รายพระนามพระมหากษตริย์สมัยอยุธยาทุกพระองค์

คำถาม .... พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา มีพระนามว่าอะไรบ้าง

เฉลย ...
อยุธยาเป็นเมืองหลวงของไทยอย่างยาวนานถึง 417 ปี และมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ทั้งหมด 33 พระองค์ ดังมีรายพระนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่ พระนาม ระยะเวลาครองราชย์ หมายเหตุ
1 สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง 20 ปี
2 สมเด็จพระราเมศวร 1 ปี สละราชสมบัติ
3 ขุนหลวงพะงั่ว 18 ปี
4 สมเด็จพระเจ้าทองลัน 7 วัน ถูกยึดพระราชบัลลังก์
2 สมเด็จพระราเมศวร 7 ปี ครองราชย์ครั้งที่ 2
5 สมเด็จพระเจ้ารามราชา 15 ปี ถูกยึดพระราชบัลลังก์
6 สมเด็จพระนครินทราธิราช 15 ปี
7 สมเด็จเจ้าสามพระยา 24 ปี
8 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 40 ปี ครองราชย์นานที่สุดของอยุธยา
9 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 3 ปี
10 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 38 ปี
11 สมเด็จพระเจ้าหน่อพุทธางกูร 4 ปี
12 สมเด็จพระรัษฎาธิราช 5 เดือน ถูกยึดพระราชบัลลังก์
13 สมเด็จพระไชยราชาธิราช 13 ปี
14 สมเด็จพระยอดฟ้า 2 ปี ถูกยึดพระราชบัลลังก์
- ขุนวรวงศาธิราช 42 วัน ถูกลอบปลงพระชนม์
15 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 20 ปี
16 สมเด็จพระมหินทราธิราช 1 ปี เสียกรุงครั้งที่ 1
17 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 21 ปี สถาปนาโดยพระเจ้าบุเรงนอง
18 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 15 ปี กู้เอกราชสำเร็จ
19 สมเด็จพระเอกาทศรถ 5 ปี
20 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ 1 ปี ถูกยึดพระราชบัลลังก์
21 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 17 ปี
22 สมเด็จพระเชษฐาธิราช 2 ปี ถูกยึดพระราชบัลลังก์
23 สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 36 วัน ถูกถอดจากราชสมบัติ
24 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 25 ปี
25 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย 9 เดือน ถูกยึดพระราชบัลลังก์
26 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 2 เดือน ถูกยึดพระราชบัลลังก์
27 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 32 ปี
28 สมเด็จพระเพทราชา 15 ปี
29 สมเด็จพระเจ้าเสือ 5 ปี
30 สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ 24 ปี
31 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 26 ปี
32 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 2 เดือน สละราชสมบัติ
33 สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 9 ปี เสียกรุงครั้งที่ 2

สมเด็จพระราเมศวร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงศรีอยธยา
ทรงขึ้นครองราชสมบัติ 2 ครั้ง


เกร็ดความรู้ : ขุนวรวงศาธิราช ขึ้นครองราชย์ภายหลังการยึดราชบัลลังก์และสำเร็จโทษสมเด็จพระยอดฟ้า (พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช) โดยผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถูกต้องครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและนักประวัติศาสตร์ พระองค์จึงไม่ถูกนับรวมอยู่ในกษัตริย์ทั้ง 33 พระองค์ของอาณาจักรอยุธยา

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ