รายชื่อกระทรวง ทบวง กรม ในประเทศไทย

ประเทศไทยของเราจัดการบริหารราชการแผ่นดินผ่านระบบกระทรวง ทบวง กรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ปลัดกระทรวง เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง อธิบดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง เป็นต้น โดยที่ข้าราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้อำนวยการอาจจะใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ


ตราสำนักนายกรัฐมนตรี

การจัดหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง และกรมในปัจจุบันจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ซึ่งแบ่งออกเป็นกระทรวงและเทียบเท่าจำนวน 20 กระทรวงดังต่อไปนี้

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความ สามัคคีปรองดอง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. กระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมราชองครักษ์
 • หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ

3. กระทรวงการคลัง

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมธนารักษ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

4. กระทรวงการต่างประเทศ

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมการกงสุล
 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • กรมพิธีการทูต
 • กรมยุโรป
 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • กรมสารนิเทศ
 • กรมองค์การระหว่างประเทศ
 • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • กรมอาเซียน
 • กรมเอเชียตะวันออก
 • กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมพลศึกษา
 • กรมการท่องเที่ยว

6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมการข้าว
 • กรมชลประทาน
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กรมหม่อนไหม
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8. กระทรวงคมนาคม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการขนส่งทางราง
 • กรมท่าอากาศยาน
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมป่าไม้
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ

11. กระทรวงพลังงาน

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

12. กระทรวงพาณิชย์

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมการค้าภายใน
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ชื่อเดิม กรมส่งเสริมการส่งออก)
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

13. กระทรวงมหาดไทย

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมการปกครอง
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

14. กระทรวงยุติธรรม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมคุมประพฤติ
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กรมบังคับคดี
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

15. กระทรวงแรงงาน

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมการจัดหางาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม

16. กระทรวงวัฒนธรรม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

17. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ

18. กระทรวงศึกษาธิการ

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา // ปัจจุบันย้ายไปสังกัดกระทรวง อว.
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

19. กระทรวงสาธารณสุข

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมการแพทย์
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมอนามัย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

20. กระทรวงอุตสาหกรรม

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานระดับกรมที่ไม่สังกัดกระทรวงใด แต่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดจากการยุบรวม 3 หน่วยงานเข้ามาเป็นกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ