อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ถนนสงขลา–ระโนด ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280

โทรศัพท์ : 074 331 234

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสิงหนคร

การปกครอง : อําเภอสิงหนคร มี 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลชิงโค    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลสทิงหม้อ    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลทำนบ    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลรำแดง    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลวัดขนุน    มี 8 หมู่บ้าน
6. ตำบลชะแล้    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลปากรอ    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลป่าขาด    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลหัวเขา    มี 8 หมู่บ้าน
10. ตำบลบางเขียด    มี 5 หมู่บ้าน
11. ตำบลม่วงงาม    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสิงหนคร
2. เทศบาลเมืองม่วงงาม
3. เทศบาลตำบลชะแล้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90280    เฉพาะตำบลชิงโค ตำบลทำนบ ตำบลสทิงหม้อ ตำบลหัวเขา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร
90330    ตำบลที่เหลือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม


พื้นที่ : 228.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 84,104 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทะเลคู่ตระการ น้ำตาลเลิศรส เรืองยศวัฒนธรรม หัตถกรรมล้ำค่า เมืองท่าแดนใต้

พิกัด
7°14′18″N 100°33′10″E

แผนที่อําเภอสิงหนครความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ