ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่คน? มีใครบ้าง?

คำถาม ... ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่คน? มีใครบ้าง?

เฉลย ...

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 30 คน มีทั้งมาจากการแต่งตั้งของสภาผู้แทนราษฎร จากการแต่งตั้งจากคณะปฏิวัติ และจากการพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย

รายชื่อนายกรัฐมาตรีประเทศไทย 30 คน มีดังนี้
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ดำรงตำแหน่ง 3 วาระ รวม 358 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พ้นตำแหน่ง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พ้นตำแหน่ง 1 เมษายน พ.ศ. 2476
- วาระที่ 3 รับตำแหน่ง 1 เมษายน พ.ศ. 2476 พ้นตำแหน่ง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
*** ในวาระสุดท้ายพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการรัฐประหารโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

2. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ดำรงตำแหน่ง 5 วาระ รวม 5 ปี 178 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พ้นตำแหน่ง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 พ้นตำแหน่ง 22 กันยายน พ.ศ. 2477
- วาระที่ 3 รับตำแหน่ง 22 กันยายน พ.ศ. 2477 พ้นตำแหน่ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
- วาระที่ 4 รับตำแหน่ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 พ้นตำแหน่ง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
- วาระที่ 5 รับตำแหน่ง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 พ้นตำแหน่ง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการยุบสภา

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่ง 8 วาระ รวม 15 ปี 24 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พ้นตำแหน่ง 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 พ้นตำแหน่ง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
- วาระที่ 3 รับตำแหน่ง 8 เมษายน พ.ศ. 2491 พ้นตำแหน่ง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
- วาระที่ 4 รับตำแหน่ง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 พ้นตำแหน่ง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
- วาระที่ 5 รับตำแหน่ง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 พ้นตำแหน่ง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
- วาระที่ 6 รับตำแหน่ง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 พ้นตำแหน่ง 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
- วาระที่ 7 รับตำแหน่ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 พ้นตำแหน่ง 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
- วาระที่ 8 รับตำแหน่ง 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 พ้นตำแหน่ง 16 กันยายน พ.ศ. 2500
*** วาระสุดท้ายพ้นจากตำแหน่งด้วยการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

4. พันตรีควง อภัยวงศ์ ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 1 ปี 82 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 พ้นตำแหน่ง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 31 มกราคม พ.ศ. 2489 พ้นตำแหน่ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก เนื่องจากแพ้มติในสภาในการออกกฎหมาย

5. นายทวี บุณยเกตุ ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 17 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พ้นตำแหน่ง 17 กันยายน พ.ศ. 2488
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก โดยเป็นนายกรัฐรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด เพียง 17 วัน

6. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ดำรงตำแหน่ง 4 วาระ รวม 332 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 17 กันยายน พ.ศ. 2488 พ้นตำแหน่ง 31 มกราคม พ.ศ. 2489
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 พ้นตำแหน่ง 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
- วาระที่ 3 รับตำแหน่ง 20 เมษายน พ.ศ. 2519 พ้นตำแหน่ง 25 กันยายน พ.ศ. 2519
- วาระที่ 4 รับตำแหน่ง 25 กันยายน พ.ศ. 2519 พ้นตำแหน่ง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
*** วาระสุดท้ายพ้นจากตำแหน่งด้วยการรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ในนามคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

7. นายปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่ง 3 วาระ รวม 152 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 พ้นตำแหน่ง 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พ้นตำแหน่ง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
- วาระที่ 3 รับตำแหน่ง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พ้นตำแหน่ง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก จากกรณีการเสด็จสวรรคตของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8

8. พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 1 ปี 79 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 พ้นตำแหน่ง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 พ้นตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
*** วาระสุดท้ายพ้นจากตำแหน่งด้วยการรัฐประหารโดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ ในนามคณะทหารแห่งชาติ

9. นายพจน์ สารสิน ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 102 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 21 กันยายน พ.ศ. 2500 พ้นตำแหน่ง 1 มกราคม พ.ศ. 2501
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก

10. จอมพลถนอม กิตติขจร ดำรงตำแหน่ง 4 วาระ รวม 9 ปี 205 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 1 มกราคม พ.ศ. 2501 พ้นตำแหน่ง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 พ้นตำแหน่ง 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
- วาระที่ 3 รับตำแหน่ง 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 พ้นตำแหน่ง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
- วาระที่ 4 รับตำแหน่ง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ้นตำแหน่ง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
*** ในวาระสุดท้ายพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก เนื่องจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 16

11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 4 ปี 302 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 พ้นตำแหน่ง 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการอสัญกรรม

12. ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 1 ปี 124 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พ้นตำแหน่ง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 พ้นตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

13. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 1 ปี 37 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 พ้นตำแหน่ง 20 เมษายน พ.ศ. 2519
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการยุบสภา

14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 1 ปี 12 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ้นตำแหน่ง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
*** พ้นวาระด้วยการรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่

15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 1 ปี 113 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พ้นตำแหน่ง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 พ้นตำแหน่ง 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก

16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่ง 3 วาระ รวม 8 ปี 154 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 พ้นตำแหน่ง 30 เมษายน พ.ศ. 2526
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 30 เมษายน พ.ศ. 2526 พ้นตำแหน่ง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
- วาระที่ 3 รับตำแหน่ง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 พ้นตำแหน่ง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการยุบสภา

17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 1 ปี 203 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พ้นตำแหน่ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 พ้นตำแหน่ง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
*** ในวาระที่ 2 พ้นจากตำแหน่งด้วยการรัฐประหารโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ในนามคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

18. นายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 1 ปี 141 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 พ้นตำแหน่ง 7 เมษายน พ.ศ. 2535
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พ้นตำแหน่ง 23 กันยายน พ.ศ. 2535
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการยุบสภา

19. พลเอกสุจินดา คราประยูร ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 47 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 7 เมษายน พ.ศ. 2535 พ้นตำแหน่ง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก เนื่องจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

20. นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 6 ปี 20 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 23 กันยายน พ.ศ. 2535 พ้นตำแหน่ง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พ้นตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการยุบสภา

21. นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 1 ปี 135 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พ้นตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการยุบสภา

22. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 349 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 พ้นตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก

23. นายทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 5 ปี 222 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พ้นตำแหน่ง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 พ้นตำแหน่ง 19 กันยายน พ.ศ. 2549
*** ในวาระที่ 2 พ้นจากตำแหน่งโดยการรัฐประหารโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในนามคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)

24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 1 ปี 120 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พ้นตำแหน่ง 29 มกราคม พ.ศ. 2551

25. นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 224 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 29 มกราคม พ.ศ. 2551 พ้นตำแหน่ง 9 กันยายน พ.ศ. 2551
*** พ้นวาระเนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่ง

26. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 75 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 18 กันยายน พ.ศ. 2551 พ้นตำแหน่ง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
*** พ้นวาระเนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่ง

27. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 2 ปี 231 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ้นตำแหน่ง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
*** พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการยุบสภา

28. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง 1 วาระ รวม 2 ปี 275 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พ้นตำแหน่ง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
*** พ้นวาระเนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่ง และถูกรัฐประหารซ้ำโดยพลเอกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

29. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง 2 วาระที่ รวม 8 ปี 11 เดือน 28 วัน
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พ้นตำแหน่ง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- วาระที่ 2 รับตำแหน่ง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ้นตำแหน่ง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

30 นายเศรษฐา ทวีสิน กำลังดำรงตำแหน่งวาระที่ 1
- วาระที่ 1 รับตำแหน่ง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563


จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดของประเทศไทย 15 ปี 24 วันอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ