จุดเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

คำถาม ... จุดเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

เฉลย ...

จุดเหนือสุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร์คือ 20°28′N 99°57′E เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์

อำเภอแม่สายเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เดิมทีเป็นที่ตั้งของเมืองเวียงศรีทวง ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวลั๊วะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น หรือเมืองเชียงแสน (ปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย)

อำเภอแม่สายเดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยแยกจากอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2481 ก่อนจะยกฐานะเป็นอำเภออย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2493


ภาพแสดงแผนที่อำเภอแม่สาย


เกร็ดความรู้อำเภอแม่สาย

พื้นที่ : 285 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 128,066 คน (พ.ศ. 2564)

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงแสน และรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์
รหัสไปรษณีย์ 
57130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย
57220    เฉพาะตำบลบ้านด้าย ตำบลห้วยไคร้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้

การปกครอง : อำเภอแม่สาย มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่สาย
2. ตำบลโป่งงาม
3. ตำบลห้วยไคร้
4. ตำบลบ้านด้าย
5. ตำบลเกาะช้าง
6. ตำบลเวียงพางคำ
7. ตำบลโป่งผา
8. ตำบลศรีเมืองชุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่สาย
2. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 
3. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
4. เทศบาลตำบลห้วยไคร้
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่สาย เลขที่ 100 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053 731 396

คำขวัญ
เหนือสุดยอดในสยาม ลือนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ