จังหวัดน่าน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดน่าน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดน่าน มี 15 อำเภอ 99 ตำบล 893 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดน่าน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองน่าน
2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3. อำเภอเชียงกลาง
4. อำเภอท่าวังผา
5. อำเภอทุ่งช้าง
6. อำเภอนาน้อย
7. อำเภอนาหมื่น
8. อำเภอบ่อเกลือ
9. อำเภอบ้านหลวง
10. อำเภอปัว
11. อำเภอภูเพียง
12. อำเภอแม่จริม
13. อำเภอเวียงสา
14. อำเภอสองแคว
15. อำเภอสันติสุข

ทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดน่าน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองน่าน     มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเวียง
 • ตำบลสะเนียน
 • ตำบลบ่อ
 • ตำบลบ่อสวก
 • ตำบลผาสิงห์
 • ตำบลกองควาย
 • ตำบลไชยสถาน
 • ตำบลดู่ใต้
 • ตำบลถืมตอง
 • ตำบลนาซาว
 • ตำบลเรือง
2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     มี 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยโก๋น
 • ตำบลขุนน่าน
3. อำเภอเชียงกลาง     มี 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงกลาง
 • ตำบลพระพุทธบาท
 • ตำบลเปือ
 • ตำบลพญาแก้ว
 • ตำบลเชียงคาน
 • ตำบลพระธาตุ
4. อำเภอท่าวังผา     มี 10 ตำบล 91 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าวังผา
 • ตำบลผาทอง
 • ตำบลริม
 • ตำบลแสนทอง
 • ตำบลป่าคา
 • ตำบลจอมพระ
 • ตำบลผาตอ
 • ตำบลศรีภูมิ
 • ตำบลตาลชุม
 • ตำบลยม
5. อำเภอทุ่งช้าง     มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งช้าง
 • ตำบลและ
 • ตำบลปอน
 • ตำบลงอบ
6. อำเภอนาน้อย     มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาน้อย
 • ตำบลเชียงของ
 • ตำบลน้ำตก
 • ตำบลศรีษะเกษ
 • ตำบลบัวใหญ่
 • ตำบลสถาน
 • ตำบลสันทะ
7. อำเภอนาหมื่น     มี 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาทะนุง
 • ตำบลปิงหลวง
 • ตำบลบ่อแก้ว
 • ตำบลเมืองลี
8. อำเภอบ่อเกลือ     มี 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ่อเกลือเหนือ
 • ตำบลบ่อเกลือใต้
 • ตำบลภูฟ้า
 • ตำบลดงพญา
9. อำเภอบ้านหลวง     มี 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านฟ้า
 • ตำบลบ้านพี้
 • ตำบลป่าคาหลวง
 • ตำบลสวด
10. อำเภอปัว     มี 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน
 • ตำบลปัว
 • ตำบลแงง
 • ตำบลสถาน
 • ตำบลศิลาแลง
 • ตำบลศิลาเพชร
 • ตำบลอวน
 • ตำบลไชยวัฒนา
 • ตำบลเจดีย์ชัย
 • ตำบลภูคา
 • ตำบลสกาด
 • ตำบลป่ากลาง
 • ตำบลวรนคร
11. อำเภอภูเพียง     มี 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลม่วงตึ๊ด
 • ตำบลฝายแก้ว
 • ตำบลนาปัง
 • ตำบลท่าน้าว
 • ตำบลน้ำแก่น
 • ตำบลเมืองจัง
 • ตำบลน้ำเกี๋ยน
12. อำเภอแม่จริม     มี 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่จริม
 • ตำบลน้ำปาย
 • ตำบลหนองแดง
 • ตำบลน้ำพาง
 • ตำบลหมอเมือง
13. อำเภอเวียงสา     มี 17 ตำบล 128 หมู่บ้าน
 • ตำบลกลางเวียง
 • ตำบลอ่ายนาไลย
 • ตำบลขึ่ง
 • ตำบลส้านนาหนองใหม่
 • ตำบลไหล่น่าน
 • ตำบลแม่ขะนิง
 • ตำบลตาลชุม
 • ตำบลแม่สาคร
 • ตำบลนาเหลือง
 • ตำบลจอมจันทร์
 • ตำบลส้าน
 • ตำบลแม่สา
 • ตำบลน้ำมวบ
 • ตำบลทุ่งศรีทอง
 • ตำบลน้ำปั้ว
 • ตำบลปงสนุก
 • ตำบลยาบหัวนา
14. อำเภอสองแคว     มี 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน
 • ตำบลชนแดน
 • ตำบลยอด
 • ตำบลนาไร่หลวง
15. อำเภอสันติสุข     มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน

 • ตำบลดู่พงษ์
 • ตำบลพงษ์
 • ตำบลป่าแลวหลวง
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (วิทยาลัยน่าน)
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ)
 • วิทยาลัยชุมชนน่าน
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาน่าน
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน
 • สยามแม็คโคร สาขาน่าน

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดน่าน

เกร็ดความรู้จังหวัดน่าน

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 11,472.07 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 472,722 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 41.21 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกำลังเสือโคร่ง
อักษรย่อ : นน, NAN
อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานถ้ำผาตูบ)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 16 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า)
พื้นที่ป่า : 4,633,715.95 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานน่านนคร)
รหัสไปรษณีย์ : 55000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เลขที่ 102 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054 710 341


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ