสัก
 • ตำบลบ้านดู่
 • ตำบลท่าสุด
 • ตำบลนางแล
 • ตำบลดอยฮาง
 • ตำบลแม่ข้าวต้ม
 • ตำบลท่าสาย
 • ตำบลแม่ยาว
 • ตำบลป่าอ้อดอนชัย
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลดอยลาน
 • ตำบลแม่กรณ์
 • ตำบลริมกก
 • ตำบลห้วยชมภู

2. อำเภอขุนตาล มี 3 ตำบล 55 หมู่บ้าน

 • ตำบลต้า
 • ตำบลป่าตาล
 • ตำบลยางฮอม
3. อำเภอเชียงของ มี 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลริมโขง
 • ตำบลบุญเรือง
 • ตำบลศรีดอนชัย
 • ตำบลครึ่ง
 • ตำบลห้วยซ้อ
 • ตำบลสถาน
4. อำเภอเชียงแสน มี 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลป่าสัก
 • ตำบลบ้านแซว
 • ตำบลศรีดอนมูล
 • ตำบลแม่เงิน
 • ตำบลโยนก
5. อำเภอดอยหลวง มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
 • ตำบลปงน้อย
 • ตำบลโชคชัย
 • ตำบลหนองป่าก่อ
6. อำเภอเทิง มี 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลงิ้ว
 • ตำบลหนองแรด
 • ตำบลปล้อง
 • ตำบลศรีดอนไชย
 • ตำบลแม่ลอย
 • ตำบลสันทรายงาม
 • ตำบลเชียงเคี่ยน
 • ตำบลหงาว
 • ตำบลตับเต่า
7. อำเภอป่าแดด มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลป่าแงะ
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลศรีโพธิ์เงิน
 • ตำบลสันมะค่า
8. อำเภอพญาเม็งราย มี 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน
 • ตำบลเม็งราย
 • ตำบลไม้ยา
 • ตำบลแม่เปา
 • ตำบลตาดควัน
 • ตำบลแม่ต๋ำ
9. อำเภอพาน มี 15 ตำบล 231 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองพาน
 • ตำบลสันมะเค็ด
 • ตำบลแม่อ้อ
 • ตำบลทานตะวัน
 • ตำบลธารทอง
 • ตำบลเวียงห้าว
 • ตำบลสันติสุข
 • ตำบลแม่เย็น
 • ตำบลดอยงาม
 • ตำบลสันกลาง
 • ตำบลหัวง้ม
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลเจริญเมือง
 • ตำบลม่วงคำ
 • ตำบลป่าหุ่ง
10. อำเภอแม่จัน มี 11 ตำบล 139 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่จัน
 • ตำบลจันจว้า
 • ตำบลจันจว้าใต้
 • ตำบลป่าตึง
 • ตำบลท่าข้าวเปลือก
 • ตำบลจอมสวรรค์
 • ตำบลสันทราย
 • ตำบลศรีค้ำ
 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลแม่ไร่
 • ตำบลแม่คำ
11. อำเภอแม่ฟ้าหลวง มี 4 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่ฟ้าหลวง
 • ตำบลแม่สลองใน
 • ตำบลแม่สลองนอก
 • ตำบลเทอดไทย
12. อำเภอแม่ลาว มี 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าก่อดำ
 • ตำบลดงมะดะ
 • ตำบลจอมหมอกแก้ว
 • ตำบลบัวสลี
 • ตำบลโป่งแพร่
13. อำเภอแม่สรวย มี 7 ตำบล 126 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่สรวย
 • ตำบลเจดีย์หลวง
 • ตำบลป่าแดด
 • ตำบลวาวี
 • ตำบลแม่พริก
 • ตำบลท่าก๊อ
 • ตำบลศรีถ้อย
14. อำเภอแม่สาย มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่สาย
 • ตำบลโป่งงาม
 • ตำบลห้วยไคร้
 • ตำบลบ้านด้าย
 • ตำบลเกาะช้าง
 • ตำบลเวียงพางคำ
 • ตำบลโป่งผา
 • ตำบลศรีเมืองชุม
15. อำเภอเวียงแก่น มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลม่วงยาย
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลปอ
 • ตำบลหล่ายงาว
16. อำเภอเวียงชัย มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียงชัย
 • ตำบลดอนศิลา
 • ตำบลผางาม
 • ตำบลเมืองชุม
 • ตำบลเวียงเหนือ
17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลทุ่งก่อ
 • ตำบลดงมหาวัน
18. อำเภอเวียงป่าเป้า มี 7 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียงกาหลง
 • ตำบลแม่เจดีย์
 • ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 • ตำบลสันสลี
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลป่างิ้ว
 • ตำบลบ้านโป่ง
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนครเชียงราย)
 • เทศบาลเมือง 0 แห่ง (เชียงรายเป็นจังหวัดที่ไม่มีเทศบาลเมือง)
 • เทศบาลตำบล 72 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 70 แห่ง

อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติขุนแจ
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน
 • อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย)
 • วิทยาลัยเชียงราย
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล เชียงราย
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เชียงราย 1
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เชียงราย 2
 • สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย
 • สยามแม็คโคร สาขาแม่สาย
 • ห้างโลตัส สาขาแม่สาย
 • ห้างโลตัส สาขาแม่จัน
 • ห้างโลตัส สาขาเชียงของ
 • ห้างสรรพสินค้าอภิสแควร์
 • ห้างสรรพสินค้าหงส์ฟ้าพลาซ่า แม่สาย

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดเชียงราย


เกร็ดความรู้จังหวัดเชียงราย

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 11,678.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,298,977 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 111.23 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพวงแสด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกาซะลองคำ
อักษรย่อ : ชร, CRI
อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง
วนอุทยาน : 15 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 30 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 9 แห่ง
พื้นที่ป่า : 2,845,312.24 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง)
รหัสไปรษณีย์ : 57000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053 719 143


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ