จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
3. อำเภอดอนสัก
4. อำเภอเกาะสมุย
5. อำเภอเกาะพะงัน
6. อำเภอไชยา
7. อำเภอท่าชนะ
8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
9. อำเภอบ้านตาขุน
10. อำเภอพนม
11. อำเภอท่าฉาง
12. อำเภอบ้านนาสาร
13. อำเภอบ้านนาเดิม
14. อำเภอเคียนซา
15. อำเภอเวียงสระ
16. อำเภอพระแสง
17. อำเภอพุนพิน
18. อำเภอชัยบุรี
19. อำเภอวิภาวดี

อุทยานแห่งชาติเขาสก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มี 11 ตำบล 59 หมู่บ้าน

 • ตำบลตลาด
 • ตำบลมะขามเตี้ย
 • ตำบลวัดประดู่
 • ตำบลขุนทะเล
 • ตำบลบางใบไม้
 • ตำบลบางชนะ
 • ตำบลคลองน้อย
 • ตำบลบางไทร
 • ตำบลบางโพธิ์
 • ตำบลบางกุ้ง
 • ตำบลคลองฉนาก

2. อำเภอกาญจนดิษฐ์ มี 13 ตำบล 117 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าทอง
 • ตำบลท่าทองใหม่
 • ตำบลกะแดะ
 • ตำบลทุ่งกง
 • ตำบลกรูด
 • ตำบลช้างซ้าย
 • ตำบลพลายวาส
 • ตำบลป่าร่อน
 • ตำบลตะเคียนทอง
 • ตำบลช้างขวา
 • ตำบลท่าอุแท
 • ตำบลทุ่งรัง
 • ตำบลคลองสระ
3. อำเภอดอนสัก มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน

 • ตำบลดอนสัก
 • ตำบลชลคราม
 • ตำบลไชยคราม
 • ตำบลปากแพรก
4. อำเภอเกาะสมุย มี 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน
 • ตำบลอ่างทอง
 • ตำบลลิปะน้อย
 • ตำบลตลิ่งงาม
 • ตำบลหน้าเมือง
 • ตำบลมะเร็ต
 • ตำบลบ่อผุด
 • ตำบลแม่น้ำ
5. อำเภอเกาะพะงัน มี 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน
 • ตำบลเกาะพะงัน
 • ตำบลบ้านใต้
 • ตำบลเกาะเต่า
6. อำเภอไชยา มี 9 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลตลาดไชยา
 • ตำบลพุมเรียง
 • ตำบลเลม็ด
 • ตำบลเวียง
 • ตำบลทุ่ง
 • ตำบลป่าเว
 • ตำบลตะกรบ
 • ตำบลโมถ่าย
 • ตำบลปากหมาก
7. อำเภอท่าชนะ มี 6 ตำบล 82 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าชนะ
 • ตำบลสมอทอง
 • ตำบลประสงค์
 • ตำบลคันธุลี
 • ตำบลวัง
 • ตำบลคลองพา
8. อำเภอคีรีรัฐนิคม มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าขนอน
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลน้ำหัก
 • ตำบลกะเปา
 • ตำบลท่ากระดาน
 • ตำบลย่านยาว
 • ตำบลถ้ำสิงขร
 • ตำบลบ้านทำเนียบ
9. อำเภอบ้านตาขุน มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน

 • ตำบลเขาวง
 • ตำบลพะแสง
 • ตำบลพรุไทย
 • ตำบลเขาพัง
10. อำเภอพนม มี 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลพนม
 • ตำบลต้นยวน
 • ตำบลคลองศก
 • ตำบลพลูเถื่อน
 • ตำบลพังกาญจน์
 • ตำบลคลองชะอุ่น
11. อำเภอท่าฉาง มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าฉาง
 • ตำบลท่าเคย
 • ตำบลคลองไทร
 • ตำบลเขาถ่าน
 • ตำบลเสวียด
 • ตำบลปากฉลุย
12. อำเภอบ้านนาสาน มี 11 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาสาร
 • ตำบลพรุพี
 • ตำบลทุ่งเตา
 • ตำบลลำพูน
 • ตำบลท่าชี
 • ตำบลควนศรี
 • ตำบลควนสุบรรณ
 • ตำบลคลองปราบ
 • ตำบลน้ำพุ
 • ตำบลทุ่งเตาใหม่
 • ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
13. อำเภอบ้านนาเดิม มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลท่าเรือ
 • ตำบลทรัพย์ทวี
 • ตำบลนาใต้
14. อำเภอเคียนซา มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลเคียนซา
 • ตำบลพ่วงพรมคร
 • ตำบลเขาตอก
 • ตำบลอรัญคามวารี
 • ตำบลบ้านเสด็จ
15. อำเภอเวียงสระ มี 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน

 • ตำบลเวียงสระ
 • ตำบลบ้านส้อง
 • ตำบลคลองฉนวน
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลเขานิพันธ์
16. อำเภอพระแสง มี 7 ตำบล 74 หมู่บ้าน
 • ตำบลอิปัน
 • ตำบลสินปุน
 • ตำบลบางสวรรค์
 • ตำบลไทรขึง
 • ตำบลสินเจริญ
 • ตำบลไทรโสภา
 • ตำบลสาคู
17. อำเภอพุนพิน มี 16 ตำบล 98 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลท่าสะท้อน
 • ตำบลลีเล็ด
 • ตำบลบางมะเดื่อ
 • ตำบลบางเดือน
 • ตำบลท่าโรงช้าง
 • ตำบลกรูด
 • ตำบลพุนพิน
 • ตำบลบางงอน
 • ตำบลศรีวิชัย
 • ตำบลน้ำรอบ
 • ตำบลมะลวน
 • ตำบลหัวเตย
 • ตำบลหนองไทร
 • ตำบลเขาหัวควาย
 • ตำบลตะปาน
18. อำเภอชัยบุรี มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลสองแพรก
 • ตำบลชัยบุรี
 • ตำบลคลองน้อย
 • ตำบลไทรทอง
19. อำเภอวิภาวดี มี 2 ตำบล 31 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะกุกใต้
 • ตำบลตะกุกเหนือ
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
 • อุทยานแห่งชาติเขาสก
 • อุทยานแห่งชาติคลองพนม
 • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
 • อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยตาปี
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตธรรมาโศกราช ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี

พระบรมธาตุไชยา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์ธานีภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกร็ดความรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 12,891.469 ตารางกิโลเมตร (เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้)
ประชากร : 1,073,663 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 83.28 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวผุด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเคี่ยม
อักษรย่อ : สฎ, SNI
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 26 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 4 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 2 แห่ง
พื้นที่ป่า : 2,351,266.69 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 2 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีและท่าอากาศยานนานาชาติสมุย)
รหัสไปรษณีย์ : 84000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077 272 926


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ