จังหวัดสุพรรณบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสุพรรณบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสุพรรณบุรี มี 10 อำเภอ 110 ตำบล 977 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
2. อำเภอเดิมบางนางบวช
3. อำเภอด่านช้าง
4. อำเภอบางปลาม้า
5. อำเภอศรีประจันต์
6. อำเภอดอนเจดีย์
7. อำเภอสองพี่น้อง
8. อำเภอสามชุก
9. อำเภออู่ทอง
10. อำเภอหนองหญ้าไซพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มี 20 ตำบล 123 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าพี่เลี้ยง
 • ตำบลรั้วใหญ่
 • ตำบลท่าระหัด
 • ตำบลโพธิ์พระยา
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลศาลาขาว
 • ตำบลสวนแตง
 • ตำบลบางกุ้ง
 • ตำบลบ้านโพธิ์
 • ตำบลทับตีเหล็ก
 • ตำบลสนามคลี
 • ตำบลไผ่ขวาง
 • ตำบลสนามชัย
 • ตำบลโคกโคเฒ่า
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลดอนตาล
 • ตำบลดอนโพธิ์ทอง
 • ตำบลดอนมะสังข์
 • ตำบลดอนกำยาน
 • ตำบลพิหารแดง
2. อำเภอเดิมบางนางบวช มี 14 ตำบล 121 หมู่บ้าน
 • ตำบลเดิมบาง
 • ตำบลนางบวช
 • ตำบลเขาพระ
 • ตำบลหนองกระทุ่ม
 • ตำบลเขาดิน
 • ตำบลยางนอน
 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลป่าสะแก
 • ตำบลทุ่งคลี
 • ตำบลวังศรีราช
 • ตำบลโคกช้าง
 • ตำบลบ่อกรุ
 • ตำบลหัวนา
 • ตำบลหัวเขา
3. อำเภอด่านช้าง มี 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน
 • ตำบลด่านช้าง
 • ตำบลวังยาว
 • ตำบลหนองมะค่าโมง
 • ตำบลนิคมกระเสียว
 • ตำบลห้วยขมิ้น
 • ตำบลวังคัน
 • ตำบลองค์พระ
4. อำเภอบางปลาม้า มี 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางปลาม้า
 • ตำบลโคกคราม
 • ตำบลวัดดาว
 • ตำบลตะค่า
 • ตำบลวัดโบสถ์
 • ตำบลบางใหญ่
 • ตำบลวังน้ำเย็น
 • ตำบลกฤษณา
 • ตำบลมะขามล้ม
 • ตำบลสาลี
 • ตำบลบ้านแหลม
 • ตำบลไผ่กองดิน
 • ตำบลจรเข้ใหญ่
 • ตำบลองครักษ์
5. อำเภอศรีประจันต์ มี 9 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีประจันต์
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลปลายนา
 • ตำบลบ้านกร่าง
 • ตำบลวังหว้า
 • ตำบลวังน้ำซับ
 • ตำบลมดแดง
 • ตำบลบางงาม
 • ตำบลดอนปรู
6. อำเภอดอนเจดีย์ มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอนเจดีย์
 • ตำบลสระกระโจม
 • ตำบลหนองสาหร่าย
 • ตำบลทะเลบก
 • ตำบลไร่รถ
7. อำเภอสองพี่น้อง มี 15 ตำบล 140 หมู่บ้าน
 • ตำบลสองพี่น้อง
 • ตำบลทุ่งคอก
 • ตำบลบางเลน
 • ตำบลดอนมะนาว
 • ตำบลบางตาเถร
 • ตำบลบ่อสุพรรณ
 • ตำบลบางตะเคียน
 • ตำบลหนองบ่อ
 • ตำบลบ้านกุ่ม
 • ตำบลศรีสำราญ
 • ตำบลหัวโพธิ์
 • ตำบลต้นตาล
 • ตำบลบางพลับ
 • ตำบลบ้านช้าง
 • ตำบลเนินพระปรางค์
8. อำเภอสามชุก มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามชุก
 • ตำบลกระเสียว
 • ตำบลย่านยาว
 • ตำบลหนองสะเดา
 • ตำบลวังลึก
 • ตำบลบ้านสระ
 • ตำบลหนองผักนาก
9. อำเภออู่ทอง มี 13 ตำบล 154 หมู่บ้าน
 • ตำบลอู่ทอง
 • ตำบลสระยายโสม
 • ตำบลบ้านดอน
 • ตำบลบ้านโข้ง
 • ตำบลกระจัน
 • ตำบลเจดีย์
 • ตำบลจรเข้สามพัน
 • ตำบลสระพังลาน
 • ตำบลยุ้งทะลาย
 • ตำบลพลับพลาไชย
 • ตำบลดอนมะเกลือ
 • ตำบลดอนคา
 • ตำบลหนองโอ่ง
10. อำเภอหนองหญ้าไซ มี 6 ตำบล 62 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองหญ้าไซ
 • ตำบลทัพหลวง
 • ตำบลหนองราชวัตร
 • ตำบลหนองขาม
 • ตำบลหนองโพธิ์
 • ตำบลแจงงาม

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติพุเตย

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ด่านช้าง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบาช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสุพรรณบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาสุพรรณบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาสามชุก
 • ห้างโลตัส สาขาอู่ทอง
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรีภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

ความรู้รอบตัวจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 5,358.008 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 826,391 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 154.23 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะเกลือ
อักษรย่อ : สบ, SPB
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติพุเตย)
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานพุม่วง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 7 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติด่านช้าง)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก)
พื้นที่ป่า : 394,232.42 ไร่ (11.66% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 2 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 72000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035 408 700


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ