จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

คำถาม .... จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางและอยู่ติดกับอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 160.89 ตารางไมล์ มีสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและป่าชายเลน เนื่องจากอยู่ติดกับทะเล ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม การประมง และทำนาเกลือการทำนาเกลือ เป็นหนึ่งในอาชีพหลักของชาวสมุทรสงครามที่ตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม (สีแดงในวงกลมเหลือง)


เขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดราชบุรี

สมุทรสงครามแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. อำเภอบางคนที
3. อำเภออัมพวา


น้ำตาลมะพร้าว อีกหนึ่งของดีจากสมุทรสงคราม


รายละเอียดอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
    - พื้นที่ 169.00 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 105,453 คน (2564)
    - ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
       จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
    - การปกครอง : 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน

2. อำเภอบางคนที
    - พื้นที่ 65.40 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 31,045 คน (2564)
    - ที่ว่าการอำเภอบางคนที เลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที 
       จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
    - การปกครอง : 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน

3. อำเภออัมพวา
    - พื้นที่ 170.20 ตารางกิโลเมตร
    - ประชากร 54,344 คน (2564) 
    - ที่ว่าการอำเภออัมพวา ถนนโชติธำรงค์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
    - การปกครอง : 12 ตำบล 96 หมู่บ้าน


ตลาดน้ำอัมพวา


นอกจากจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยแล้ว จังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดของประเทศด้วย กล่าวคือมีประชากรเพียง 190,842 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย / 31 ธันวาคม 2564)

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ