ประเทศไทยมีกษัตริย์มาแล้วทั้งหมดกี่พระองค์

คำถาม ... ประเทศไทยมีกษัตริย์มาแล้วทั้งหมดกี่พระองค์

เฉลย ...
ประเทศไทยของเรามีกษัตริย์มีกษัตริย์มาแล้วทั้งหมด 53 พระองค์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ พระนาม อาณาจักร ระยะเวลาครองราชย์
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สุโขทัย 30 ปี
2 พ่อขุนบานเมือง สุโขทัย 1 ปี
3 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สุโขทัย 19 ปี
4 พระยาเลอไทย สุโขทัย 25 ปี
5 พระยางั่วนำถุม สุโขทัย 24 ปี
6 พระมหาธรรมราชาที่ 1 สุโขทัย 29 ปี
7 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (พระยาลือไทย) สุโขทัย 32 ปี
8 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสลือไทย) สุโขทัย 19 ปี
9 พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบรมปาล) สุโขทัย 19 ปี
10 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) กรุงศรีอยุธยา 20 ปี
11 สมเด็จพระราเมศวร กรุงศรีอยุธยา 8 ปี
12 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) กรุงศรีอยุธยา 18 ปี
13 สมเด็จพระเจ้าทองลัน กรุงศรีอยุธยา 7 วัน
14 สมเด็จพระเจ้ารามราชา กรุงศรีอยุธยา 14 ปี
15 สมเด็จพระนครินทราธิราช กรุงศรีอยุธยา 15 ปี
16 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สมเด็จเจ้าสามพระยา) กรุงศรีอยุธยา 24 ปี
17 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยา 40 ปี
18 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 กรุงศรีอยุธยา 3 ปี
19 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 กรุงศรีอยุธยา 38 ปี
20 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จหน่อพุทธางกูร) กรุงศรีอยุธยา 4 ปี
21 สมเด็จพระรัษฎาธิราช กรุงศรีอยุธยา 5 เดือน
22 สมเด็จพระไชยราชาธิราช กรุงศรีอยุธยา 13 ปี
23 สมเด็จพระยอดฟ้า กรุงศรีอยุธยา 2 ปี
24 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กรุงศรีอยุธยา 20 ปี
25 สมเด็จพระมหินทราธิราช กรุงศรีอยุธยา 1 ปี
26 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช กรุงศรีอยุธยา 21 ปี
27 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงศรีอยุธยา 15 ปี
28 สมเด็จพระเอกาทศรถ กรุงศรีอยุธยา 5 ปี
29 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ กรุงศรีอยุธยา 1 ปี
30 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กรุงศรีอยุธยา 17 ปี
31 สมเด็จพระเชษฐาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2 ปี
32 สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ กรุงศรีอยุธยา 36 วัน
33 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง กรุงศรีอยุธยา 25 ปี
34 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย กรุงศรีอยุธยา 9 เดือน
35 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา กรุงศรีอยุธยา 2 เดือน
36 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา 32 ปี
37 สมเด็จพระเพทราชา กรุงศรีอยุธยา 15 ปี
38 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) กรุงศรีอยุธยา 5 ปี
39 สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ กรุงศรีอยุธยา 24 ปี
40 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรุงศรีอยุธยา 26 ปี
41 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) กรุงศรีอยุธยา 2 เดือน
42 สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ กรุงศรีอยุธยา 9 ปี
43 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี 15 ปี
44 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรุงรัตนโกสินทร์ 27 ปี
45 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กรุงรัตนโกสินทร์ 15 ปี
46 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ 27 ปี
47 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ 17 ปี
47 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ 42 ปี
49 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ 15 ปี
50 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ 9 ปี
51 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล กรุงรัตนโกสินทร์ 12 ปี
52 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุงรัตนโกสินทร์ 70 ปี
53 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักนอยุธยา

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของอาณาจักรกรุงธนบุรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระมหากษัตริย์ทั้ง 53 พระองค์ของไทยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค / 4 อาณาจักร ดังนี้
1. อาณาจักรสุโขทัย จำนวน 9 พระองค์
2. อาณาจักรอยุธยา จำนวน 33 พระองค์
3. อาณาจักรธนบุรี จำนวน 1 พระองค์
4. อาณาจักรรัตนโกสินทร์ จำนวน 10 พระองค์

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ