เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตสายไหม เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร ติดกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและพานิชยกรรม มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานครรองจากเขตคลองสามวา จำนวน 208,928 คน (2565)

เขตสายไหมเดิมมีฐานะเป็นตำบลสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ถูกโอนย้ายมาขึ้นกับอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ต่อมาเมื่อจังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีในปี พ.ศ. 2514 แล้วจัดตั้งจังหวัดใหม่ชื่อว่าจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น ตำบลสายไหมจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงสายไหม เขตบางเขต เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการรูปแบบใหม่

ต่อมาเมื่อพื้นที่มีความเจริญมากขึ้น มีประชากรมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงตัดแบ่งพื้นที่เขตบางเขนจำนวน 3 แขวง ได้แก่ แขวงสายไหม แขวงออเงิน และแขวงคลองถนน ออกมาตั้งเป็นเขตใหม่ ชื่อว่าเขตสายไหม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ข้อมูลสำคัญของเขตสายไหม

พื้นที่ : 44.615 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 210,954 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : อาคารคุ้มเกล้าตระการตา มาตรฐานการศึกษากว้างไกล แพร่ไสวการเกษตร วิเศษการกีฬา ศรัทธาในคุณธรรม

เขตสายไหม แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง ดังนี้

  • แขวงสายไหม
  • แขวงออเงิน
  • แขวงคลองถนน

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตสายไหม เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 0 2158 7349

รหัสไปรษณีย์ : 10220

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเขตคลองสามวา
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางเขน
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตดอนเมือง


แผนที่เขต
สายไหมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ