จังหวัดยะลา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดยะลา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดยะลา มี 8 อำเภอ 58 ตำบล 341 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดยะลา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองยะลา
2. อำเภอเบตง
3. อำเภอบันนังสตา
4. อำเภอธารโต
5. อำเภอยะหา
6. อำเภอรามัน
7. อำเภอกาบัง
8. อำเภอกรงปินัง


ตราประจำจังหวัดยะลา


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดยะลา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองยะลา มี 14 ตำบล 80 หมู่บ้าน

 • ตำบลสะเตง
 • ตำบลยะลา
 • ตำบลสะเตงนอก
 • ตำบลลำใหม่
 • ตำบลบุดี
 • ตำบลยุโป
 • ตำบลท่าสาป
 • ตำบลลิดล
 • ตำบลตาเซะ
 • ตำบลหน้าถ้ำ
 • ตำบลบันนังสาเรง
 • ตำบลลำพะยา
 • ตำบลพร่อน
 • ตำบลเปาะเส้ง
2. อำเภอเบตง มี มี 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน
 • ตำบลเบตง
 • ตำบลธารน้ำทิพย์
 • ตำบลยะรม
 • ตำบลอัยเยอร์เวง
 • ตำบลตาเนาะแมเราะ
3. อำเภอบันนังสตา มี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 • ตำบลบันนังสตา
 • ตำบลเขื่อนบางลาง
 • ตำบลบาเจาะ
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
 • ตำบลถ้ำทะลุ
4. อำเภอธารโต มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลธารโต
 • ตำบลแม่หวาด
 • ตำบลคีรีเขต
 • ตำบลบ้านแหร
5. อำเภอยะหา มี 7 ตำบล 49 หมู่บ้าน
 • ตำบลยะหา
 • ตำบลปะแต
 • ตำบลกาตอง
 • ตำบลละแอ
 • ตำบลบาโงยซิแน
 • ตำบลตาชี
 • ตำบลบาโร๊ะ
6. อำเภอามัน มี 16 ตำบล 88 หมู่บ้าน
 • ตำบลกายูบอเกาะ
 • ตำบลโกตาบารู
 • ตำบลบาลอ
 • ตำบลตะโล๊ะหะลอ
 • ตำบลกาลูปัง
 • ตำบลอาซ่อง
 • ตำบลกาลอ
 • ตำบลวังพญา
 • ตำบลกอตอตือร๊ะ
 • ตำบลยะต๊ะ
 • ตำบลเกะรอ
 • ตำบลบือมัง
 • ตำบลจะกว๊ะ
 • ตำบลบาโงย
 • ตำบลเนินงาม
 • ตำบลท่าธง
7. อำเภอกาบัง มี 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน
 • ตำบลกาบัง
 • ตำบลบาละ
8. อำเภอกรงปินัง มี 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน
 • ตำบลกรงปินัง
 • ตำบลห้วยกระทิง
 • ตำบลปุโรง
 • ตำบลสะเอะ

อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติบางลาง

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • วิทยาลัยชุมชนยะลา
 • ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดยะลา
 • มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
 • วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 • วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 • วิทยาลัยการอาชีพรามัน
 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโคลีเซียมยะลา


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดยะลา

เกร็ดความรู้จังหวัดยะลา

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 4,521.078 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 549,946 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 121.64 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพิกุล
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นอโศกเหลือง
อักษรย่อ : ยล, YLA
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติบางลาง)
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 11 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 907,560.15 ไร่ (คิดเป็น 32.44% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง)
รหัสไปรษณีย์ : 95000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073 221 014


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ