ประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรีมาแล้วกี่ชุด?

คำถาม ... ประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรีมาแล้วกี่ชุด?

เฉลย ... คณะรัฐมนตรีไทย มีมาแล้ว 62 ชุด

คณะรัฐมนตรี คือ คณะบุคคลที่ได้รับเลือกจากนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากพระมหากษัตริย์ เพื่อบริหารกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งจำนวนรัฐมนตรีในแต่ละชุดจะถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้ในช่วงนั้น ๆ สำหรับคณะรัฐมนตรีชุดแรกของประเทศไทย (ในระบอบประชาธิปไตย) ถูกตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีได้ไม่เกิน 35 คน (รวมนายกรัฐมนตรี)พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย


รายละเอียดคณะรัฐมนตรีทั้ง 62 ชุด มีดังนี้

ชุดที่ 1
นายกรัฐมนตรี : พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
เริ่มต้น : 28 มิถุนายน 2475
สิ้นสุด : 10 ธันวาคม 2475

ชุดที่ 2
นายกรัฐมนตรี : พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
เริ่มต้น : 10 ธันวาคม 2475
สิ้นสุด : 1 เมษายน 2476

ชุดที่ 3
นายกรัฐมนตรี : พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
เริ่มต้น : 1 เมษายน 2476
สิ้นสุด : 20 มิถุนายน 2476

ชุดที่ 4
นายกรัฐมนตรี : พระยาพหลพลพยุหเสนา
เริ่มต้น : 24 มิถุนายน 2476
สิ้นสุด : 16 ธันวาคม 2476

ชุดที่ 5
นายกรัฐมนตรี : พระยาพหลพลพยุหเสนา
เริ่มต้น : 16 ธันวาคม 2476
สิ้นสุด : 22 กันยายน 2477

ชุดที่ 6
นายกรัฐมนตรี : พระยาพหลพลพยุหเสนา
เริ่มต้น : 22 กันยายน 2477
สิ้นสุด : 9 สิงหาคม 2480

ชุดที่ 7
นายกรัฐมนตรี : พระยาพหลพลพยุหเสนา
เริ่มต้น : 10 สิงหาคม 2480
สิ้นสุด : 21 ธันวาคม 2480

ชุดที่ 8
นายกรัฐมนตรี : พระยาพหลพลพยุหเสนา
เริ่มต้น : 21 ธันวาคม 2480
สิ้นสุด : 16 ธันวาคม 2481

ชุดที่ 9
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 20 ธันวาคม 2481
สิ้นสุด : 7 มีนาคม 2485

ชุดที่ 10
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 10 มีนาคม 2485
สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2487

ชุดที่ 11
นายกรัฐมนตรี : พันตรีควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
เริ่มต้น : 2 สิงหาคม 2487
สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2488

ชุดที่ 12
นายกรัฐมนตรี : นายทวี บุณยเกตุ
เริ่มต้น : 1 กันยายน 2488
สิ้นสุด : 17 กันยายน 2488

ชุดที่ 13
นายกรัฐมนตรี : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เริ่มต้น : 19 กันยายน 2488
สิ้นสุด : 31 มกราคม 2489

ชุดที่ 14
นายกรัฐมนตรี : พันตรีควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
เริ่มต้น : 2 กุมภาพันธ์ 2489
สิ้นสุด : 24 มีนาคม 2489

ชุดที่ 15
นายกรัฐมนตรี : นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
เริ่มต้น : 24 มีนาคม 2489
สิ้นสุด : 11 มิถุนายน 2489

ชุดที่ 16
นายกรัฐมนตรี : นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
เริ่มต้น : 11 มิถุนายน 2489
สิ้นสุด : 23 สิงหาคม 2489

ชุดที่ 17
นายกรัฐมนตรี : พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
เริ่มต้น : 24 สิงหาคม 2489
สิ้นสุด : 30 พฤษภาคม 2490

ชุดที่ 18
นายกรัฐมนตรี : พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
เริ่มต้น : 31 พฤษภาคม 2490
สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2490

ชุดที่ 19
นายกรัฐมนตรี : พันตรีควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
เริ่มต้น : 11 พฤศจิกายน 2490
สิ้นสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2491

ชุดที่ 20
นายกรัฐมนตรี : พันตรีควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
เริ่มต้น : 25 กุมภาพันธ์ 2491
สิ้นสุด : 8 เมษายน 2491

ชุดที่ 21
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 15 เมษายน 2491
สิ้นสุด : 25 มิถุนายน 2492

ชุดที่ 22
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 28 มิถุนายน 2492
สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2494

ชุดที่ 23
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 29 พฤศจิกายน 2494
สิ้นสุด : 6 ธันวาคม 2494

ชุดที่ 24
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 8 ธันวาคม 2494
สิ้นสุด : 24 มีนาคม 2495

ชุดที่ 25
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 28 มีนาคม 2495
สิ้นสุด : 21 มีนาคม 2500

ชุดที่ 26
นายกรัฐมนตรี : จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม)
เริ่มต้น : 31 มีนาคม 2500
สิ้นสุด : 16 กันยายน 2500

ชุดที่ 27
นายกรัฐมนตรี : นายพจน์ สารสิน
เริ่มต้น : 23 กันยายน 2500
สิ้นสุด : 1 มกราคม 2501

ชุดที่ 28
นายกรัฐมนตรี : จอมพลถนอม กิตติขจร
เริ่มต้น : 1 มกราคม 2501
สิ้นสุด : 20 ตุลาคม 2501

ชุดที่ 29
นายกรัฐมนตรี : จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
เริ่มต้น : 9 กุมภาพันธ์ 2502
สิ้นสุด : 8 ธันวาคม 2506

ชุดที่ 30
นายกรัฐมนตรี : จอมพลถนอม กิตติขจร
เริ่มต้น : 11 ธันวาคม 2506
สิ้นสุด : 7 มีนาคม 2512

ชุดที่ 31
นายกรัฐมนตรี : จอมพลถนอม กิตติขจร
เริ่มต้น : 11 มีนาคม 2512
สิ้นสุด : 17 พฤศจิกายน 2514

ชุดที่ 32
นายกรัฐมนตรี : จอมพลถนอม กิตติขจร
เริ่มต้น : 19 ธันวาคม 2515
สิ้นสุด : 14 ตุลาคม 2516

ชุดที่ 33
นายกรัฐมนตรี : นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เริ่มต้น : 16 ตุลาคม 2516
สิ้นสุด : 22 พฤษภาคม 2517

ชุดที่ 34
นายกรัฐมนตรี : นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เริ่มต้น : 30 พฤษภาคม 2517
สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2518

ชุดที่ 35
นายกรัฐมนตรี : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เริ่มต้น : 21 กุมภาพันธ์ 2518
สิ้นสุด : 14 มีนาคม 2518

ชุดที่ 36
นายกรัฐมนตรี : หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
เริ่มต้น : 17 มีนาคม 2518
สิ้นสุด : 20 เมษายน 2519

ชุดที่ 37
นายกรัฐมนตรี : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เริ่มต้น : 21 เมษายน 2519
สิ้นสุด : 25 กันยายน 2519

ชุดที่ 38
นายกรัฐมนตรี : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เริ่มต้น : 5 ตุลาคม 2519
สิ้นสุด : 6 ตุลาคม 2519

ชุดที่ 39
นายกรัฐมนตรี : นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
เริ่มต้น : 22 ตุลาคม 2519
สิ้นสุด : 20 ตุลาคม 2520

ชุดที่ 40
นายกรัฐมนตรี : พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เริ่มต้น : 12 พฤศจิกายน 2520
สิ้นสุด : 12 พฤษภาคม 2522

ชุดที่ 41
นายกรัฐมนตรี : พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เริ่มต้น : 24 พฤษภาคม 2522
สิ้นสุด : 3 มีนาคม 2523

ชุดที่ 42
นายกรัฐมนตรี : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เริ่มต้น : 21 มีนาคม 2523
สิ้นสุด : 30 เมษายน 2526

ชุดที่ 43
นายกรัฐมนตรี : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เริ่มต้น : 7 พฤษภาคม 2526
สิ้นสุด : 5 สิงหาคม 2529

ชุดที่ 44
นายกรัฐมนตรี : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เริ่มต้น : 7 สิงหาคม 2529
สิ้นสุด : 4 สิงหาคม 2531

ชุดที่ 45
นายกรัฐมนตรี : พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
เริ่มต้น : 9 สิงหาคม 2531
สิ้นสุด : 9 ธันวาคม 2533

ชุดที่ 46
นายกรัฐมนตรี : พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
เริ่มต้น : 14 ธันวาคม 2533
สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2534

ชุดที่ 47
นายกรัฐมนตรี : นายอานันท์ ปันยารชุน
เริ่มต้น : 9 มีนาคม 2534
สิ้นสุด : 7 เมษายน 2535

ชุดที่ 48
นายกรัฐมนตรี : พลเอกสุจินดา คราประยูร
เริ่มต้น : 14 เมษายน 2535
สิ้นสุด : 10 มิถุนายน 2535

ชุดที่ 49
นายกรัฐมนตรี : นายอานันท์ ปันยารชุน
เริ่มต้น : 14 มิถุนายน 2535
สิ้นสุด : 23 กันยายน 2535

ชุดที่ 50
นายกรัฐมนตรี : นายชวน หลีกภัย
เริ่มต้น : 29 กันยายน 2535
สิ้นสุด : 13 กรกฎาคม 2538

ชุดที่ 51
นายกรัฐมนตรี : นายบรรหาร ศิลปอาชา
เริ่มต้น : 18 กรกฎาคม 2538
สิ้นสุด : 25 พฤศจิกายน 2539

ชุดที่ 52
นายกรัฐมนตรี : พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
เริ่มต้น : 29 พฤศจิกายน 2539
สิ้นสุด : 9 พฤศจิกายน 2540

ชุดที่ 53
นายกรัฐมนตรี : นายชวน หลีกภัย
เริ่มต้น : 14 พฤศจิกายน 2540
สิ้นสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2544

ชุดที่ 54
นายกรัฐมนตรี : นายทักษิณ ชินวัตร
เริ่มต้น : 14 กุมภาพันธ์ 2544
สิ้นสุด : 11 มีนาคม 2548

ชุดที่ 55
นายกรัฐมนตรี : นายทักษิณ ชินวัตร
เริ่มต้น : 11 มีนาคม 2548
สิ้นสุด : 19 กันยายน 2549

ชุดที่ 56
นายกรัฐมนตรี : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
เริ่มต้น : 8 ตุลาคม 2549
สิ้นสุด : 29 มกราคม 2551

ชุดที่ 57
นายกรัฐมนตรี : นายสมัคร สุนทรเวช
เริ่มต้น : 6 กุมภาพันธ์ 2551
สิ้นสุด : 18 กันยายน 2551

ชุดที่ 58
นายกรัฐมนตรี : นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
เริ่มต้น : 24 กันยายน 2551
สิ้นสุด : 17 ธันวาคม 2551

ชุดที่ 59
นายกรัฐมนตรี : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เริ่มต้น : 20 ธันวาคม 2551
สิ้นสุด : 5 สิงหาคม 2554

ชุดที่ 60
นายกรัฐมนตรี : นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เริ่มต้น : 9 สิงหาคม 2554
สิ้นสุด : 22 พฤษภาคม 2557

ชุดที่ 61
นายกรัฐมนตรี : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เริ่มต้น : 30 สิงหาคม 2557
สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2562

ชุดที่ 62
นายกรัฐมนตรี : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เริ่มต้น : 10 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุด : -

-----------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติม
- รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- การเลือกตั้ง ส.ส. ในประเทศไทย
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ