เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา คือจังหวัดอะไร?

คำถาม ... เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา คือ จังหวัดเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ หรือ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งทางทิศเหนือของอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา สร้างพญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 25 แห่งหิรัญนครเงินยางเชียงลาว และเป็นผู้สร้างเมืองเชียงราย เมื่อสร้างเมืองเชียงรายเสร็จ ทรงมอบให้ขุนเครื่องพระราชโอรสองค์โตปกครอง ส่วนพระองค์เสด็จไปสร้างเมืองอีกหลายเมือง เช่น เมืองฝาง เวียงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย


ภายหลังการสร้างเมืองเชียงใหม่ ทรงประทับที่นั่นและยกเชียงใหม่ขึ้นเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา และเชียงใหม่/ล้านนาปกครองโดยราชวงศ์มังรายยาวนานประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) ก่อนจะเสียกรุงให้กับพระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่า เช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยา (เสียกรุงครั้งที่ 1)

พระบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้วยด้วย พ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
และพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยา ซึ่งทั้ง 3 พระองค์ทรงเป็นพระสหายกัน


เมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่ราว 200 ปี ก่อนจะได้รับการปลดปล่อยและมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (โดยการนำของพระยากาวิละ) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงสถาปนาพระยากาวิละขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าประเทศราช เป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน หรือ ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ ซึ่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และเมืองบริวารเรื่อยมา 9 องค์ ประมาณ 200 ปี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายคือเจ้าแก้วนวรัฐ โดยทายาทของรางวงศ์เจ้าเจ็ดตนจะใช้นามสกุล ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทาน

หมายเหตุ เจ้าแก้วนวรัฐ ทรงเป็นพระเชษฐา (พี่ชาย) ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5

เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย


ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง การค้าขาย และการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือและของประเทศไทย