รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 9 จังหวัดของภาคเหนือ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเจริญที่สุดของภาคเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 211 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 89 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครเชียงใหม่

3. เทศบาลเมือง 4 แห่ง

 • เทศบาลเมืองแม่เหียะ
 • เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 • เทศบาลเมืองแม่โจ้
 • เทศบาลเมืองต้นเปา

4. เทศบาลตำบล 116 แห่ง

 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 • เทศบาลตำบลท่าศาลา
 • เทศบาลตำบลสุเทพ
 • เทศบาลตำบลป่าแดด
 • เทศบาลตำบลหนองหอย
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
 • เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
 • เทศบาลตำบลจอมทอง
 • เทศบาลตำบลบ้านหลวง
 • เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 • เทศบาลตำบลดอยแก้ว
 • เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 • เทศบาลตำบลแม่สอย
 • เทศบาลตำบลเชียงดาว
 • เทศบาลตำบลเมืองงาย
 • เทศบาลตำบลเมืองนะ
 • เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
 • เทศบาลตำบลปิงโค้ง
 • เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 • เทศบาลตำบลแม่นะ
 • เทศบาลตำบลไชยปราการ
 • เทศบาลตำบลหนองบัว
 • เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
 • เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 • เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
 • เทศบาลตำบลสันปูเลย
 • เทศบาลตำบลลวงเหนือ
 • เทศบาลตำบลแม่โป่ง
 • เทศบาลตำบลเชิงดอย
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 • เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 • เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
 • เทศบาลตำบลป่าป้อง
 • เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
 • เทศบาลตำบลแม่คือ
 • เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
 • เทศบาลตำบลยางคราม
 • เทศบาลตำบลสันติสุข
 • เทศบาลตำบลสองแคว
 • เทศบาลตำบลเวียงฝาง
 • เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
 • เทศบาลตำบลแม่ข่า
 • เทศบาลตำบลสันทราย
 • เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 • เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 • เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
 • เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 • เทศบาลตำบลป่าไหน่
 • เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 • เทศบาลตำบลท่าผา
 • เทศบาลตำบลแม่แตง
 • เทศบาลตำบลสันมหาพน
 • เทศบาลตำบลแม่หอพระ
 • เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
 • เทศบาลตำบลอินทขิล
 • เทศบาลตำบลแม่ริม
 • เทศบาลตำบลริมเหนือ
 • เทศบาลตำบลสันโป่ง
 • เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
 • เทศบาลตำบลแม่แรม
 • เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
 • เทศบาลตำบลแม่วาง
 • เทศบาลตำบลแม่อาย
 • เทศบาลตำบลแสนไห
 • เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
 • เทศบาลเมืองต้นเปา
 • เทศบาลตำบลสันกำแพง
 • เทศบาลตำบลแม่ปูคา
 • เทศบาลตำบลบวกค้าง
 • เทศบาลตำบลออนใต้
 • เทศบาลตำบลสันกลาง
 • เทศบาลตำบลห้วยทราย
 • เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 • เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 • เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 • เทศบาลตำบลแม่แฝก
 • เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
 • เทศบาลตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลเมืองเล็น
 • เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 • เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
 • เทศบาลตำบลหนองหาร
 • เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 • เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 • เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
 • เทศบาลตำบลยุหว่า
 • เทศบาลตำบลบ้านแม
 • เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
 • เทศบาลตำบลสารภี
 • เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 • เทศบาลตำบลชมภู
 • เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 • เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
 • เทศบาลตำบลไชยสถาน
 • เทศบาลตำบลหนองแฝก
 • เทศบาลตำบลท่ากว้าง
 • เทศบาลตำบลท่าวังตาล
 • เทศบาลตำบลขัวมุง
 • เทศบาลตำบลดอนแก้ว
 • เทศบาลตำบลป่าบง
 • เทศบาลตำบลหางดง
 • เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 • เทศบาลตำบลหารแก้ว
 • เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลหนองควาย
 • เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 • เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
 • เทศบาลตำบลบ้านปง
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 • เทศบาลตำบลอมก๋อย
 • เทศบาลตำบลท่าข้าม
 • เทศบาลตำบลบ่อหลวง
 • เทศบาลตำบลบ้านตาล

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 89 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ : 11 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)

 • เทศบาลนครเชียงใหม่
 • เทศบาลเมืองแม่เหียะ
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 • เทศบาลตำบลท่าศาลา
 • เทศบาลตำบลสุเทพ
 • เทศบาลตำบลป่าแดด
 • เทศบาลตำบลหนองหอย
 • เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
 • เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก


2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง


3. อำเภอจอมทอง : 7 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลจอมทอง
 • เทศบาลตำบลบ้านหลวง
 • เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 • เทศบาลตำบลดอยแก้ว
 • เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 • เทศบาลตำบลแม่สอย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา


4. อำเภอเชียงดาว : 9 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเชียงดาว
 • เทศบาลตำบลเมืองงาย
 • เทศบาลตำบลเมืองนะ
 • เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
 • เทศบาลตำบลปิงโค้ง
 • เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 • เทศบาลตำบลแม่นะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง


5. อำเภอไชยปราการ : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลไชยปราการ
 • เทศบาลตำบลหนองบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ


6. อำเภอดอยเต่า : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง


7. อำเภอดอยสะเก็ด : 14 แห่ง (13 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 • เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
 • เทศบาลตำบลสันปูเลย
 • เทศบาลตำบลลวงเหนือ
 • เทศบาลตำบลแม่โป่ง
 • เทศบาลตำบลเชิงดอย
 • เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 • เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 • เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
 • เทศบาลตำบลป่าป้อง
 • เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
 • เทศบาลตำบลแม่คือ
 • เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ


8. อำเภอดอยหล่อ : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลยางคราม
 • เทศบาลตำบลสันติสุข
 • เทศบาลตำบลสองแคว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ


9. อำเภอฝาง : 10 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเวียงฝาง
 • เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
 • เทศบาลตำบลแม่ข่า
 • เทศบาลตำบลสันทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน


10. อำเภอพร้าว : 10 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 • เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 • เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
 • เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 • เทศบาลตำบลป่าไหน่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด


11. อำเภอแม่แจ่ม : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 • เทศบาลตำบลท่าผา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก


12. อำเภอแม่แตง : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)

 • เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 • เทศบาลตำบลแม่แตง
 • เทศบาลตำบลสันมหาพน
 • เทศบาลตำบลแม่หอพระ
 • เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
 • เทศบาลตำบลอินทขิล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง


13. อำเภอแม่ริม : 11 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแม่ริม
 • เทศบาลตำบลริมเหนือ
 • เทศบาลตำบลสันโป่ง
 • เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
 • เทศบาลตำบลแม่แรม
 • เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว


14. อำเภอแม่วาง : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแม่วาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


15. อำเภอแม่ออน : 6 แห่ง (6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์


16. อำเภอแม่อาย : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแม่อาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง


17. อำเภอเวียงแหง : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแสนไห
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง


18. อำเภอสะเมิง : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน


19. อำเภอสันกำแพง : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 3 อบต.)

 • เทศบาลเมืองต้นเปา
 • เทศบาลตำบลสันกำแพง
 • เทศบาลตำบลแม่ปูคา
 • เทศบาลตำบลบวกค้าง
 • เทศบาลตำบลออนใต้
 • เทศบาลตำบลสันกลาง
 • เทศบาลตำบลห้วยทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง


20. อำเภอสันทราย : 12 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 11 เทศบาลตำบล)

 • เทศบาลเมืองแม่โจ้
 • เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 • เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 • เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 • เทศบาลตำบลแม่แฝก
 • เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
 • เทศบาลตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลเมืองเล็น
 • เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 • เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
 • เทศบาลตำบลหนองหาร


21. อำเภอสันป่าตอง : 13 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 • เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 • เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
 • เทศบาลตำบลยุหว่า
 • เทศบาลตำบลบ้านแม
 • เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน


22. อำเภอสารภี : 12 แห่ง (12 เทศบาลตำบล)

 • เทศบาลตำบลสารภี
 • เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 • เทศบาลตำบลชมภู
 • เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 • เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
 • เทศบาลตำบลไชยสถาน
 • เทศบาลตำบลหนองแฝก
 • เทศบาลตำบลท่ากว้าง
 • เทศบาลตำบลท่าวังตาล
 • เทศบาลตำบลขัวมุง
 • เทศบาลตำบลดอนแก้ว
 • เทศบาลตำบลป่าบง


23. อำเภอหางดง : 12 แห่ง (10 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหางดง
 • เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 • เทศบาลตำบลหารแก้ว
 • เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลหนองควาย
 • เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 • เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
 • เทศบาลตำบลบ้านปง
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า


24. อำเภออมก๋อย : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลอมก๋อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน


25. อำเภอฮอด: 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลท่าข้าม
 • เทศบาลตำบลบ่อหลวง
 • เทศบาลตำบลบ้านตาล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ