จุดตะวันตกสุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

คำถาม ... จุดตะวันตกสุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

เฉลย ...

จุดตะวันตกสุดของประเทศไทย อยู่ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร์คือ 18°34′N 97°21′E

อำเภอแม่สะเรียงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพราะมีธรรมชาติ ป่าไม้ ขุนเขา และแม่น้ำลำธารที่สมบูรณ์สวยงาม นอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรมของชนเผ่าและประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่สะเรียง


เกร็ดความรู้อำเภอแม่สะเรียง

พื้นที่ : 2,587.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,290 คน (พ.ศ. 2564)

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ : 58110

การปกครอง : อำเภอแม่สะเรียง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่สะเรียง
2. ตำบลแม่ยวม
3. ตำบลบ้านกาศ
4. ตำบลป่าแป๋
5. ตำบลแม่คง
6. ตำบลเสาหิน
7. ตำบลแม่เหาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
2. เทศบาลตำบลแม่ยวม
3. เทศบาลตำบลแม่ยวมใต้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

ที่ว่าการอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ 2 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
โทรศัพท์ : 053 681 822

คำขวัญ : เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ