รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่มีทั้งหมด 29 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
50000 อำเภอเมืองเชียงใหม่
50100 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลช้างคลาน ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ ตำบลหายยา
50110 อำเภอฝาง
50120 อำเภอสันป่าตอง
50130 อำเภอแม่ออน
50130 อำเภอสันกำแพง
50140 อำเภอสารภี
50150 อำเภอแม่แตง
50160 อำเภอจอมทอง
50160 อำเภอดอยหล่อ
50170 อำเภอเชียงดาว
50180 อำเภอแม่ริม
50190 อำเภอพร้าว
50200 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์
50210 อำเภอสันทราย
50220 อำเภอดอยสะเก็ด
50230 อำเภอหางดง
50240 อำเภอจอมทอง เฉพาะตำบลบ้านแปะ ตำบลแม่สอย (ยกเว้น หมู่ 14)
50240 อำเภอฮอด
50250 อำเภอสะเมิง
50260 อำเภอดอยเต่า
50270 อำเภอแม่แจ่ม
50280 อำเภอแม่อาย
50290 อำเภอสันทราย เฉพาะตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม
50300 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลช้างเผือก ตำบลช้างม่อย ตำบลป่าตัน
50310 อำเภออมก๋อย
50320 อำเภอไชยปราการ
50320 อำเภอฝาง เฉพาะตำบลแม่งอน ตำบลแม่ข่า
50330 อำเภอแม่แตง เฉพาะตำบลสันป่ายาง ตำบลสบเปิง หมู่ 2-9, 12-13
50330 อำเภอแม่ริม เฉพาะตำบลสะลวง
50340 อำเภอหางดง เฉพาะตำบลหนองตอง
50350 อำเภอเวียงแหง
50360 อำเภอแม่วาง
58130 อำเภอกัลยาณิวัฒนา
58130 อำเภอแม่แจ่ม เฉพาะตำบลแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มี 29 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 406/1 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 241 640

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053 341 260

ที่อยู่ : เลขที่ 481 หมู่ 12 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053 461 090

ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ 7 ถนนโชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053 455 058

ที่อยู่ : เลขที่ 125/3 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 053 457 017

ที่อยู่ : เลขที่ 320 หมู่ 3 ถนนฮอด-แม่ตืน ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053 469 063

ที่อยู่ : เลขที่ 154/2 หมู่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053 495 504

ที่อยู่ : เลขที่ 52/1 หมู่ 4 ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053 451 149

ที่อยู่ : เลขที่ 202 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053 475 289

ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ : 053 485 102

ที่อยู่ : เลขที่ 228/1 หมู่ 2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ : 053 471 324

ที่อยู่ : เลขที่ 45/1 หมู่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ : 053 374 216

ที่อยู่ : เลขที่ 32/1 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 297 193

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ : 053 489 171

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 8 ถนนสันกำแพง-เชียงใหม่ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053 332 235

ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 8 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ : 053 459 005

ที่อยู่ : เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
โทรศัพท์ : 053 477 050

ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์ : 053 487 084

ที่อยู่ : เลขที่ 231 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053 491 697

ที่อยู่ : เลขที่ 144/3 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 498 480

ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053 311 361

ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053 321 096

ที่อยู่ : เลขที่ 107/1 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053 441 609

ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 2 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340
โทรศัพท์ : 053 464 213

ที่อยู่ : เลขที่ 404 หมู่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053 467 065

ที่อยู่ : เลขที่ 132/15-16 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50302
โทรศัพท์ : 053 222 483

ที่อยู่ : เลขที่ 186-186/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50101
โทรศัพท์ : 053 273 657

ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ 3 ถนนมหิดล อาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50204
โทรศัพท์ : 053 277 382

29. ที่ทำการไปรษณีย์พระสิงห์
ที่อยู่ : เลขที่ 43 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 814 060

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ