ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับ?

คำถาม .... ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับ?

เฉลย ...
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ได้แก่

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสูงสุดของประเทศ


ปัจจุบันประเทศไทยของเราใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฏหมายแม่บทในการปกครองประเทศอยู่

รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งกฎหมายใด ๆ จะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ แต่รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขได้โดยรัฐสภา (หรือวิธีอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ) โดยที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมักใช้วิธีนี้ในการแก้ไขมาตราที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ (ซึ่งจะแก้กันเป็นมาตรา ๆ ไป มักไม่แก้ทั้งฉบับ) ทำให้รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนั้นมักใช้กันมาเป็นเวลายาวนาน ไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อย ๆ เหมือนประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


สาเหตุที่ประเทศไทยของเราใช้รัฐธรรมนูญเปลืองกว่าประเทศอื่นก็เนื่องมาจากมีรัฐประหารบ่อยครั้งนั่นเอง เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร ก็มักจะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและแต่งตั้งคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ยกเว้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่ร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับโดยคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากรัฐสภาโดยตรง และสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (แต่ไม่ได้ผ่านการโหวตจากประชาชนโดยตรง)


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ