จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แยกรายจังหวัด

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้มี ส.ส. เขตจำนวน 400 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก 100 คน รวมเป็น 500 คน โดยที่ ส.ส.เขตจำนวน 400 คนนั้นจะกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 400 เขต เขตละ 1 คน โดยคำนวณจำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากร

สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งประเทศครบทั้ง 400 เขต และ 100 บัญชีรายชื่อ โดยที่ ส.ส. เขต จำนวน 400 คนนั้น ยึดเอาจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีจำนวน 66,090,475 คน ดังนั้นจึงคำนวณได้ว่าจะมี ส.ส. เขต 1 คนต่อประชากร 165,226 คนจากค่าเฉลี่ยประชากร 165,226 คนต่อ ส.ส. เขต 1 คน จึงทำให้แต่ละจังหวัดจะมีจำนวน ส.ส. เขตแตกต่างกันออกไป เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีจำนวนประชากรต่างกันนั่นเอง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศจำนวน ส.ส. เขตของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ออกมาดังนี้

กรุงเทพมหานคร
จำนวนประชากร : 5,494,932 คน
จำนวน ส.ส. : 33 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 33 เขต

จังหวัดกระบี่
จำนวนประชากร : 480,057 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวนประชากร : 894,283 คน
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 5 เขต

จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนประชากร : 972,101 คน
จำนวน ส.ส. : 6 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 6 เขต

จังหวัดกำแพงเพชร
จำนวนประชากร : 708,775 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดขอนแก่น
จำนวนประชากร : 1,784,641 คน
จำนวน ส.ส. : 11 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 11 เขต

จังหวัดจันทบุรี
จำนวนประชากร : 536,144 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนประชากร : 726,687 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดชลบุรี
จำนวนประชากร : 1,594,758 คน
จำนวน ส.ส. : 10 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 10 เขต

จังหวัดชัยนาท
จำนวนประชากร : 318,308 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนประชากร : 1,117,925 คน
จำนวน ส.ส. : 7 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 7 เขต

จังหวัดชุมพร
จำนวนประชากร : 509,385 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดเชียงราย
จำนวนประชากร : 1,299,636 คน
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 8 เขต

จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนประชากร : 1,792,474 คน
จำนวน ส.ส. : 11 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 11 เขต

จังหวัดตรัง
จำนวนประชากร : 638,206 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดตราด
จำนวนประชากร : 227,808 คน
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 1 เขต

จังหวัดตาก
จำนวนประชากร : 684,140 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดนครนายก
จำนวนประชากร : 260,406 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดนครปฐม
จำนวนประชากร : 921,882 คน
จำนวน ส.ส. : 6 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 6 เขต

จังหวัดนครพนม
จำนวนประชากร : 716,647 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนประชากร : 2,630,058 คน
จำนวน ส.ส. : 16 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 16 เขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนประชากร : 1,545,147 คน
จำนวน ส.ส. : 9 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 9 เขต

จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนประชากร : 1,028,814 คน
จำนวน ส.ส. : 6 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 6 เขต

จังหวัดนนทบุรี
จำนวนประชากร : 1,295,916 คน
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 8 เขต

จังหวัดนราธิวาส
จำนวนประชากร : 814,121 คน
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 5 เขต

จังหวัดน่าน
จำนวนประชากร : 474,539 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนประชากร : 421,684 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนประชากร : 1,576,915 คน
จำนวน ส.ส. : 10 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 10 เขต

จังหวัดปทุมธานี
จำนวนประชากร : 1,201,532 คน
จำนวน ส.ส. : 7 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 7 เขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนประชากร : 553,298 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนประชากร : 497,778 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดปัตตานี
จำนวนประชากร : 732,955 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากร : 820,417 คน
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 5 เขต

จังหวัดพะเยา
จำนวนประชากร : 461,431 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดพังงา
จำนวนประชากร : 267,442 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดพัทลุง
จำนวนประชากร : 521,619 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดพิจิตร
จำนวนประชากร : 525,944 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนประชากร : 844,494 คน
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 5 เขต

จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนประชากร : 482,950 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนประชากร : 973,386 คน
จำนวน ส.ส. : 6 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 6 เขต

จังหวัดแพร่
จำนวนประชากร : 430,669 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดภูเก็ต
จำนวนประชากร : 417,891 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนประชากร : 944,605 คน
จำนวน ส.ส. : 6 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 6 เขต

จังหวัดมุกดาหาร
จำนวนประชากร : 351,588 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากร : 286,786 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดยโสธร
จำนวนประชากร : 531,599 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดยะลา
จำนวนประชากร : 545,913 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนประชากร : 1,291,131 คน
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 8 เขต

จังหวัดระนอง
จำนวนประชากร : 194,226 คน
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 1 เขต

จังหวัดระยอง
จำนวนประชากร : 759,386 คน
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 5 เขต

จังหวัดราชบุรี
จำนวนประชากร : 865,807 คน
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 5 เขต

จังหวัดลพบุรี
จำนวนประชากร : 735,293 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดลำปาง
จำนวนประชากร : 718,790 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดลำพูน
จำนวนประชากร : 399,557 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดเลย
จำนวนประชากร : 637,341 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดศรีสะเกษ
จำนวนประชากร : 1,454,730 คน
จำนวน ส.ส. : 9 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 9 เขต

จังหวัดสกลนคร
จำนวนประชากร : 1,145,187 คน
จำนวน ส.ส. : 7 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 7 เขต

จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากร : 1,431,063 คน
จำนวน ส.ส. : 9 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 9 เขต

จังหวัดสตูล
จำนวนประชากร : 325,303 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนประชากร : 1,360,227 คน
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 8 เขต

จังหวัดสมุทรสงคราม
จำนวนประชากร : 189,453 คน
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 1 เขต

จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนประชากร : 589,428 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดสระแก้ว
จำนวนประชากร : 562,816 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดสระบุรี
จำนวนประชากร : 638,582 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดสิงห์บุรี
จำนวนประชากร : 202,797 คน
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 1 เขต

จังหวัดสุโขทัย
จำนวนประชากร : 581,652 คน
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 4 เขต

จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนประชากร : 830,695 คน
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 5 เขต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนประชากร : 1,073,663 คน
จำนวน ส.ส. : 7 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 7 เขต

จังหวัดสุรินทร์
จำนวนประชากร : 1,372,910 คน
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 8 เขต

จังหวัดหนองคาย
จำนวนประชากร : 515,795 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวนประชากร : 508,325 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดอ่างทอง
จำนวนประชากร : 272,587 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดอุดรธานี
จำนวนประชากร : 1,563,048 คน
จำนวน ส.ส. : 9 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 9 เขต

จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนประชากร : 442,949 คน
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 3 เขต

จังหวัดอุทัยธานี
จำนวนประชากร : 323,860 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนประชากร : 1,869,806 คน
จำนวน ส.ส. : 11 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 11 เขต

จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนประชากร : 375,382 คน
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวนเขตเลือกตั้ง : 2 เขต

ในส่วนของ ส.ส. บัญชีรายชื่อนั้น จะนำจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเป็นบัตรดีมาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย 100 ก็จะได้จำนวนคะแนนเสียงต่อ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน ตัวอย่างเช่น มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์และเป็นบัตรดีจำนวน 35,700,000 คน ก็จะได้ 35,700,000 / 100 = 357,000 เสียงต่อ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน เป็นต้นอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ