มรดกโลกในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... มรดกโลกในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
มรดกโลกในประเทศไทย มีอยู่ 7 แห่ง แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 4 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534 มีเนื้อที่ 1,810 ไร่ โดยตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

2. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534 โดยที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ประกอบไปด้วย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) มีพื้นที่ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน ครอบคลุมเนื้อที่จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก และกาญจนบุรี โดยมีเนื้อที่รวม 6,427 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 4 ล้านไร่)


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

4. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 หรือ พ.ศ.2535 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งที่มีการขุดค้นพบอารยะธรรมโราณของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งหลุมศพ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะดินเผาชนิดต่าง ๆ โดยเมื่อมีการตรวจสอบอายุ พบว่ามีความเก่าแก่ไม่น้อยว่า 5,000 ปี


แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

5. กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2005 หรือ พ.ศ.2548 ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ของกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประกอบไปด้วย
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- อุทยานแห่งชาติทับลาน
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา
- อุทยานแห่งชาติตาพระยา
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

6. กลุ่มป่าแก่งกระจาน
กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2021 หรือ พ.ศ.2564 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดพชรบุรี ราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบไปด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีก 1 แห่ง
1. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
2. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
3. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

ทั้งหมดมีพื้นที่รวมกว่า 2.5 ล้านไร่ หรือราว 4,089 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีทั้งผืนป่าดิบชื้น ทะเลสาบ ยอดเขาที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวศรี น้ำตก ถ้า หน้าผา และยังเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีอีกด้วย


อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน


7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานทวารวดีที่เกี่ยวเนื่อง เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนที่ราบห่างจากแม่น้ำป่าสัก ไปทางทิศตะวันออกราว 4 กิโลเมตร ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ พื้นที่ราว 4.7 ตารางกิโลเมตร (ราว 2,900 ไร่) ประกอบด้วยชุมชนโบราณในลักษณะเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่ และกลุ่มโบราณสถานสำคัญที่มีความโดดเด่นทั้งด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นศูนย์กลางทางการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สามารถติดต่อกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้สะดวก และความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องกันถึง 3 ยุค ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ยุคทวารวดีจนถึงยุคขอมเรืองอำนาจ

เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานทวารวดีที่เกี่ยวเนื่อง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) โดยการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 45 ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย


เมืองโบราณศรีเทพ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ