เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางพลัด เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นมาก รวมถึงเป็นแหล่งการค้าการขายที่คึกคัก รวมถึงยังเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

เขตบางพลัดเดิมที่มีชื่อว่าอำเภอบางพลัด จังหวัดพระนคร ต่อมาถูกลดฐานะลงเป็นตำบลบางพลัด อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี 

ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับกรุงเทพในปี พ.ศ. 2514 ในชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปีต่อมาตามลำดับนั้น ตำบลบางพลัดจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการบริหารราชการในรูปแบบใหม่

ต่อมาเมื่อชุมชนมีการขยายใหญ่ขึ้น มีประชากรเข้ามาอาศัยมากขึ้น การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนเริ่มไม่คล่องตัว กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกพื้นที่ 4 แขวงของเขตบางกอกน้อยออกมาตั้งเขตใหม่ ได้แก่ แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางบำหรุ และแขวงบางยี่ขัน โดยให้ชื่อเขตใหม่นี้ว่า เขตบางพลัด เมือวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางพลัด

ข้อมูลสำคัญของเขตบางพลัด

พื้นที่ : 11.360 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 87,205 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : พระแซกคำล้ำค่า แข่งเรือพายเจ้าพระยา งามสง่าพระราม 8

เขตบางพลัด แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง ดังนี้

  • แขวงบางพลัด
  • แขวงบางอ้อ
  • แขวงบางบำหรุ
  • แขวงบางยี่ขัน

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางพลัด เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0 2424 3777

รหัสไปรษณีย์ : 10700

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตพระนคร (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางกอกน้อย
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน


แผนที่เขต
บางพลัดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ