รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เป็น 1 ใน 14 จังหวัดของภาคใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 104 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครภูเก็ต

3. เทศบาลเมือง 2 แห่ง

 • เทศบาลเมืองกะทู้ 
 • เทศบาลเมืองป่าตอง

4. เทศบาลตำบล 9 แห่ง

 • เทศบาลตำบลกะรน
 • เทศบาลตำบลรัษฎา
 • เทศบาลตำบลราไวย์
 • เทศบาลตำบลวิชิต
 • เทศบาลตำบลฉลอง
 • เทศบาลตำบลเชิงทะเล
 • เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
 • เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 • เทศบาลตำบลป่าคลอก

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองภูเก็ต : 7 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 5 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)

 • เทศบาลนครภูเก็ต
 • เทศบาลตำบลกะรน
 • เทศบาลตำบลรัษฎา
 • เทศบาลตำบลราไวย์
 • เทศบาลตำบลวิชิต
 • เทศบาลตำบลฉลอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
2. อำเภอถลาง : 8 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลเชิงทะเล
 • เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
 • เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 • เทศบาลตำบลป่าคลอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
3. อำเภอกะทู้ : 3 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองกะทู้ 
 • เทศบาลเมืองป่าตอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ