จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คือจังหวัดอะไร

คำถาม ... จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คือจังหวัดอะไร

เฉลย ... จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,763.378 ตารางไมล์ (ใหญ่กว่ากรุงเทพมหานคร 12.8 เท่า) และมีประชากร 1,792,474 คน มากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ซึ่งสร้างโดยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนจะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามเมื่อปี พ.ศ. 2437 ซึ่งนอกจากชื่อเชียงใหม่แล้ว คนไทยยังคุ้นเคยกับชื่ออื่น ๆ ของเมืองเชียงใหม่ด้วย เช่น นครพิงค์ และ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นต้น

ปัจจุบัน เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ และมีความเจริญใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง ประกอบไปด้วยสนามบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ห้างสรรพสิค้าชั้นนำ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่รู้จักกันดีของคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นอกจากนี้เชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่ป่ารวม 9,556,205.76 ไร่ คิดเป็น 69.07% ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีกอย่างละ 4 แห่ง


พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่

อาณาเขต

ทิศเหนือ : ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ : ติดต่อกับอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน ดังนี้

1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
3. อำเภอจอมทอง
4. อำเภอเชียงดาว
5. อำเภอไชยปราการ
6. อำเภอดอยเต่า
7. อำเภอดอยสะเก็ด
8. อำเภอดอยหล่อ
9. อำเภอฝาง
10. อำเภอพร้าว
11. อำเภอแม่แจ่ม
12. อำเภอแม่แตง
13. อำเภอแม่ริม
14. อำเภอแม่วาง
15. อำเภอแม่ออน
16. อำเภอแม่อาย
17. อำเภอเวียงแหง
18. อำเภอสะเมิง
19. อำเภอสันกำแพง
20. อำเภอสันทราย
21. อำเภอสันป่าตอง
22. อำเภอสารภี
23. อำเภอหางดง
24. อำเภออมก๋อย
25. อำเภอฮอด


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่

เกร็ดความรู้จังหวัดเชียงใหม่

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,792,474 คน (พ.ศ. 2565)
คำขวัญประจำจังหวัด : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองกวาว
อักษรย่อ : ชม, CMI
อุทยานแห่งชาติ : 14 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 25 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 4 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 4 แห่ง
พื้นที่ป่า : 9,556,205.76 ไร่ (เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
อดีต : เมืองหลวงอาณาจักรล้านนา
เทศบาล : 121 แห่ง (1 เทศบาลนคร , 4 เทศบาลเมือง,  116 เทศบาลตำบล)
รหัสไปรษณีย์ : 50000


ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053 112 713


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ